Brukerverktøy

Nettstedverktøy


datakatalogen:systemnedbrytningsstruktur

Dette er en gammel utgave av dokumentet!


Systemnedbrytningsstruktur

Systemnedbrytningsstruktur for jernbaneinfrastruktur er et funksjonsorientert hierarki som beskriver hvordan infrastrukturen kan brytes ned i forskjellige fagområder, delsystemer og funksjonstyper for hvert fagområde. Den inkluderer underbygning, overbygging, elkraft, signal og tele, samt en tverrfaglig gruppe for anlegg som inngår i flere fag.

Strukturen er publisert i STY-605512 som et felles grunnlag for Utbygging og Drift og teknologi. Den tar utgangspunkt i datatilgjengelighet i hele livsløpet og vil derfor kunne brukes i alle faser, bl.a. BIM-modell, prosjektering, byggefase, systematisk ferdigstillelse, dokumentstyring, drift og vedlikehold.

Denne siden er laget for å veilede sluttbrukere som registrerer funksjonelle lokasjoner og objekter i Omega 365 eller Maximo.

Lokasjonsdata for funksjonell lokasjon

Underbygning 10-19

11 Banelegeme

11-10 Banelegeme

12 Tunneler og fjellskjæringer

12-10 Tunnel

12-20 Fjellskjæring

12-30 Frostsikring

12-40 Sideterreng

13 Konstruksjon

13-10 Bru

13-20 Støttemur

13-30 Svingskiver

14 Gjerder og vern

14-10 Gjerder

14-20 Støyskjerming

14-30 Snøvern

15 VA og drengeringsanlegg

15-10 Dreneringsovervannsanlegg

16 Føringsveier

16-10 Føringsveier

Overbygning 20-29

20 Trase

20-10 Trase

21 Overbygning

21-10 Spor

21-20 Sporkonstruksjoner

21-30 Publikum/personal

21-40 Andre overbygning objekttyper

Elkraftforsyning til tog 30-39

30 Elkraftsystem

30-22 Lokalkontrollanlegg for elkraftsystem

30-23 Nødfrakobling

31 Ledningsanlegg

31-00 Ledningsanlegg generelt

31-02 Kraftledningsanlegg generelt

31-11 Kontaktledning (innspent)

31-12 Kontaktledning (strømskinne)

31-13 Seksjonering

31-21 Kraftledning (luftline)

31-22 Kraftledning (kabel)

31-30 Konstruksjoner

31-50 Returkrets

31-60 Bryteranlegg

31-70 Autotransformatoranlegg for ledningsanlegg

31-80 Beskyttelsessystem for ledningsanlegg

34 Togvarme/-ladeanlegg

34-00 Togvarme generelt

34-10 Forsyning for togvarme/-ladeanlegg

34-20 Fordeling for togvarme/-ladeanlegg

34-30 Togvarme/-ladepost

34-40 Lokalkontrollanlegg for togvarme/-ladeanlegg

34-50 Beskyttelsessystem for togvarme/-ladeanlegg

37 Seksjoneringsanlegg

37-00 Sonegrensebryter

Elkraftinstallasjoner for jernbaneinfrastruktur 40 - 49

40 Installasjoner generelt

41 Fordelingsanlegg

41-10 Høyspenningsfordeling

41-20 Lavspenningsfordeling

41-30 Lokalkontrollanlegg for fordelingsanlegg

41-40 Beskyttelsessystem for fordelingsanlegg

42 Kraftledningsanlegg

42-10 Kraftledning (kabel mellom fordelingsanleggene)

43 Installasjoner

43-01 SRO-anlegg

43-11 Sporvekselvarmeanlegg

43-12 Varmeanlegg annet (publikumsareal, takrenne, svingskive, planovergang, stikkrenne, annet)

43-20 Belysningsanlegg

43-21 Nødlysanlegg

43-30 Ventilasjonsanlegg

43-40 Pumpeanlegg

43-50 Ladeanlegg

44 Nød-/ reservestrømsanlegg

44-11 Aggregat-løsning

44-12 Batteri-løsning

44-13 Fra kontaktledningsanlegget

Signal 50-59

50 Signalsystem

50-01 Betjeningsanlegg

50-02 Foriglingsutrustning

50-03 Baliser

50-04 Signal

50-05 Sporveksel og sporsperre

50-06 Togdeteksjon

50-07 Kabelanlegg

50-09 Diagnostic system

50-10 Juridical Recorder

50-11 Sentral support servers

50-12 Network Components

50-90 Andre systemer i Signal

Tele 60-69

61 Transmisjonsanlegg

61-10 WDM

61-20 Aktive noder

62 Radioanlegg

62-10 GSM-R Kjernenett (event. CORE)

62-20 Radiosystemer

62-30 Terminaler

63 Alarm- og varsling

63-10 Alarmanlegg

64 EKOM infrastruktur

64-10 Master for EKOM infrastruktur

64-20 Værstasjon

65 Kundeinformasjon

65-10 Kundeinfo visuell

65-20 Kundeinfo audio

65-30 Kundeinfo uranlegg

66 Reservekraft anlegg

66-10 Reservekraft

66-20 Jord

67 Telekabelanlegg

67-10 Optisk kabel

67-20 Powerkabel

67-30 Telekabel

68 Video- og overvåkingsanlegg

68-10 ITV

68-20 Detektorer

Tverrfaglig 70-79

71 Tekniske bygninger, rom, skap og rack

71-10 Tekniske bygninger, rom, skap og rack

79 Sikkerhet og beredskap

79-10 Brannobjekt, -slukkingsutstyr og -vernanlegg

79-20 Security

79-30 Mekanisk tunnelventilasjon

79-40 Evakuering og evakueringsutstyr

Versjonshistorikk

Versjon 1. Opprettet side. Gjeldende fra 01.05.2023


Send tilbakemelding på denne siden

/var/www/wiki/data/pages/datakatalogen/systemnedbrytningsstruktur.txt · Sist endret: 2023/05/26 10:05 av haubri

Donate Powered by PHP Valid HTML5 Valid CSS Driven by DokuWiki