Brukerverktøy

Nettstedverktøy


datakatalogen:underbygning:ku-opg

KU-OPG Åpen drenering

Formål

For registering av objekttypen må funksjonell lokasjon for funksjonstypen registreres først. Navn/Nr og tilknytning mellom objekttyper og funksjonstypen beskrives i systemnedbrytningsstrukturen. Denne objekttypen tilhører Dreneringsovervannsanlegg.

Dreneringens funksjoner er å samle opp og lede bort overflatevann og/eller vann i grunnen i den hensikt å holde banelegemet drenert. Videre skal dreneringen sikre underbygningen mot erosjon, oppbløting, samt forhindre nedsatt bæreevne og stabilitet.

Åpen drenering omfatter terreng- og skråningsgrøfter (overvannsgrøfter), samt linjegrøfter.

  • Terreng- og skråningsgrøfter: Anlegges der jernbanelegeme skjærer over de naturlige drensdrag i terrenget, for å hindre at vannet renner ukontrollert ut over og ned skjæringsskråningen og forårsaker erosjon. Krav til terreng- og skråningsgrøfter er gitt i Teknisk Regelverk/Underbygning/Prosjektering og bygging/Drenering Teknisk Regelverk
  • Linjegrøfter: Anlegges for å fange opp og lede bort overvann og dermed forhindre vann i å komme inn i ballast og forsterkningslag. Linjegrøftene utgjør en del av skjæringsprofilet. Bunnen av linjegrøfta skal være minimum 0,5 m under formasjonsplanet. Teknisk Regelverk

I Maximo registreres Åpen drenering som utstrekningsobjekt med angivelse av Fra- / Til km. Fallretning angis med bakgrunn i kilometerretningen.

Teknisk regelverk

Underlag/dokumentasjon:

Generelle data

Spesifikke data

Navn Definisjon Påkrevd Type Eksempel til tekst
Navn/nr Angis med type åpen drenering Må fylles ut Fritekst (maks 50 tegn) Linjegrøft
Terrenggrøft
Type Angi type grøft Må fylles ut Forvalgsliste Linjegrøft
Nedføringsrenne
Terrenggrøft
Fallretning Angi fallretning for grøfta i forhold til kilometerretning Må fylles ut Forvalgsliste Med kilometerretning
Mot kilometrering
På tvers av kilometerretning

Feltinformasjon om spesifikke data

Generelt

  • Fylles ut av:
  • For eksisterende objekter: Fagansvarlig eller den som bemyndiges
  • For nye objekter: Prosjekterende/Entreprenør

Send tilbakemelding på denne siden

datakatalogen/underbygning/ku-opg.txt · Sist endret: 2024/03/08 09:31 av rueand

Donate Powered by PHP Valid HTML5 Valid CSS Driven by DokuWiki