Brukerverktøy

Nettstedverktøy


datakatalogen:overbygning:ko-vul

KO-VUL Varig utfesting av linjen

For registering av objekttypen må funksjonell lokasjon for funksjonstypen registreres først. Navn/Nr og tilknytning mellom objekttyper og funksjonstypen beskrives i systemnedbrytningsstrukturen. Denne objekttypen tilhører Trase.

Varig utfesting av linjen omhandler:

 • varig utfesting av linjen
 • geodetisk varig utfesting av linjen
 • geodetisk fastmerkenett

Formål

Kontroll av sporets beliggenhet utføres med bakgrunn i 2 forskjellige begreper:

 • Sporets SKAL-beliggenhet: Den teoretiske beliggenheten beregnet ut fra sporets horisontal- og vertikalgeometri
 • Sporets ER-beliggenhet: Sporets faktiske beliggenhet

Varig utfesting av linjen registrerer beliggenheten til et helsveist spor med korrekt nøytraltemperatur i et ytre referansesystem. Dette kalles sporets SKAL-beliggenhet. Utfesting utføres på en slik måte at resultatene kan brukes til kontroll og justering av sporets ER-beliggenhet i ettertid. Ved å sammenstille tilhørende verdier for sporets SKAL- og ER-beliggenhet beregnes sporets avvik fra SKAL-beliggenhet. Verdiene benyttes, sammen med resultater fra målevognkjøring, for å vurdere om det er behov for justering av sporet og gir følgelig korreksjonsverdier ved sporjustering. Dette danner dermed utgangspunkt for rekonstruksjon av sporets SKAL-beliggenhet.

Metoden baseres på at sporets SKAL-beliggenhet refereres som relativ beliggenhet i forhold til VUL-merker langs sporet.

VUL-merker monteres i høyde med skinnetopp, og fortrinnsvis i en avstand fra spormidt på mellom 3,0 m og 4,5 m. Krav til innbyrdes avstand mellom VUL-merker er varierende, alt etter sporets kurvatur. Krav til montering av VUL-merker er gitt i TRV03639

På elektrifiserte baner monteres VUL-merker fortrinnsvis på EL-master. Ved navngivning av VUL-merkene skal mastenummeret brukes, med prefiks “VUL-”, som nummer på VUL-merkene. Dersom VUL-merket ikke er festet til masten, benyttes mastenummer for den nærmeste masten. I tillegg brukes bokstavene M, F og A som for å markere om merket er festet i mast, i fjell eller til andre objekt.

På ikke elektrifiserte baner monteres VUL-merker fortrinnsvis i fast fjell eller annen fast installasjon / fundament. Her skal VUL-merkene gis egne 5-sifrede nummer, sammensatt av to deler: Kilometerangivelse (3 siffer) og fortløpende nummer innen hver km (2 siffer).

I Maximo er KO-VUL et punktobjekt, der de enkelte VUL-merker registreres som egne objekter.

Ang. «Angivelse av avstand til innerkant nærmeste skinne»:

* Verdien representerer sporets SKAL-beliggenhet når:

 • a) Kolonnen «Sist nøytralisert» og «Innmålt dato» er uten data
 • b) Kolonnen «Sist nøytralisert» har verdi som er nyere enn «Innmålt dato»
 • c) Kolonnen «Sist nøytralisert» er lik verdien for «Innmålt dato»

* Verdien representerer IKKE sporets SKAL-beliggenhet dersom:

 • a) Kolonnen «Sist nøytralisert» er tom, og «Innmålt dato» har verdi
 • b) Kolonnen «Sist nøytralisert» har en verdi som er eldre enn verdien i «Innmålt dato»

I disse tilfellene er «Avstand innerkant skinne» bare en angitt avstand mellom innerkant skinne og VUL-merket.

Ved kontroll av sporets beliggenhet, gjelder tolleransekrav gitt i tabell iTeknisk regelverk/Overbygning/Vedlikehold/Sporets geometri

Underlag/dokumentasjon:

Generelle data

Spesifikke data

Navn Definisjon Påkrevd Type Eksempel til tekst
Navn/nr Angis med nummer på VUL-merket. Dette bestående av nummer på mast, samt type mast(tre, betong eller stål). Ev. 3-sifret Km. + 2 sifret løpenummer, samt hvor VUL-merket er festet. Må fylles ut Fritekst (maks 50 tegn) 1590 Mast, tre
456-01 Fjell
Vulnr Angis med prefiks «VUL»+ nummer på mast, eller banestrekningens VUL-merkesystem. Retningslinjer for nummerering av VUL-merker er gitt i TRV:03646 og TRV:03647 Må fylles ut Fritekst VUL-1714M
456-01
Fundamenttype Angi type gjenstand VUL-merket er montert på Må fylles ut Forvalgsliste MS Mast i stål
EB eget fundament i fjell
Merketype Angi type VUL-merke som er montert Må fylles ut Forvalgsliste Horisontalt
Vertikalt
Høyde over skinnetopp (m) Angi målt høyde over referanseskinne for VUL-merkets målepunkt. (Enhet m) Må fylles ut Tall (m) 0,574
Avstand til innerkant, nærmeste skinne (m) Angi avstand til innerkant nærmeste skinne for VUL-merkets målepunkt. Må fylles ut Tall (m) 2,054
Sist nøytralisert Angi dato for når sporet sist ble nøytralisert sammen med bruk av VUL-utfestingen. Må fylles ut Dato (DD.MM.ÅÅÅÅ) 31.12.2014
Kurveradius (rettlinje=0) (m) Angi sporets kurveradius ved VUL-merket. For rettlinje brukes 0. Må fylles ut Tall (m) 360
Type utfesting Angi merkesystem for måling av sporets beliggenhet Må fylles ut Forvalgsliste Sidemerke
Merknad Skriv inn spesielle kommentarer, f. eks. årsak til avvik ved siste måling Ved behov Fritekst
Hastighet Angi skiltet hastighet forbi VUL-merket Må fylles ut Tall (km/t) 130
Innmålt dato Angi dato for siste innmåling av VUL-merket ut fra sporets skal-beliggenhet Må fylles ut Dato (DD.MM.ÅÅÅÅ) 31.12.2014

Feltinformasjon om spesifikke data

Generelt

 • Fylles ut av:
 • For eksisterende objekter: Fagansvarlig eller den som bemyndiges
 • For nye objekter: Prosjekterende/Entreprenør

Send tilbakemelding på denne siden

datakatalogen/overbygning/ko-vul.txt · Sist endret: 2024/03/08 09:28 av rueand

Donate Powered by PHP Valid HTML5 Valid CSS Driven by DokuWiki