Brukerverktøy

Nettstedverktøy


datakatalogen:overbygning:ko-fam

KO-FAM Fastmerke

Formål

For registering av objekttypen må funksjonell lokasjon for funksjonstypen registreres først. Navn/Nr og tilknytning mellom objekttyper og funksjonstypen beskrives i systemnedbrytningsstrukturen. Denne objekttypen tilhører Trase.

Det geodetiske fastmerkenettet er et selvstendig teknisk anlegg som tjener som felles og uavhengig referanse ved bygging og vedlikehold av ulike banetekniske anlegg. Fastmerkenettet består av fastmerker delt inn i tre kategorier:

 • sikringspunkt
 • nivellementspunkt
 • brukspunkt

Sikringspunktene er hovednett i grunnriss og knytter fastmerkenettet til nasjonalt geodetisk grunnlag i grunnriss og danne grunnlag for brukspunktene (grunnriss og høyde).

Nivellementspunktene er hovednett i høyde og knytter fastmerkenettet til nasjonalt geodetisk grunnlag i høyde samt sikre høydeoverføring til sikringspunktene.

Brukspunktene er de fastmerkene som i første rekke blir benyttet ved landmålingsarbeidene og knyttes til sikringspunktene.

Fastmerkene deles inn i fire klasser:

 • A Sikrings- og nivellementspunkt
 • B1 Brukspunkt - høy kvalitet
 • B2 Brukspunkt - middels kvalitet
 • B3 Brukspunkt - lav kvalitet

Et komplett fastmerkenett består av alle tre kategorier fastmerker, dvs sikrings-, nivellements- og brukspunkter. Hvilken av de tre klassene for brukspunkter (B1-B3) som velges er avhengig av ønsket nøyaktighet og pålitelighet. Som regel vil krav til utfesting av linjen/sporjustering være dimensjonerende. Ved bruk av GVUL skilles det mellom K0-strekninger og øvrige strekninger:

 • K0-strekninger: Sikringspunkt, nivellementspunkt og brukspunkt med høy kvalitet A+B1
 • Øvrige strekninger: Sikringspunkt, nivellementspunkt og brukspunkt med middels kvalitet A+B2

Fastmerkene skal nummereres etter følgende system/syntaks: BBBB-KKK-LL TRV03821

 • BBBB = banenummer
 • KKK = påbegynt kilometer (heltall med ev. foranstilt null (f.eks 043 for km 43,000-43,999
 • LL = løpenummer innenfor hver påbegynte kilometer (01-09 for sikringspunkter, 11-89 for brukspunkter og 91-99 for nivellementspunkter)

Det anbefales at informasjon for KO-FAM-objekter i Maximo fylles inn i samråd med Fagkompetanse innen Geomatikk / Landmåling

Datum

UTM - Universal transverse mercator Som offisiell kartprojeksjon i EUREF89 bruker vi UTM, Universal transverse mercator. UTM er en Gauss-Krüger-projeksjon med 6° sonebredde. Berøringsmeridianane er 3°, 9°, 15° osv. aust for Greenwich. På grunn av den store sonebredda er det lagt på en målestokkfaktor på 0.9996 langs berøringsmeridianen. Dette innebærer at en avstand målt i terrenget, må korrigerest med inntil 400 ppm (parts per million) eller 4 cm/100 meter, avhengig av avstand fra sentralmeridianen, for å kunne omgjøre dette til en avstand i kartplanet. Det er avgjort at sonene 32, 33 og 35 skal benyttes til kartlegging i Norge.

HVA ER EIN KARTPROJEKSJON? Kartprojeksjon er den metoden som benyttes når en skal overføre Jordas eller et annet rundt overflatetrekket til himmellegeme til et flatt kart.

Den projeksjonen som har vært mest vanlig i Europa i mange hundre år er Mercator-projeksjon

NTM – kartprojeksjon for bygg- og anleggsarbeider For bruk i bygg- og anleggsbransjen er det innført en sekundær offisiell projeksjon

Projeksjonen har disse egenskapene:

 • 1 grads sonebredde
 • Sentralmeridian hver halve grad, 5º30’, 6º30’, osv.
 • Målestokk 1.0000 i sentralmeridianen (tangering)
 • 1 000 000 (1 million) i falsk offset nord (N=1 000 000 ved B=58º Nord) og 100 000 (hundre tusen) i falsk offset øst
 • Sammee geoide- og ellipsoide-modell som EUREF89 UTM
 • Maksimal målestokkskorreksjon 11 ppm innenfor naturlig sone

EUREF89 NTM beskrivelse; Kartverket

Underlag/dokumentasjon:

Generelle data

Spesifikke data

Navn Definisjon Påkrevd Type Eksempel til tekst
Navn/Nr Angis med nummer på fastmerket og evt. stedsangivelse Må fylles ut Fritekst (maks 50 tegn) H913
3791-05 Kværner
Fastmerkenummer Individuelt nummer for fastmerket.
Angis etter følgende regel: Banenummer (4 siffer) - hel km (3 siffer) - løpenummer (2 siffer)
Må fylles ut Fritekst 0700-071-01
Fastmerketype Angi type fastmerke Må fylles ut Forvalgsliste Bolt i fjell
Nivellementspunkt
Primærkommune Angi navn på kommunen fastmerket er plassert Må fylles ut Fritekst Hamar
Fastmerkets høyde over bakken (m) Angi fastmerkets plassering i høyde over bakken Må fylles ut Tall (m) 1,2
0,8
G (Grunnriss): Datum Angi benyttet metode for kartprojeksjon Må fylles ut Fritekst EUREF89
G: Kartprojeksjon Angi type kartprojeksjon Må fylles ut Fritekst NTM
UTM
G: Sone/akse Angi stedlig sone for fastmerkereferansene Må fylles ut Fritekst NTM Sone 11
G: Nord-koordinat Angi fastmerkets posisjon (koordinat) i bredderetning Må fylles ut Tall (N-koord) 1268750,583
G: Øst-koordinat Fastmerkets posisjon (koordinat) i lengderetning Må fylles ut Tall (E-koord) 85608,022
G: Nøyaktighet Angi nøyaktighet for benyttet målemetode Må fylles ut Tall (mm) 14
G: Referanse for koordinatene Angi referanse for koordinatene Må fylles ut Tall Rapport GNSS- fastmerkenett Fellesprosjektet E6-Dovrebanen
G: Dato for koordinatfrigivelse Angi dato for koordinatfrigivelse Ved behov Dato (DD.MM.ÅÅÅÅ) 01.09.2014
G: Referanse til gjeldende beregningsdokumentasjon Angi referanse for beregningsdokumentasjon Må fylles ut Fritekst 'Rapport GNSS- fastmerkenett Fellesprosjektet E6-Dovrebanen
G: Indikator for evt. tidligere koordinater og dok Angi indikator for evt. tidligere koordinater og dokumentasjon Ved behov Fritekst
G: Tidligere koordinater, datum, kartprojeksjon, sone Angi tidligere koordinater, datum, kartprojeksjon, sone Ved behov Tall
H (Høyde): Datum Angi benyttet høydemodell Må fylles ut Fritekst NN2000
NN1954
H: Høydekoordinat Angi koordinat for målt høyde Må fylles ut Tall (H-koord) 129,0599975586
H: Nøyaktighet Angi nøyaktighet ved målt høyde Må fylles ut Tall
H: Referanse for høydekoordinaten Angi referanse for høydekoordinaten Må fylles ut Fritekst Href2008a
H: Dato for koordinatfrigivelse Angi dato for koordinatfrigivelse for høyde Må fylles ut Dato (DD.MM.ÅÅÅÅ) 01.09.2014
H: Referanse til gjeldende beregningsdokumentasjon Angi referanse til gjeldende beregningsdokumentasjon Må fylles ut Fritekst Rapport polygondrag FP1-FP2-FP3
H: Indikator for evt. tidligere koordinater og dok Angi indikator for evt. tidligere koordinater og dokumentasjon Ved behov Fritekst
H: Tidligere koordinater, datum, beregningsdato Angi ev. tidligere koordinater, datum, beregningsdato Ved behov Fritekst
Status (tilstand + dato) Angi status (tilstand + dato) Ved behov Fritekst
Restriksjoner Angi evt. restriksjoner for fastmerket Ved behov Fritekst
Merknader Angi evt. merknader ang. fastmerket Ved behov Fritekst

Feltinformasjon om spesifikke data

Generelt

 • Fylles ut av:
 • For eksisterende objekter: Fagansvarlig eller den som bemyndiges
 • For nye objekter: Prosjekterende/Entreprenør

Send tilbakemelding på denne siden

datakatalogen/overbygning/ko-fam.txt · Sist endret: 2024/03/08 09:18 av rueand

Donate Powered by PHP Valid HTML5 Valid CSS Driven by DokuWiki