Brukerverktøy

Nettstedverktøy


datakatalogen:overbygning:ko-spv

KO-SPV Sporveksel/sporkryss

Formål

For registering av objekttypen må funksjonell lokasjon for funksjonstypen registreres først. Navn/Nr og tilknytning mellom objekttyper og funksjonstypen beskrives i systemnedbrytningsstrukturen. Denne objekttypen tilhører Sporkonstruksjoner.

Sporvekselen er en sporkonstruksjon som avhengig av type gjør det mulig å velge mellom 2, 3 eller 4 togveier, mens sporkrysset er en konstruksjon som benyttes der to spor skal krysse hverandre. Alle spornummer som starter i vekselen, starter i stokkskinneskjøt og sporvekselen vil tilhøre spornummeret som går igjennom vekselen. Sporplan og registrerte spornummer i KO-SPO er førende for hvilke spornummer som er gyldige og i hvilken km-utstrekning de gjelder. Av sporveksler skilles det mellom enkle veksler, dobbeltveksler og kryssveksler

Referansepunktet i en enkel sporveksel og usymmetrisk dobbeltveksel er stokkskinneskjøt (SSS) og vekselen registreres som et punktobjekt på denne km-verdien i Maximo. I enkle og doble kryssveksler, er det SSS med laveste km som skal registreres. Kryssveksler er i mange tilfeller registrert med km for teoretisk kryss (TK). Det anbefales her å benytte samme system innenfor den enkelte stasjon for å unngå flere registreringsmåter av km på samme stasjon. Endringer i bruk av referansepunkt på den enkelte stasjon må endres i sin helhet, og ikke med enkeltveksler. Sporkrysset registreres med km-angivelse for kryss.

Når begrepene høyre og venstre benyttes i en sporveksel, er dette ut ifra at man ser «inn» i vekselen fra stokkskinneskjøt/tungespiss, uavhengig av hvilken retning vekselen ligger. Hele konstruksjonen registreres som ett punkt. Derfor benyttes verdien «Senter» ved utfylling av «Side». For utstrekningsobjekter som registreres gjennom sporvekselen, f.eks. skinner, må lokasjonsdata følge traséen sånn at høyre og venstre blir riktig i forhold til traséen og ikke i forhold til hvilken vei sporvekselen vender.

Sporveksler i forhold til sporplan for Maximo:

Det fysiske rettsporet kan avvike fra den trafikale normalretningen. Derfor må både den fysiske og trafikale retningen beskrives. Gjennomgående spornummer styres normalt sett ut ifra sporvekselens rettspor, men kan i noen tilfeller settes i forhold til drivmaskinens normalstilling og trafikal normalretning. Drivmaskinens normalstilling er beskrevet i dokumentasjon for sikringsanlegget (skjematisk plan og forriglingstabell). Dersom avvikssporet utgjør normalretning for trafikk, vil gjennomgående spor kunne gå gjennom avvikssporet.

 • Gyldig km og spornummer bestemmes ut ifra registrert sporobjekt under KO-SPO ihht. skjematisk sporplan for bruk i Maximo.
 • Et spor definert i KO-SPO starter/stopper enten i et signal, en sporveksel eller i en sporstopper.
 • Objekter må registreres med gyldig spornummer og med km innenfor sporets utstrekning, gitt av registrert fra- og til-km for sporet i KO-SPO.
 • Disse føringene gjelder for samtlige registrerte objekter i Maximo.

For enkle veksler bestemmes gjennomgående spornummer enten fra fysisk rettspor eller trafikal normalretning. For kryssveksler er tilhørende sporobjekt det gjennomgående sporet med høyest prioritert sportype.

I tillegg til vedlikeholdsformål er registrering av sporveksel/sporkryss en av de viktigste punktene for å tegne digitale sporkart på stasjoner og derfor viktig at registrering blir riktig i forhold til hvordan informasjonen skal brukes.

Vedlikeholdsformål:

 • Brukes til registrering av planlagt og utført vedlikehold
 • Hovedtegningsnummer kan benyttes for å avklare/justere grenseverdier (varsel/akutt) på målepunkter i sporveksel.
 • Brukes til registrering av innmålinger i sporvekselen. Det genereres automatisk en UKV dersom måleverdier går over/under gitt aksjonsverdi. Her benyttes «Vedlikeholdsgrense», siden det for sporveksel/sporkryss ikke er definert «Tiltaksgrenser» i teknisk regelverk.
 • Sporvekselen hentes ut i løfteskjema for bruk i forbindelse med pakking av spor.

Andre formål:

 • Viktig node-informasjon for bygging av digitale sporkart i Trasé.
 • Nodepunkt for beregning av sporgeometri i Linjedatabasen.

For å kunne tegne et digitalt sporkart og få sammenheng mellom de ulike sporene må følgende kriterier være oppfylt:

 • Plasseringsinformasjonsfelter må være riktig fylt ut: «Navn/nr», «Km (fra)», «Sportype (fra)», «Spornummer (fra)»
 • Spesifikasjonsfelter må være riktig fylt ut: «Vekseltype», «Avvik», «Sportype», «Retning» og «Normalretning for trafikk»
 • Sporvekselen må ha gyldig km og spornummer i forhold til gjennomgående spornummer, ref. sporplan og KO-SPO.
 • Andre spornummer som utgår fra sporvekselen må ha samme km som sporvekselen, altså stokkskinneskjøt, samt gyldig spornummer, ref sporplan og KO-SPO.
 • «Retning» angir hvilken vei sporvekselen skal tegnes inn.
 • «Avvik» i sammenheng med «Normalretning for trafikk» vil i de fleste tilfeller angi hvor gjennomgående spornummer fortsetter.

Teknisk regelverk

Er-beliggenhet (TRV:03680)

Underlag/dokumentasjon:

 • Tagges objektet mot dokumentasjon: Ref. «Kodeverk Objekttyper» pr fag Kodeverkstabell (Strikkeoppskrift)
 • For KO-SPV skal skjematisk sporplan for vedkommende stasjon tilknyttes som teknisk dokumentasjon på objektene i Maximo.

Generelle data

Spesifikke data

Navn Definisjon Påkrevd Type Eksempel til tekst
Navn/Nr Angis med sporvekselnummer Må fylles ut Fritekst (maks 50 tegn) Spv252
Dkv282A/290B
Vekseltype Type sporveksel. Det skilles mellom typene Enkel sporveksel, Dobbel kryssveksel, Usymmetrisk dobbeltveksel og sporkryss. Det skilles ikke på de ulike variantene innenfor disse typene. Enkel sporveksel kan være en kurveveksel. Her angis den krappeste kurven som avviksspor. Feltet benyttes til å bygge digitale sporkart i Trasé. Må fylles ut Forvalgsliste Enkel veksel
Avvik Beskriver den fysiske retningen/krumningen til avvikssporets i forhold til det gjennomgående sporet. Avvikssporet er sporet med størst krumning (minst radius) sett fra stokkskinneskjøt. For kryssveksler angis avvik sett fra begge sider med V-V eller H-H. Sporkryss har ingen avviksretning. Her angis hvordan det kryssende sporet ligger. Feltet benyttes til å bygge digitale sporkart i Trasé. Må fylles ut Forvalgsliste V
Stigning Avvikssporets endring sett fra sporvekselens teoretiske kryss Må fylles ut Forvalgsliste 1:12
Radius avvik (m) Radius på avvikssporet fra stokkskinneskjøt til rettpartiet Må fylles ut Tall (m) 500
Radius gjennomkjør (m) Radius på det gjennomgående sporet, Ved rett spor settes verdien 0 Må fylles ut Tall (m) 0
Skinneprofil Type skinne som er benyttet i sporvekselen Må fylles ut Forvalgsliste 60E1.
Retning Den fysiske avviksretningen til sporvekselen, når man ser inn i sporvekselen fra stokkskinneskjøt. Orienteringsretningen må fylles ut med hensyn til stigende km-retning i Maximo. Feltet benyttes til å bygge digitale sporkart i Trasé. Må fylles ut Forvalgsliste Med km-retning
Normalretning for trafikk Normalretningen viser den prioriterte/fastlagte retningen i sporvekselen som benyttes ut fra den rutemessige togfremføringen, ofte vist som drivmaskinens normalstilling. For å beskrive tilfeller der den fysiske retningen til sporvekselen ikke er sammenfallende med den retningen som togtrafikken normalt benytter, må derfor avvikssituasjonen beskrives. Feltet benyttes til å bygge digitale sporkart i Trasé.
Rett: Togtrafikken går i det gjennomgående rettsporet
Venstre: Togtrafikken går i det venstre avvikssporet.
Høyre: Togtrafikken går i det høyre avvikssporet.
Må fylles ut Fritekst V
Hovedtegnings nr. Tegningsnummer på sporvekseltegningen i ProArc. Feltet benyttes for å avklare/justere grenseverdier (varsel/akutt) på målepunkter i sporveksel. Må fylles ut Forvalgsliste KO-800108 (nye spv typer)
SK 3500 (tidligere spv typer)
Sportype Beskrivelse av sportype før og etter sporvekselen, i forhold til normalretningen. Følger normalt sett gjennomgående spornummer. Feltet benyttes til å bygge digitale sporkart i Trasé. Må fylles ut Forvalgsliste 1-1 Hovedspor til hovedspor
Låsing Metode for å styre retning i sporvekselen under trafikk Må fylles ut Forvalgsliste Motor v/stillverk
Sikring Metode for å kontrollere stillingen til sporvekselen Må fylles ut Forvalgsliste Sentralstilt
Oppkjørbar Angi om sporvekselen har en type drivmaskin som tåler at vekselen blir oppkjørt hvis den ligger i feil stilling Må fylles ut Forvalgsliste Ja/Nei
Sporveksel produsert år Dato for når objektet er produsert nye evt. tatt i bruk Må fylles ut Årstall (ÅÅÅÅ) 2021
Sporveksel ny/brukt Første gangs innleggelse eller om sporvekselen tidligere har vært brukt et annet sted Må fylles ut Forvalgsliste Ny
Sted Sted sporveksel er plassert Må fylles ut Forvalgsliste Lysaker st., 14040 , Stasjon
Type tunge Angi type tunge Må fylles ut Forvalgsliste Fjærskinnetunge
Tungetegnings nr. Tegningsnummer på tungetegningen i ProArc. Må fylles ut Fritekst KO-800109 (nye spv typer)
SK 3501 (tidligere spv typer)
Stålkvalitet tunge Angi stålkvalitet tunge Må fylles ut Forvalgsliste 350HT
Tungeprofil Angi tungeprofil Må fylles ut Forvalgsliste UIC60D
Stålkvalitet stokkskinne Angi stålkvalitet stokkskinne Må fylles ut Forvalgsliste 350HT
F.nr. tungeanordning Feltet fylles ikke ut for nye objekter, men beholdes pga eksisterende info. Midlertidig Fritekst 0
Tunge/tungeparti byttet år Dersom objektet (deler av sporvekselen) ikke er byttet siden «idriftsatt dato», settes «idriftsatt år» inn her. Må fylles ut Årstall (ÅÅÅÅ) 2020
Tungerulle Om det er tungerulle under sporvekselens tungeparti Må fylles ut Forvalgsliste Ja/Nei
Type tungerulle Type tungerulle hvis det er montert Må fylles ut Forvalgsliste Integrert i glideplate
F.nr. tungerulle Feltet fylles ikke ut for nye objekter, men beholdes pga eksisterende info. Midlertidig Fritekst 0
F.nr. tungestøtte Feltet fylles ikke ut for nye objekter, men beholdes pga eksisterende info. Midlertidig Fritekst 0
Glideflate Type glideflate under den bevegelige delen av tungepartiet Må fylles ut Forvalgsliste Smørefrie
Kryss type Angi type kryss Må fylles ut Forvalgsliste Bevegelig kryss
Krysstegnings nr. Tegningsnummer på krysset i ProArc Må fylles ut Fritekst KO-800110 (nye spv typer)
SK 3502 (tidligere spv typer)
Stålkvalitet kryss Angi stålkvalitet kryss Må fylles ut Forvalgsliste 350HT
Produsent kryss Angi produsent kryss Må fylles ut Forvalgsliste Voest Alpine
Kryss produsert år Angi produsert år for kryss Må fylles ut Årstall (ÅÅÅÅ) 2021
Kryss påleggssveiset Angi tidspunkt for påleggssveising av kryss Må fylles ut Dato (DD.MM.ÅÅÅÅ) 10.06.2022
Kryss byttet år Dersom objektet (deler av sporvekselen) ikke er byttet siden «idriftsatt dato», settes «idriftsatt år» inn her. Må fylles ut Årstall (ÅÅÅÅ) 2022
Ny / brukt kryss Angi om krysset er nytt eller om det tidligere har vært brukt et annet sted Må fylles ut Forvalgsliste Ny
F.nr. kryss Feltet fylles ikke ut for nye objekter, men beholdes pga eksisterende info. Midlertidig Fritekst 0
Ledeskinne profil Angi ledeskinne profil Må fylles ut Forvalgsliste 54E3
Svilletype Sviller som sporvekselen er montert på Må fylles ut Forvalgsliste Betong
Sviller byttet år Dersom objektet (deler av sporvekselen) ikke er byttet siden «idriftsatt dato», settes «idriftsatt år» inn her. Må fylles ut Årstall (ÅÅÅÅ) 2022
Befestning Befestigelse som forbinder sporvekselen til sviller Må fylles ut Fritekst Fastclip
Deksel/Snøbeskyttelse Om det er montert deksel eller snøbeskyttelse på veksel eller rådegrav Må fylles ut Forvalgsliste Rådegravsdeksel
F.nr. deksel/snøbeskyttelse Feltet fylles ikke ut for nye objekter, men beholdes pga eksisterende info. Midlertidig Fritekst 0
Referansepunkt Benyttes i forbindelse med ERTMS og er en del av løsningsdesignet til Siemens. Det gjelder «Den første sporveksel på alle stasjoner skal være et fix-point». Hvis sporveksel er en del av denne Siemensløsningen skal man velge Ja, hvis ikke velger man Nei. Nei, velges når man ikke vet denne informasjonen. Må fylles ut Forvalgsliste Ja/Nei

Feltinformasjon om spesifikke data

Generelt

 • Fylles ut av:
 • For eksisterende objekter: Fagansvarlig eller den som bemyndiges
 • For nye objekter: Prosjekterende/Entreprenør

Spesielt

 • F.nr. (ulike felter)
 • Midlertidige felt for å ta vare på tidligere innlagte data.
 • For nye objekter: Skriv «0»

Komponenthierarki

Informasjon om sporvekselkomponenter som tidligere har vært registrert i egne objekttyper, samles fra 15.06.2022 innunder selve sporvekselobjektet i tillegg til at det bygges et komponenthierarki som ivaretar informasjon om hvor i vekselen en feil er registrert, uten å registrere dette på et underobjekt. Denne informasjonen registreres nå i forbindelse med feilrapportering.

Sporveksel komponenthierarki er en generisk objektstruktur for sporveksler uavhengig av type, som beskriver hvordan underkomponenter til en sporveksel henger sammen på en hierarkisk måte.

Hensikten med hierarkiet er å:

 • standardisere sporvekselstruktur i Maximo
 • muliggjøre vedlikeholdsplanlegging på komponentnivå
 • muliggjøre feilrapportering på komponentnivå
 • støtte feilanalyse og vedlikeholdsoptimalisering

Underobjekttyper utgått fra 27.06.2022:

Objekttype Beskrivelse
KO-GLI Glideplater i sporveksel
KO-SSK Stokkskinne
KO-TNG Tunge
KO-TUR Tungerulle
KO-TUS Tungestøtte
KO-MLP Mellomparti
KO-SKX Skinnekryss
KO-KXP Kryssparti

Objekttyper som fortsatt eksisterer etter 27.06.2022, men som ikke lenger skal benyttes for sporvekselformål:

Objekttype Beskrivelse Kommentar
KO-DKS Deksel/Snøbeskyttelse Objekttypen benyttes videre, men kun til deksel/snøbeskyttelse i sporsperre.
KO-LSK Ledeskinne Objekttypen benyttes videre, men kun til ledeskinne på bru.

Send tilbakemelding på denne siden

datakatalogen/overbygning/ko-spv.txt · Sist endret: 2024/03/08 09:26 av rueand

Donate Powered by PHP Valid HTML5 Valid CSS Driven by DokuWiki