Brukerverktøy

Nettstedverktøy


datakatalogen:overbygning:ko-plo

KO-PLO Planovergang

Formål

For registering av objekttypen må funksjonell lokasjon for funksjonstypen registreres først. Navn/Nr og tilknytning mellom objekttyper og funksjonstypen beskrives i systemnedbrytningsstrukturen. Denne objekttypen tilhører Publikum/personal.

Planoverganger skal bidra til sikker kryssing av jernbanelinjen i samme plan. Planoverganger benyttes der hvor vei skal krysse jernbanelinjen i samme plan. Det skilles mellom private og offentlige planoverganger for henholdsvis privat og offentlig vei.

Planoverganger tillates ikke på dobbeltspor og på strekninger med kjørehastighet >160 km/t. TRV:03555 TRV:03552

På strekninger med kjørehastighet 130 km/t - 160 km/t skal alle planoverganger sikres med veisikringsanlegg eller veibomanlegg. TRV:03553

På strekning med hastigheter inntil 130 km/t kan planovergangen sikres med andre tiltak, som for eksempel kombinasjoner av siktlengder, skilting, bruk av grind, signalering fra tog mv. TRV:03554

Planoverganger kan ha forskjellige typer konstruksjoner og forskjellig type veidekke.

 • Trelemmer
 • Gummielementer
 • Betongelementer
 • Asfalt
 • Intet veidekke (planoverganger for fotgjengere)

To typer overganger skal ikke registreres som KO-PLO-objekter i Maximo:

 • Plattformovergang: Overganger som tjener som adkomst til plattformer, skal ikke registreres som KO-PLO-objekter. Disse angis bare som type adkomst i spesifikasjonen for plattformen.
 • Beredskapsovergang: Dette er egen objekttype (KO-BRO) i Maximo og omfattes ikke av regler og krav som gjelder for planovergang. Beredskapsoverganger skal derfor ikke registreres som KO-PLO-objekter.

Når en planovergang krysser flere spor, skal den registreres som ett KO-PLO-objekt. Det skal da angis hvor mange spor planovergangen berører.

Teknisk regelverk beskriver ulike krav til konstruksjoner, sikring samt vedlikehold av planoverganger. Dette med bakgrunn i planovergangens bruksområde og strekningen den befinner seg på.

Krav til sikring, samt krav til prosjektering av konstruksjoner i planoverganger er gitt i Overbygning/Prosjektering/Planoverganger: Teknisk regelverk

For øvrige sikkerhetstiltak og vedlikehold av planoverganger vises til Overbygning/Vedlikehold/Planoverganger Teknisk regelverk

Ansvar for vedlikehold av planoverganger:

 • Offentlig vei: Bane NOR
 • Privat vei: Bane NOR

Ansvar for vedlikehold av stengsler:

 • Offentlig vei: Bane NOR
 • Privat vei: Den/de bruksberettigede

Underlag/dokumentasjon:

 • Tagges objektet mot dokumentasjon: Ja. Ref. «Kodeverk Objekttyper» pr fag Kodeverkstabell (Strikkeoppskrift)
 • For KO-PLO skal skjematisk sporplan for vedkommende stasjon tilknyttes som teknisk dokumentasjon på objektene i Maximo.

Generelle data

Spesifikke data

Navn Definisjon Påkrevd Type Eksempel til tekst
Navn/Nr Angis med navn på planovergang (Eksempel: Rånåsfoss) Må fylles ut Fritekst. (Maks 50 tegn) Rånåsfoss
Sikringstype Angi sikringstype for planovergangen Må fylles ut Forvalgsliste 1/2 Ba - Hel- eller halvautomatisk veisikringsanlegg med halvbom
Spesielle sikkerhetstiltak Angi om det er innført spesielle sikkerhetstiltak for planovergangen. TRV:04402 Må fylles ut Forvalgsliste Ringerutine
Sporantall Angi antall spor som planovergangen går over. - Hovedspor + togspor, ikke sidespor
- Det skal ikke registreres flere planoverganger
på samme km, men én planovergang med flere spor.
Må fylles ut Fritekst 1
2
Skilt 1 for veifarende - privat vei / landbruk Angi type skilt for veifarende som er montert ved planovergang for privat vei / landbruk. Skilting ved PLO Må fylles ut Forvalgsliste Stopp ved planoverganger
Skilt 2 for veifarende - privat vei / landbruk Angi type skilt for veifarende som er montert ved planovergang for privat vei / landbruk. Skilting ved PLO Må fylles ut Forvalgsliste Høydebegrensing ved høyspenningsanlegg
Skilt 3 for veifarende - privat vei / landbruk Angi type skilt for veifarende som er montert ved planovergang for privat vei / landbruk. Skilting ved PLO Må fylles ut Forvalgsliste Opplysningsskilt for lange eller tunge kjøretøy
Skilt 4 for veifarende - privat vei / landbruk Angi type skilt for veifarende som er montert ved planovergang for privat vei / landbruk. Skilting ved PLO Må fylles ut Forvalgsliste Lukk grinden
Planovergangslem Angi om det ligger lemmer i planovergangen Må fylles ut Forvalgsliste Ja
Periodisk
Bredde på planovergangslem (m) Angi bredde på planovergangslemmer. Enhet i meter, men bruk desimaltall Må fylles ut Tall (m) 4,2
Antall arbeidsmaskiner, skift/ tomtog per døgn Angi antall arbeidsmaskiner, skift / tomtog som passerer planovergangen pr. døgn. Skjønn må brukes. Må fylles ut Fritekst 5
10
Brukshyppighet kjøretøy per døgn Angi antall kjøretøy som trafikkerer over planovergangen pr. døgn. I flg. Folkehelseinstituttet regnes trafikkert vei
som vei der årsdøgntrafikken er over 2000
og hastigheten er mer enn 30 km/t.
Sterkt trafikkert vei har ÅDT over 5000.
Kommunen og Statens vegvesen er
typisk kilder for å få data fra trafikktellinger.
Må fylles ut Forvalgsliste 5-10
50-200
Brukshyppighet myke trafikanter per døgn Angi antall myke trafikkanter som trafikkerer over planovergangen pr. døgn. - Myk trafikant = alle som ikke sitter i et kjøretøy
- Ta utgangspunkt i en representativ periode i året,
spesielt dersom det er tider der plo er mer i bruk.
Må fylles ut Forvalgsliste 10-20
50-200
Vegtype Angi type veg for planovergangen Må fylles ut Forvalgsliste Kommunal veg
Bruksområde Angi type bruksområde for planovergangen Må fylles ut Forvalgsliste Gårdsveg
Boligområde
Dimensjonerende kjøretøy over PLO Angi dimensjonerende kjøretøytype for planovergangen. Største typen kjøretøy som krysser planovergangen daglig eller flere ganger i uken. TRV:04391 Må fylles ut Forvalgsliste Traktor m/ henger
Personbil
Flest passeringer over PLO Angi type trafikk med flest passeringer over planovergangen pr. døgn. Ses gjerne i sammenheng med bruksområde. Det er ikke likhetstegn mellom flest passeringer
og dimensjonerende kjøretøy.
Lokalkunnskap er nødvendig ved fastsetting av dette.
Må fylles ut Forvalgsliste Personbil
Fotgjenger
Er det trafikanter som er ukjent med PLO? Forslag til hvordan kategoriene tolkes,
men det er også nødvendig med lokalt skjønn:
- I stor grad = Offentlig veg, fritidsbruk, annen trafikk enn bruker og fastboende
- Nei = aldri
Må fylles ut Forvalgsliste I liten grad
I stor grad
Nei
Benyttes PLO av barn? Eksempler på når man velger de ulike
kategoriene, men lokalt skjønn må brukes:
- I stor grad = Skolevei, tettbygd strøk, boligområde etc.
- I liten grad = Gårdsveg
- Nei = Jordbruk, industri, skogbruk
Må fylles ut Forvalgsliste I liten grad
I stor grad
Nei
Siktkrav HH/VV Angi krav til siktlengde for siktsonene HH og VV. TRV:04391 Må fylles ut Tall (m) 466
Siktkrav HV/VH Angi krav til siktlengde for siktsonene HV og VH. TRV:04391 Må fylles ut Tall (m) 466
Siktbegrensning (HH) utover kravet Dette feltet skal beskrive siktbegrensninger
også der man har lengre sikt enn kravet.
Dette vil være interessant der man skal vurdere
om siktlengder kan økes ved for eksempel
endret trafikkmønster både på vei og bane.
Må fylles ut Forvalgsliste Sideterreng løsmasse
Bygning
Siktbegrensning (HV) utover kravet Dette feltet skal beskrive siktbegrensninger
også der man har lengre sikt enn kravet.
Dette vil være interessant der man skal vurdere
om siktlengder kan økes ved for eksempel
endret trafikkmønster både på vei og bane.
Må fylles ut Forvalgsliste Sideterreng løsmasse
Bygning
Siktbegrensning (VH) utover kravet Dette feltet skal fange opp siktbegrensninger
også der man har lengre sikt enn kravet.
Dette vil være interessant der man skal vurdere
om siktlengder kan økes ved for eksempel
endret trafikkmønster både på vei og bane.
Må fylles ut Forvalgsliste Sideterreng løsmasse
Bygning
Siktbegrensning (VV) utover kravet Dette feltet skal fange opp siktbegrensninger
også der man har lengre sikt enn kravet.
Dette vil være interessant der man skal vurdere
om siktlengder kan økes ved for eksempel
endret trafikkmønster både på vei og bane.
Må fylles ut Forvalgsliste Sideterreng løsmasse
Bygning
Kjøretøy blir stående på PLO fordi de hindres i å passere PLO? Dette feltet skal fange opp både tilfeller der kjøretøy
pga kø, siktforhold, forkjørsvei etc.
samt planovergangens fysiske utforming blir stående.
Det antas at dette er lokalt kjent dersom det er et problem.
Bruk gjerne merknad dersom det er ytterligere opplysninger.
Må fylles ut Forvalgsliste I liten grad
Nei
Minste kryssningsvinkel Angi minste kryssingsvinkel for veg ved planovergangen. Vurdering, det er lov å være omtrentlig Må fylles ut Forvalgsliste <60
80-90
Type veidekke i planovergangen Angi type veidekke i planovergangen. Må fylles ut Forvalgsliste Trelemmer
Gummielement
Type veidekke i øvrige spor Angi type veidekke i øvrige spor for planovergangen. Denne benyttes der PLO går over flere spor.
Ved kun ett spor benyttes «Ikke relevant»
Må fylles ut Forvalgsliste Trelemmer
Ikke relevant
Kvalitet på vegen som krysser PLO Det antas at tolkning av dette feltet er kjent
for de som utfører visitasjon og kontroller.
Kvalitet må ses i forhold til gjeldende bruksområde av planovergangen.
Må fylles ut Forvalgsliste God
Dårlig
Vegbredde ved planovergangen Angi bredde på vegen ved planovergangen Må fylles ut Tall (m) 4
4,5
Hastighet på veg Angi kjørehastigheten på vegen som planovergangen berører. Må fylles ut Forvalgsliste <30
60
Stigning/ fall på vegen Krav til fall er gitt i Teknisk regelverk.
(Merk at dersom dette er en gangvei
så gjør det ikke noe om den ikke er i henhold
til regelverket men dette bør noteres i merknadsfeltet.)
Må fylles ut Forvalgsliste Flatt
I henhold til TR
Veiutforming inn mot PLO Krapp sving dersom den ansees problematisk.
Ellers angis bare sving eller rett. Bruk skjønn.
Må fylles ut Forvalgsliste Sving
Rett
Gårdsnr Angi gårdsnr. til vedkommende eiendom som har bruksrett til planovergangen Ved behov Fritekst xxx
Bruksnr Angi bruksnr. til vedkommende eiendom som har bruksrett til planovergangen Ved behov Fritekst xx
Takstnr Angi dokumentnummer som angår takst på planovergangen Ved behov Fritekst xxxx
Takstdato Angi dato for avholdt takst på planovergangen Ved behov Dato (DD.MM.ÅÅÅÅ) 30.04.1982
Sløyfet ved dok. Angi nummer for dokument som omhandler sløyfing av planovergangen Ved behov Fritekst xxxx
Sløyfet ved dok. dato Angi dato for sløyfing av planovergang Ved behov Dato (DD.MM.ÅÅÅÅ) 30.04.1982
Bruksrett Angi type bruksrett for planovergangen Må fylles ut Forvalgsliste Privat
Offentlig
Saksnr. Angi Saksnr. i Proarc for dokumenter som angår planovergangen Ved behov Fritekst xxxxx
Merknad Angi supplerende opplysninger som ikke dekkes i øvrige felter for planovergangen. Ved behov Fritekst xxxxxxxx
Kommune Angi hvilken kommune planovergangen befinner seg i. Må fylles ut Forvalgsliste 1653 Melhus
Eiendomsnavn Angi navn på eiendommen som har bruksrett til planovergangen Ved behov Fritekst Storhaugen
Avhengig av hovedsignal Angi om planovergangens veisikringsanlegg står i avhengighet til et hovedsignal Må fylles ut Forvalgsliste Nei
Ja
På stasjonsområde Angi om planovergangen ligger inne på et stasjonsområde Må fylles ut Forvalgsliste Nei
Ja
Telefonnummer 1 - på skilt ved planovergang ​Her registreres det dedikerte telefonnummeret som den som skal krysse planovergangen skal ringe, for å få kontakt med togledelsen, og på den måten forsikre seg om at det er trygt å krysse den aktuelle planovergangen.
Feltet blir forhåndsutfylt med «0»
Fylles ut når aktuelt, eller fyll ut 0 Fritekst 12345678
Telefonnummer 2 - på skilt ved planovergang ​Her registreres det dedikerte telefonnummeret som den som skal krysse planovergangen skal ringe, for å få kontakt med togledelsen, og på den måten forsikre seg om at det er trygt å krysse den aktuelle planovergangen.
Feltet blir forhåndsutfylt med «0»
Fylles ut når aktuelt, eller fyll ut 0 Fritekst 87654321

Feltinformasjon om spesifikke data

Generelt

 • Fylles ut av:
 • For eksisterende objekter: Faglig leder eller den som bemyndiges
 • For nye objekter: Prosjekterende/Entreprenør

Spesielt

Når prosjekter gjennomfører spesielle tiltak og bruksendringer på planoverganger:

 • Fylles ut av:
 • For eksisterende objekter: Saksbehandler eiendomsforvaltning / Prosjekt for Planovergangstiltak
 • For nye objekter: Saksbehandler eiendomsforvaltning / Prosjekt for Planovergangstiltak

Gjelder spesielt feltene:

 • Spesielle sikkerhetstiltak
 • Gårdsnr.
 • Bruksnr.
 • Takstnr.
 • Takstdato
 • Sløyfet ved dokument
 • Sløyfet ved dokument dato
 • Saksnr.

Send tilbakemelding på denne siden

datakatalogen/overbygning/ko-plo.txt · Sist endret: 2023/04/25 14:29 av dalmar

Donate Powered by PHP Valid HTML5 Valid CSS Driven by DokuWiki