Brukerverktøy

Nettstedverktøy


datakatalogen:overbygning:ko-plo

KO-PLO Planovergang

Formål

For registering av objekttypen må funksjonell lokasjon for funksjonstypen registreres først. Navn/Nr og tilknytning mellom objekttyper og funksjonstypen beskrives i systemnedbrytningsstrukturen. Denne objekttypen tilhører Publikum/personal.

Planoverganger skal bidra til sikker kryssing av jernbanelinjen i samme plan. Planoverganger benyttes der hvor vei skal krysse jernbanelinjen i samme plan. Det skilles mellom private og offentlige planoverganger for henholdsvis privat og offentlig vei.

Planoverganger tillates ikke på dobbeltspor og på strekninger med kjørehastighet >160 km/t. TRV:03555 TRV:03552

På strekninger med kjørehastighet 130 km/t - 160 km/t skal alle planoverganger sikres med veisikringsanlegg eller veibomanlegg. TRV:03553

På strekning med hastigheter inntil 130 km/t kan planovergangen sikres med andre tiltak, som for eksempel kombinasjoner av siktlengder, skilting, bruk av grind, signalering fra tog mv. TRV:03554

Planoverganger kan ha forskjellige typer konstruksjoner og forskjellig type veidekke.

 • Trelemmer
 • Gummielementer
 • Betongelementer
 • Asfalt
 • Intet veidekke (planoverganger for fotgjengere)

To typer overganger skal ikke registreres som KO-PLO-objekter i Maximo:

 • Plattformovergang: Overganger som tjener som adkomst til plattformer, skal ikke registreres som KO-PLO-objekter. Disse angis bare som type adkomst i spesifikasjonen for plattformen.
 • Beredskapsovergang: Dette er egen objekttype (KO-BRO) i Maximo og omfattes ikke av regler og krav som gjelder for planovergang. Beredskapsoverganger skal derfor ikke registreres som KO-PLO-objekter.

Når en planovergang krysser flere spor, skal den registreres som ett KO-PLO-objekt. Det skal da angis hvor mange spor planovergangen berører.

Teknisk regelverk beskriver ulike krav til konstruksjoner, sikring samt vedlikehold av planoverganger. Dette med bakgrunn i planovergangens bruksområde og strekningen den befinner seg på.

Krav til sikring, samt krav til prosjektering av konstruksjoner i planoverganger er gitt i Overbygning/Prosjektering/Planoverganger: Teknisk regelverk

For øvrige sikkerhetstiltak og vedlikehold av planoverganger vises til Overbygning/Vedlikehold/Planoverganger Teknisk regelverk

Ansvar for vedlikehold av planoverganger:

 • Offentlig vei: Bane NOR
 • Privat vei: Bane NOR

Ansvar for vedlikehold av stengsler:

 • Offentlig vei: Bane NOR
 • Privat vei: Den/de bruksberettigede

Underlag/dokumentasjon:

 • Tagges objektet mot dokumentasjon: Ref. «Kodeverk Objekttyper» pr fag Kodeverkstabell (Strikkeoppskrift)
 • For KO-PLO skal skjematisk sporplan for vedkommende stasjon tilknyttes som teknisk dokumentasjon på objektene i Maximo.

Generelle data

Spesifikke data

Navn Definisjon Påkrevd Type Eksempel til tekst
Navn/Nr Angis med navn på planovergang (Eksempel: Rånåsfoss) Må fylles ut Fritekst. (Maks 50 tegn) Rånåsfoss
Sikringstype Angi sikringstype for planovergangen Må fylles ut Forvalgsliste 1/2 Ba - Hel- eller halvautomatisk veisikringsanlegg med halvbom
Kategori Legg inn kategori Må fylles ut Fritekst Driftsovergang
Bruksområde Fyll ut bruksområde for planovergang Må fylles ut Forvalgsliste Gårdsveg
Brukshyppighet kjøretøy per døgn Angi antall kjøretøy som trafikkerer over planovergangen pr. døgn. I flg. Folkehelseinstituttet regnes trafikkert vei som vei der årsdøgntrafikken er over 2000 og hastigheten er mer enn 30 km/t. Sterkt trafikkert vei har ÅDT over 5000. Kommunen og Statens vegvesen er typisk kilder for å få data fra trafikktellinger. Må fylles ut Forvalgsliste 5-10
50-200
Brukshyppighet myke trafikanter per døgn Angi antall myke trafikkanter som trafikkerer over planovergangen pr. døgn. - Myk trafikant = alle som ikke sitter i et kjøretøy
- Ta utgangspunkt i en representativ periode i året, spesielt dersom det er tider der plo er mer i bruk.
Må fylles ut Forvalgsliste 10-20
50-200
Brukshyppighet store kjøretøy per døgn Angi antall kjøretøy som trafikkerer over planovergangen pr. døgn. I flg. Folkehelseinstituttet regnes trafikkert vei som vei der årsdøgntrafikken er over 2000 og hastigheten er mer enn 30 km/t. Sterkt trafikkert vei har ÅDT over 5000. Kommunen og Statens vegvesen er typisk kilder for å få data fra trafikktellinger. Må fylles ut Forvalgsliste 200-500
Benyttes planovergang av barn? (f.eks. som skolevei) Eksempler på når man velger de ulike kategoriene, men lokalt skjønn må brukes:
- I stor grad = Skolevei, tettbygd strøk, boligområde etc.
- I liten grad = Gårdsveg
- Nei = Jordbruk, industri, skogbruk
Må fylles ut Forvalgsliste I stor grad
Planovergangen har ringerutine Velg fra forvalgsliste om planovergangen har ringerutine eller ikke Må fylles ut Forvalgsliste Ja
Nei
Telefonnummer ved ringerutine Fyll ut telefonnummer Må fylles ut Tall 12345678
Alternativt telefonnummer ved ringerutine Fyll ut telefonnummer Må fylles ut Tall 12345678
Planovergang har varsellampe Velg fra forvalgsliste om planovergangen har varsellampe eller ikke Må fylles ut Forvalgsliste Ja
Nei
Telefonnummer ved varsellampe Fyll ut telefonnummer Må fylles ut Tall 12345678
Planovergang har avtale om bruksbegrensning Velg fra forvalgsliste om planovergang har bruksbegrensning eller ikke Må fylles ut Forvalgsliste Ja
Nei
Dokumentnummer for avtale om bruksbegrensning Fyll ut dokumentnummer ved avtale om bruksbegrensning Må fylles ut Fritekst 123456789-12
Planovergangen har grind Legg inn om planovergang har grind eller ikke Må fylles ut Fritekst Ingen grind
Planovergangen har speil Velg fra forvalgsliste om planovergangen har speil eller ikke Må fylles ut Forvalgsliste Ja
Nei
Planovergangen har orienteringssignal Velg fra forvalgsliste om planovergangen har orienteringssignal eller ikke Må fylles ut Forvalgsliste Ja
Nei
Planovergangen har siktmerke Velg fra forvalgsliste om planovergangen har siktmerke eller ikke Må fylles ut Forvalgsliste Ja
Nei
Sporantall Angi antall spor som planovergangen går over. - Hovedspor + togspor, ikke sidespor
- Det skal ikke registreres flere planoverganger
på samme km, men én planovergang med flere spor.
Må fylles ut Fritekst 1
2
På stasjonsområde Angi om planovergangen ligger inne på et stasjonsområde Må fylles ut Forvalgsliste Nei
Ja
Avhengig av hovedsignal Angi om planovergangen er avhengig av hovedsignal eller ikke Må fylles ut Forvalgsliste Ja
Nei
Type dekke i planovergangen Angi type veidekke i planovergangen Må fylles ut Forvalgsliste Trelemmer
Gummielement
Bredde på planovergangslem (m) Fyll ut bredde på planovergangslem i meter Må fylles ut Tall 24
Stigning/fall inn mot planovergangen utgjør risiko Angi om stigning/fall inn mot planovergangen utgjør en risiko eller ikke Må fylles ut Forvalgsliste Ja
Nei
Veiutforming inn mot PLO Angi hvordan veiutforming er inn mot planovergang Må fylles ut Forvalgsliste Krapp sving
Minste kryssningsvinkel Velg fra liste minste kryssningsvinkel Må fylles ut Forvalgsliste <110
Kjøretøy kan bli stående på planovergangen Angi om kjøretøy kan bli stående på planovergangen eller ikke Må fylles ut Forvalgsliste Ja
Nei
Kvalitet på vegen som krysser PLO Angi kvalitet på vegen som krysser planovergang Må fylles ut Forvalgsliste God
Dårlig
Hastighet på veg Angi kjørehastigheten på vegen planovergangen berører Må fylles ut Forvalgsliste <30
60
Planovergangen er skiltet med visuell barriere Angi om planovergangen er skiltet med visuell barriere Må fylles ut Forvalgsliste Ja
Nei
Unntak fra regelverket Angi om planovergangen er unntatt fra regelverket Må fylles ut Forvalgsliste Ja
Nei
Ved behov for lokal informasjon Må fylles ut Fritekst 0

Feltinformasjon om spesifikke data

Generelt

 • Fylles ut av:
 • For eksisterende objekter: Fagansvarlig eller den som bemyndiges
 • For nye objekter: Prosjekterende/Entreprenør

Spesielt

Når prosjekter gjennomfører spesielle tiltak og bruksendringer på planoverganger:

 • Fylles ut av:
 • For eksisterende objekter: Saksbehandler eiendomsforvaltning / Prosjekt for Planovergangstiltak
 • For nye objekter: Saksbehandler eiendomsforvaltning / Prosjekt for Planovergangstiltak

Gjelder spesielt feltene:

 • Spesielle sikkerhetstiltak
 • Gårdsnr.
 • Bruksnr.
 • Takstnr.
 • Takstdato
 • Sløyfet ved dokument
 • Sløyfet ved dokument dato
 • Saksnr.

Send tilbakemelding på denne siden

datakatalogen/overbygning/ko-plo.txt · Sist endret: 2024/03/08 09:20 av rueand

Donate Powered by PHP Valid HTML5 Valid CSS Driven by DokuWiki