Brukerverktøy

Nettstedverktøy


datakatalogen:underbygning:ku-bru

KU-BRU Bruer

Formål

For registering av objekttypen må funksjonell lokasjon for funksjonstypen registreres først. Navn/Nr og tilknytning mellom objekttyper og funksjonstypen beskrives i systemnedbrytningsstrukturen. Denne objekttypen tilhører Bru.

Objekttypen KU-BRU omfatter 2 hovedtyper av bruer:

 • Jernbanebru
 • Overgangsbru

Jernbanebru: Med Jernbanebru menes konstruksjon med fri åpning (lysvidde) ≥ 2,0 m som er påvirket av jernbanetrafikk, og som er en del av jernbanetrasèn. Kulverter med fri åpning (lysvidde) ≥ 2,0 m som passerer under sporet defineres som jernbanebru. Jernbanebruers utstrekning defineres med Fra km. og Til km.

Overgangsbru: Bruer som krysser over jernbanen og som fører annen trafikk enn jernbanelast, benevnes overgangsbruer. Overgangsbruer defineres med samme Fra og Til km., da disse krysser jernbanen på ett sted.

I Maximo omfattes Bruer av 3 ulike objekttyper:

 • KU-BRU - Bru (Utstrekningsobjekt definert med Fra km. og Til km.)
 • KU-BRS - Bruspenn (Utstrekningsobjekt definert med Fra km. og Til km.) Registreres bare for Jernbanebruer.
 • KU-LKA - Landkar / Pilar (Punktobjekt definert med èn km.-angivelse.) Registreres bare for Jernbanebruer.

Det forventes at informasjon for alle objekttypene fylles inn.

En bru kan bestå av ett eller flere bruspenn. Disse kan ha utstrekning fra Landkar til Landkar, fra Landkar til Pilar, eller fra Pilar til Pilar. Hvert bruspenn registreres som separate KU-BRS-objekter i Maximo.

Konstruksjon og bygging av bruer er definert i Teknisk regelverk/Bruer og konstruksjoner/Prosjektering og byggingTRV: Bruer og konstruksjoner/Prosjektering og bygging

Vedlikehold av bruer er definert i Teknisk regelverk/Bruer og konstruksjoner/Vedlikehold/Generelle tekniske krav TRV: Bruer og konstruksjoner/Vedlikehold

Underlag/dokumentasjon:

 • Tagges objektet mot dokumentasjon: Ja. Ref. «Kodeverk Objekttyper» pr fag Kodeverkstabell (Strikkeoppskrift)
 • For KU-BRU skal skjematisk sporplan for vedkommende stasjon tilknyttes som teknisk dokumentasjon på objektene i Maximo.
 • ObjektID på tegning: Ja

Generelle data

Spesifikke data

Navn Definisjon Påkrevd Type Eksempel til tekst
Navn/nr Angi type bru samt sted eller navn på bru Må fylles ut Fritekst (maks 50 tegn) Overgangsbru Stovner Jernbanebru Kylling
Hovedtype Angi hovedtype for bru. Med overgangsbru menes overgang for personer, kjøretøy eller gods.
Jernbanebru må ha en lysåpning på mer enn 2 meter, se TRV 525.
Må fylles ut Forvalgsliste Overgangsbru
Jernbanebru
Byggemateriale Angi byggemateriale for bru Må fylles ut Forvalgsliste Stål
Betong
Konstruksjonslengde Angi konstruksjonslenge for bru. Med konstruksjonslengde menes avstanden mellom lagerhyllenes bakkant. Må fylles ut Tall (m)
(inntil 2 desimaler)
16,65
6,4
Hovedtegningsnr Tilsvarende nummer som forefinnes i ProArc. Må fylles ut Fritekst Bk xxxxx
Beregningsgrunnlag Angi beregningsgrunnlag for bru. Ikke relevant for Overgangsbru Må fylles ut Forvalgsliste Lastmodell 71
Belastningstoget av 1958
Overflateareal (m2) Angi overflateareal for stålbru/bruer som krever overflatebehandling. Dersom ikke relevant fyll inn 0 (null). Må fylles ut Tall (m2) 120
Vekt (tonn) Angi bruas vekt i tonn. Må fylles ut Tall (tonn) 67
Utførelse overbygning Angi type overbygning for spor over brua. Må fylles ut Forvalgsliste Ballast
Fastspor
Stigning/fall (%) Angi stigning / fall på selve brua, og ikke sporets verdi. Enhet %. Må fylles ut Tall (%)
(inntil 2 desimaler)
0,5
Kurvatur (m) Angi kurvatur på brua. Her er det bruens kurveradius som skal registreres og ikke sporets kurvatur. Ved rettlinje - bruk 0 Må fylles ut Tall (m) 0
Referansepunkt bru (km) Skal ikke endres (ProArc ref) Km.angivelse for referansepunkt for bru. Tidligere referert til som Midtpunkt bru. Dette skal ikke endres. Må fylles ut Tall (km) 13,165
Antall spenn Angi antall spenn som brua omfatter. Skal samsvare med KU-BRS. Må fylles ut Tall 1
3
Gangbane Angi om det er etablert gangbane/-r over brua, og i tilfelle på hvilken eller hvilke sider. Må fylles ut Forvalgsliste Høyre
Ingen gangbane
Dekke gangbane Angi type dekke i gangbane Må fylles ut Forvalgsliste Treverk
Gitterrist
Rekkverk Angi om det er etablert rekkverk over brua samt hvilken type Må fylles ut Forvalgsliste Metall
Tre
Beskyttelses-skjerm Angi om det er etablert beskyttelses-skjerm over brua. Skal samsvare med EH-ASK (avskjerming). Må fylles ut Forvalgsliste Ja
Nei
Slitedekke overgangsbru Angi type slitedekke på Overgangsbru. Ikke relevant for Jernbanebru Må fylles ut Forvalgsliste Treverk
Betong
Ikke relevant for Jernbanebru
Sist malt år (ÅÅÅÅ) Angi årstall når brua sist er malt. Legg inn «Ikke relevant» på bruer som er bygget av et materiale som ikke skal males. Dersom brua ikke er malt etter «i driftsatt dato», settes «i driftsatt år» inn her. Må fylles ut Fritekst (Årstall) 2014
Ikke relevant

Feltinformasjon om spesifikke data

Generelt

 • Fylles ut av:
 • For eksisterende objekter: Faglig leder eller den som bemyndiges
 • For nye objekter: Prosjekterende/Entreprenør

Send tilbakemelding på denne siden

datakatalogen/underbygning/ku-bru.txt · Sist endret: 2023/04/25 14:55 av dalmar

Donate Powered by PHP Valid HTML5 Valid CSS Driven by DokuWiki