Brukerverktøy

Nettstedverktøy


datakatalogen:underbygning:ku-tun

KU-TUN Tunnel

Formål

For registering av objekttypen må funksjonell lokasjon for funksjonstypen registreres først. Navn/Nr og tilknytning mellom objekttyper og funksjonstypen beskrives i systemnedbrytningsstrukturen. Denne objekttypen tilhører Tunnel.

Objekttypen omhandler alle typer jernbanetunneler. Det skilles mellom jernbanetunneler med togtrafikk og øvrige tunneler. Med øvrige tunneler menes rømningstunneler, tverrpassasjer og servicetunneler. Krav til disse angis spesifikt i de respektive kapittel i Teknisk regelverk.

Definisjon jernbanetunnel: Et byggverk over som fører jernbanen i en underjordisk utgravet/utsprengt passasje eller en lukket konstruksjon (> 20 m) rundt sporet. Alle snøoverbygg/rasoverbygg skal registres som jernbanetunnel.

Tunnel bygget i løsmasse registreres som løsmassetunnel. Består tunnelen av f.eks. både løsmasse og fjell registreres den som fjelltunnel. Tunnelen deles opp i separate objektID dersom tunnelen strekker seg over flere banenummer. Inndeling av objektIDer for kompliserte tunnelkonstruksjoner innen ett banenummer er under utarbeidelse.

Grensesnitt/avgrensning mot andre objekttyper

Registrering av rømningstunneler, tverrpassasjer og servicetunneler:

 • Med tilknytning ut i dagen: KU-TVS
 • Uten tilknytning ut i dagen: KU-TPA

I Maximo omfattes Jernbanetunnel av 6 ulike objekttyper:

 • KU-TUN - Tunnel
 • KU-TVS - Tverrslag i tunnel
 • KU-FVT - Frost- og vannsikring i tunnel
 • KU-MUR - Utmuring i tunnel
 • KU-TPA - Tverrpassasje
 • KU-DPO - Dører / porter

Det forventes at informasjon for alle objekttypene fylles inn.

Presisering knyttet til lignende objekttyper:

Lengde defineres i følgende avsnitt som lengden på lukket rom/rør som passerer under spor/vei, altså rørets/kulvertens lengde. Formålet med definisjonen er å forklare hvordan man skiller mellom bru og andre lignende konstruksjoner. Lysåpning på 2m eller større er bru eller tunnel, avhengig av lengde. Lysåpning mindre enn 2m registreres som stikkrenne eller tunnel, avhengig av funksjon.

 • KU-BRU Hvis tunnelrør/kulvert som passerer under andre spor har lengde kortere enn 10m, registreres det som bru-objekt.
 • KU-TUN For lengde på 10m eller over, registreres det som tunnel, kabelføring eller stikkrenne, avhengig av funksjon. Unntak er konstruksjoner med brulager som registreres som bru.
 • KU-TUN/KU-BRU/KU-KFØ For kabelkulverter som registreres som bru eller tunnel, registreres kabelføringen i tillegg som eget kfø-objekt.
 • KU-REN Lysåpning mindre enn 2m registreres som stikkrenne, i henhold til funksjon.

Funksjon:

 • Bru: Sikre passasje over jernbanespor, vei, vannvei eller annen infrastruktur
 • Tunnel: Sikre passasje for jernbanespor, vei, vannvei, kabler eller annen infrastruktur gjennom hindringer
 • Kabelføring: Sikre en beskyttet og stabil føringsvei for kabel
 • Stikkrenne: Sikre føringsvei under jernbanespor/vei med tilstrekkelig kapasitet for overflatevann/dreneringsvann

Underlag/dokumentasjon:

 • Tagges objektet mot dokumentasjon: Ref. «Kodeverk Objekttyper» pr fag Kodeverkstabell (Strikkeoppskrift)
 • For KU-TUN skal skjematisk sporplan for vedkommende stasjon tilknyttes som teknisk dokumentasjon på objektene i Maximo.

Generelle data

Spesifikke data

Navn Definisjon Påkrevd Type Eksempel til tekst
Navn/nr Angi navn på tunnel eller stedsangivelse for undergang. Må fylles ut Fritekst (maks 50 tegn) Romeriksporten
Kulvert Gardermoen
Type Angi type tunnel Må fylles ut Forvalgsliste Fjelltunnel
Løsmassetunnel
Lengde (m) Angi lengde på tunnelen (enhet m) Må fylles ut Tall (m) 675
1210
Bredde (m) Angi bredde på tunnelen (enhet m), bruk desimaltall Må fylles ut Tall (m) 6,9,
Høyde (m) Angi høyde på tunnelen (enhet m), bruk desimaltall Må fylles ut Tall (m) 7,5
Utstøpningslengde (m) Angi samlet utstøpningslengde (enhet m). Er det ikke gjort utstøpning, legges inn «0» Må fylles ut Tall (m) 4,5, 0
Byggemateriale på snø/rasoverbygg Angi materiale på snøoverbygg. For øvrige type tunneler legges inn «ikke relevant» i dette feltet. Velg tre der tre inngår i deler av konstruksjonen (brannsikkerhet). Må fylles ut Forvalgsliste Stål
Tre
Ikke relevant
Brannobjekt Angi om tunnelen er særskilt brannobjekt Må fylles ut Forvalgsliste J, N
Tverrslag(antall) Angi antall tverrslag i tunnelen. Må samsvare KU-TVS. Må fylles ut Tall 2
4
Antall spor Angi antall spor som inngår i tunnelen Må fylles ut Tall 1
3
Portal, innløp (m) Angi lengde på portal ved innløp. Hvis ikke spesiell portal, legges inn «0». Må fylles ut Tall (m) 70
0
Portal, utløp (m) Angi lengde på portal ved utløp. Hvis ikke spesiell portal, legges inn «0». Må fylles ut Tall (m) 100
0
Hovedtegnnr. Angi Hovedtegningsnummer for tunnelen Må fylles ut Fritekst
Saksnummer Angi saksnummer for tunnelen Ved behov Fritekst
Merknad Beskrive spesiell informasjon eller lokale forhold for tunnelen Ved behov Fritekst
Minste tverrsnitt, A-C Angi om tunnelen holder krav til Minste tverrsnitt A-C Må fylles ut Forvalgsliste J
N
Minste tverrsnitt, A-85 Angi om tunnelen holder krav til Minste tverrsnitt A-85 Må fylles ut Forvalgsliste J
N
Minste tverrsnitt, A-96 Angi om tunnelen holder krav til Minste tverrsnitt A-96 Må fylles ut Forvalgsliste J
N
Minste tverrsnitt, A-96T Angi om tunnelen holder krav til Minste tverrsnitt A-96T Må fylles ut Forvalgsliste J
N
Minste tverrsnitt, UIC GC (Gabarit C) Angi om tunnelen holder krav til Minste tverrsnitt UIC GC (Gabarit C) Må fylles ut Forvalgsliste J
N
Lasttilfelle, P410 Angi om tunnelen holder krav til Lasttilfelle P410 Må fylles ut Forvalgsliste J
N
Lasttilfelle, P407 Angi om tunnelen holder krav til Lasttilfelle P407 Må fylles ut Forvalgsliste J
N
Antall løp i tunnel Angi antall løp i tunnelen Må fylles ut Tall 1
2
RINF, Start of tunnel (Latitude) Angi RINF, Start of tunnel (Latitude) https://rinf.era.europa.eu/rinf - Register of Infrastructure Ved behov Fritekst '63.4178« Longitude=»+10.8122« Kilometer=«25.99
RINF, Start of tunnel (Longitude) Angi RINF, Start of tunnel (Longitude) https://rinf.era.europa.eu/rinf - Register of Infrastructure Ved behov Fritekst '+10.8122
RINF, End of tunnel (Latitude) Angi RINF, End of tunnel (Latitude) https://rinf.era.europa.eu/rinf - Register of Infrastructure Ved behov Fritekst '63.4441» Longitude=»+10.8788« Kilometer=«30.505
RINF, End of tunnel (Long)itude) Angi RINF, End of tunnel (Long)itude) https://rinf.era.europa.eu/rinf - Register of Infrastructure Ved behov Fritekst '+10.8788
RINF, EC declaration of verification of tunnel (SRT) Angi RINF, EC declaration of verification of tunnel (SRT) https://rinf.era.europa.eu/rinf - Register of Infrastructure Ved behov Fritekst 'Not Applicable
RINF, EI declaration of demonstration of track (CCS) Angi RINF, EI declaration of demonstration of track (CCS) https://rinf.era.europa.eu/rinf - Register of Infrastructure Ved behov Fritekst 'Not Applicable
RINF, Cross section area Angi RINF, Cross section area https://rinf.era.europa.eu/rinf - Register of Infrastructure Ved behov Fritekst '52
RINF, Existence of emergency plan Angi RINF, Existence of emergency plan https://rinf.era.europa.eu/rinf - Register of Infrastructure Ved behov Fritekst Y
RINF, Fire category of rolling stock required Angi RINF, Fire category of rolling stock required https://rinf.era.europa.eu/rinf - Register of Infrastructure Ved behov Fritekst A

Feltinformasjon om spesifikke data

Generelt

 • Fylles ut av:
 • For eksisterende objekter: Faglig leder eller den som bemyndiges
 • For nye objekter: Prosjekterende/Entreprenør

Spesielt

RINF

 • Fylles ut av:
 • For eksisterende objekter: Felter for RINF-informasjon fylles ut av ressurser med kompetanse om Geodata
 • For nye objekter: Felter for RINF-informasjon fylles ut av ressurser med kompetanse om Geodata

Send tilbakemelding på denne siden

datakatalogen/underbygning/ku-tun.txt · Sist endret: 2023/10/13 14:57 av dalmar

Donate Powered by PHP Valid HTML5 Valid CSS Driven by DokuWiki