Brukerverktøy

Nettstedverktøy


datakatalogen:underbygning:ku-lkg

KU-LKG Lukket drenering

Formål

For registering av objekttypen må funksjonell lokasjon for funksjonstypen registreres først. Navn/Nr og tilknytning mellom objekttyper og funksjonstypen beskrives i systemnedbrytningsstrukturen. Denne objekttypen tilhører Dreneringsovervannsanlegg.

Dreneringens funksjoner er å samle opp og lede bort overflatevann og/eller vann i grunnen i den hensikt å holde banelegemet drenert. Videre skal dreneringen sikre underbygningen mot erosjon, oppbløting, samt forhindre nedsatt bæreevne og stabilitet.

Lukket drenering anlegges på steder der det av en eller annen grunn ikke er hensiktsmessig med åpne drensanlegg.

Lukket drenering består av:

  • Lukket linjegrøft: Benyttes under spesielle forhold som gjør at linjegrøften ikke kan være åpen. Dette kan være på steder hvor grøftetraseen av ekstraordinære grunner brytes av faste konstruksjoner (f.eks. støyskjermer, forskjellige fundamenter for master, kiosker, støttemurer m.m.). Ved nyanlegg vil dette vanligvis være aktuelt kun over korte partier. TRV:02093 TRV:02094
  • Lukket drensgrøft: Med lukket drensgrøft menes lukkede grøfter med drensrør og/eller drenerende masser, som skal ha evne til å suge/samle grunnvann og lede det langs grøftebunnen fram til sikkert avløp. Formålet med dette systemet er primært å senke og holde nede grunnvannet på et kontrollert nivå. Behovet for lukket drenering vurderes ut fra de stedlige geotekniske/hydrologiske forhold. TRV:02095 TRV:02096

Krav til lukket drenering er gitt i Teknisk regelverk/Underbygning/Prosjektering og Bygging: Teknisk regelverk

Underlag/dokumentasjon:

Generelle data

Spesifikke data

Navn Definisjon Påkrevd Type Eksempel til tekst
Navn/nr Type byggemateriale ihht. forvalg samt evt. stedsangivelse og side av spor Må fylles ut Fritekst (maks 50 tegn) Plastrør, høyre side
Byggemateriale Angi byggemateriale for dreneringen Må fylles ut Forvalgsliste Plastrør
Betongrør
Fallretning Angi fallretning i forhold til kilometerretningen Må fylles ut Forvalgsliste Med kilometrering
Mot kilometrering
På tvers av kilometrering
Utvidet spesifikasjon J/N? Angi om det er fylt inn utvidet spesifikasjon for objektet Må fylles ut Forvalgsliste Ja
Nei
Diameter rør (mm) Angi diameter på rør Frivillig Tall (mm) 150
800
Fall i promille Angi fall på dreneringen Frivillig Tall (promille) 5
18,3
Innløp Angi type innløp Frivillig Forvalgsliste Betong prefab
Steinsatt
Naturlig skråning
Rist i innløp Angi om det er montert rist i innløp Frivillig Forvalgsliste Ja
Nei
Nedslagsfelt, areal (km2) Angi areal for nedslagsfelt Frivillig Tall (km2) 0,316
Nedslagsfelt, avrenningskoeffisient Angi avrenningskoeffisient for nedslagsfelt Frivillig Tall 0,26
Nedslagsfelt, responstid (timer) Angi responstid for vanntilførsel i nedslagsfeltet Frivillig Tall (timer) 1,03
Beregnet 200-års flom Angi om det er beregnet 200-årsflom Frivillig Forvalgsliste Ja
Nei
Kapasitet, nedstrømsledning Angi kapasitet på nedstrømsledning Frivillig Tall (liter/s) 1863
Innløp, tegningsnr. Angi tegningsnummer for innløpskontruksjon Frivillig Fritekst KU-123456
Utløp Angi type utløp Frivillig Forvalgsliste Dykket
Fritt
Utløp, erosjonsfare Angi om det er erosjonsfare ved utløp Frivillig Forvalgsliste Ja
Nei
Utløp, fare for tilbakestuving Angi om det er fare for tilbakestuving ved utløp Frivillig Forvalgsliste Ja
Nei
Utløp, tegningsnr. Angi tegningsnummer for utløpskontruksjon Frivillig Fritekst KU-123456

Feltinformasjon om spesifikke data

Generelt

  • Fylles ut av:
  • For eksisterende objekter: Fagansvarlig eller den som bemyndiges
  • For nye objekter: Prosjekterende/Entreprenør

Send tilbakemelding på denne siden

datakatalogen/underbygning/ku-lkg.txt · Sist endret: 2024/03/08 09:31 av rueand

Donate Powered by PHP Valid HTML5 Valid CSS Driven by DokuWiki