Brukerverktøy

Nettstedverktøy


datakatalogen:overbygning:ko-plf

KO-PLF Plattformer og ramper

Formål

For registering av objekttypen må funksjonell lokasjon for funksjonstypen registreres først. Navn/Nr og tilknytning mellom objekttyper og funksjonstypen beskrives i systemnedbrytningsstrukturen. Denne objekttypen tilhører Publikum/personal.

Plattformer og ramper; Konstruksjon ved jernbanespor for av-og påstigning av tog, samt lasting og lossing av gods.

Her er det de to hjørnene som er nærmest sporet som definerer plattformens utstrekning. For mellomplattform er det sporet som den som har registrert plattformen har valgt å definere i kolonnen «Spor nr.(fra)» som definerer sporet man skal gå ut ifra.

1. Når det gjelder kolonnene «Spor nr.(fra)» og «Spor nr.(til)» blir det samme spornummer i disse to kolonnene for en plattform. Det har vært vanlig praksis og legge plattformen til det sporet som defineres som hovedsporet for plattformen. Dvs. at for en mellomplattform så blir det den som er ansvarlig for regstreringen som definerer hvilket spor som mellomplattformen skal «knyttes mot». Og da hvilket spornummer som skal angis i «Spor nr.(fra)» og «Spor nr.(til)». Men det blir uansett det samme spornummeret i begge disse kolonnene. Denne presiseringen er viktig når man skal registrere inn platformen vha kordinater. Da blir det de to hjørnene som ligger nærmest det sporet som plattformen er «knyttet mot» som definerer plattformen. Ved sideplattform registrer «0» i kolonnen for «sekundært spornummer».

2. PLATTFORMADKOMST («ADKOMST TIL PLATTFORM»): Plattformadkomst registreres som en SPESIFIKASJON på objekttypen PLATTFORM (KO-PLF).

Underlag/dokumentasjon:

Teknisk regelverk

  • Tagges objektet mot dokumentasjon: Ref. «Kodeverk Objekttyper» pr fag Kodeverkstabell (Strikkeoppskrift)
  • For KO-PLF skal skjematisk sporplan for vedkommende stasjon tilknyttes som teknisk dokumentasjon på objektene i Maximo.

Generelle data

Spesifikke data

Navn Definisjon Påkrevd Type Eksempel til tekst
Navn/Nr For stasjoner angis plattformtype og spornummer. For holdeplasser angis navn, plattformtype og spornummer. Må fylles ut Fritekst (maks. 50 tegn) Stasjon: Mellomplattform spor 1, Holdeplass:
Alna holdeplass, mellomplattform spor 1
Høyde (mm) Høyde fra skinnetopp til plattformkant Må fylles ut Tall (mm) 760
Funksjon Plattformens bruksområde Må fylles ut Forvalgsliste Persontrafikk
Godstrafikk
Bredde hoveddel (m) Den reelle bredden på plattformen målt på den sentrale delen av plattformen. For mellomplattform måles halve bredden på hver av sidene Må fylles ut Tall (m) 3,60
Tak Om plattform er helt eller delvis overbygd med tak Må fylles ut Forvalgsliste Ja
Spornummer Spornummeret på sporet som toget står på når plattformen benyttes. For mellomplattform angis plattformens primærspor Må fylles ut Tall 2
Hovedtype Plattformens utforming og hensikt Må fylles ut Forvalgsliste Sideplattform
Areal plattform (m2) Areal på plattformen ut fra den faktiske bredde og lengde på plattformen fratrukket ulike serviceinstallasjoner og trapper/ramper Må fylles ut Tall (m2) 380
Byggemateriale front Materiale som er benyttet for oppbygging av plattformkanten som vender mot sporet Må fylles ut Forvalgsliste Betongelementer
Byggemateriale bak front Materiale som er benyttet til plattformens oppbygging Må fylles ut Forvalgsliste Løsmasse
Dekke i sikkerhetssone Materiale som er benyttet i sikkerhetssonen mot sporet Må fylles ut Forvalgsliste Betongelementer
Dekke øvrig del Materiale som er dominerende på plattformoverflaten utenom sikkerhetssonen Må fylles ut Forvalgsliste Betongelementer
Kurveradius Dominerende radius på sporet som plattformen betjener. For rettlinje benyttes 0. Må fylles ut Tall (radius) 2500
Kurvatur Type kurvatur på sporet som plattformen betjener Må fylles ut Forvalgsliste Innerkurve
Merknad Tilleggsinformasjon om bruken av plattformen og spesielle forhold med utforming. Må fylles ut Fritekst
Lengde (m) Samlet lengde om flere delplattformer – Effektiv lengde på plattformen som kan benyttes Må fylles ut Tall (m) 250
Delplattform nr (Denne brukes der det er flere ulike plattformer etter hverandre med hver sin registrering) - Benyttes der en plattform er inndelt i flere segmenter Må fylles ut Tall 2
Sekundært spornr Om plattform også dekker et annet spor enn det som er angitt i «spornummer» så legges det nummeret her. For sideplattformer brukes tallet 0 – Alternative spor som plattformen betjener. Relevant for mellomplattform. Må fylles ut Tall 2
Lengde - krav (m) Lengdekrav gitt i Teknisk regelverk TRV:03656 Må fylles ut Tall (m) 350
Høyde - krav (mm) Høydekrav gitt i Teknisk regelvert TRV:03949 Må fylles ut Tall (mm) 760
Minste høyde (mm) (Dersom plattform har forskjellig høyde angis minste her, ved kun 1 høyde legg inn denne) – Minste målte høyde på plattformen målt fra skinnetopp. Må fylles ut Tall (mm) 420
Største høyde (mm) (Dersom plattform har forskjellig høyde angis største her, ved kun 1 høyde legg inn denne) – Største målte høyde på plattformen målt fra skinnetopp Må fylles ut Tall (mm) 540
Bredde hoveddel - krav (m) Breddekrav gitt i Teknisk regelverk: TRV:03977 Må fylles ut Tall (m) 3,60
Minste bredde (m) Minste målte bredde på plattformen. Omfatter summen av sikkerhetssone og oppholdssone. Må fylles ut Tall (m) 3,60
Største bredde (m) Største målte bredde på plattformen. Omfatter summen av sikkerhetssone og oppholdssone. Må fylles ut Tall (m) 3,60
Minste bredde ved konstruksjon (m) Minste målte bredde ved plattformens konstruksjon Må fylles ut Tall (m) 3,20
Bredde ved konstruksjon - krav (m) Breddekrav ved plattformens konstruksjon Må fylles ut Tall (m) 3,20
Bredde ved konstruksjon (m) Målt bredde ved plattformens konstruksjon Må fylles ut Tall (m) 3,20
Bredde sikkerhetssone - krav (m) Breddekrav for sikkerhetssone gitt Teknisk regelverk. TRV:03979 Må fylles ut Tall (m) 0,50
Bredde sikkerhetssone (m) Målt bredde på sikkerhetssone Må fylles ut Tall (m) 0,50
Geodatakoordinater - nord Må fylles ut Fritekst 616299,77090
Geodatakoordinater - øst Må fylles ut Fritekst 6674839,89914
Geodatakoordinater - høyde Må fylles ut Fritekst 4,299
Tilfredsstillende dekke generelt Angi om plattformens dekke er i tilfredsstillende stand Må fylles ut Forvalgsliste Ja
Sklisikkert plattformdekke Angi om plattformens dekke består av sklisikkert materiale Må fylles ut Forvalgsliste Ja
Gul stripe plattformkant - reelt Angi om plattformens kant er merket med gul stripe Må fylles ut Forvalgsliste Ja
Varmekabler Angi om det er montert varmekabler i plattformen Må fylles ut Forvalgsliste Ja
Avstand spormidt-krav (mm) Avstandskrav til spormidt gitt i Teknisk regelverk TRV:03949 Må fylles ut Tall (mm) 1680
Avstand spormidt (mm) Minste målte avstand fra plattform til spormidt Må fylles ut Tall (mm) 1680
Avstand tog-krav (mm) Avstandskrav til tog gitt i Teknisk regelverk TRV:03955 Må fylles ut Tall (mm) 2120
Avstand tog (mm) Målt avstand mellom tog og plattformkant Må fylles ut Tall (mm) 2120
Sikthindring 2 meter (kun ved kurve og på ytterside) Angis om dette forekommer. Teknisk regelverk TRV:03961 Må fylles ut Forvalgsliste Nei
Tilstrekkelig sikt overgang Angi om det er tilstrekkelig sikt for planovergang for plattformadkomst TRV:03972 Må fylles ut Forvalgsliste Ja
Adkomst plattform Angi type adkomst for plattformen Må fylles ut Forvalgsliste Plattformovergang
Over-undergang forhold Angi om det er over-/undergang som adkomst til plattformen Må fylles ut Forvalgsliste Nei
Tilgjengelighet-overgang Angi tilgjengelighet for plattormovergang Må fylles ut Forvalgsliste God
Øvrig adkomtsforhold Angi øvrige forhold for adkomst til plattformen Må fylles ut Forvalgsliste God
Gjerde mellom spor og gangveg Angi om det er etablert gjerde mellom spor og gangvei Må fylles ut Forvalgsliste Ja
Gjerde mellom  spor Angi om det er etablert gjerde mellom spor Må fylles ut Forvalgsliste Ja
Designtiltak bil i spor Angi om det er etablert designtiltak som hinder mot bil i spor Må fylles ut Forvalgsliste Ja
Skilt ulovlig ferdsel Angi om det er montert forbudsskilt for ulovlig ferdsel Må fylles ut Forvalgsliste Ja
Adkomst servicefasiliteter Angi type adkomst for servicefasiliteter Må fylles ut Forvalgsliste Rampe
Belysning Angi om det er montert belysning og tilstand på denne Må fylles ut Forvalgsliste God
RINF, TEN Classification of platform Krav til informasjon gitt i European Union Register of Infrastructure RINF - Register of Infrastucture Må fylles ut Fritekst Part of the TEN-T Comprehensive Network
RINF, Existence of platform assistance for starting train Krav til informasjon gitt i European Union Register of Infrastructure RINF - Register of Infrastucture Må fylles ut Fritekst N
RINF, Range of use of the platform boarding aid Krav til informasjon gitt i European Union Register of Infrastructure RINF - Register of Infrastucture Må fylles ut Fritekst 600
Not applicable

Feltinformasjon om spesifikke data

Generelt

  • Fylles ut av:
  • For eksisterende objekter: Fagansvarlig eller den som bemyndiges
  • For nye objekter: Prosjekterende/Entreprenør

Send tilbakemelding på denne siden

datakatalogen/overbygning/ko-plf.txt · Sist endret: 2024/03/08 09:20 av rueand

Donate Powered by PHP Valid HTML5 Valid CSS Driven by DokuWiki