Brukerverktøy

Nettstedverktøy


datakatalogen:overbygning:ko-hen

KO-HEN Hensettings- og driftsbanegårdspor

Formål

For registering av objekttypen må funksjonell lokasjon for funksjonstypen registreres først. Navn/Nr og tilknytning mellom objekttyper og funksjonstypen beskrives i systemnedbrytningsstrukturen. Denne objekttypen tilhører Spor.

Spor som er særlig beregnet på midlertidig hensetting av jernbanekjøretøyer mellom to oppdrag. Hensettingsspor (med referanse til Trafikkregler for jernbanens nett); «Hensettingsspor er spor som er særlig egnet (TJN § 3) til å hensette materiell, ubevoktet, for ubestemt tid». »«Parkering»« blir brukt for perioden der utstyr ikke er i bruk mellom to oppdrag»

Underlag/dokumentasjon:

Generelle data

Spesifikke data

Navn Definisjon Påkrevd Type Eksempel til tekst
Navn/nr Angis med spornummer og eventuelt navn/hensiktsmessig beskrivelse Må fylles ut Fritekst (maks 50 tegn) Spor 4 Mysen lokstall
Hensettingslengde (m) Hensettingslengder på spor inne på driftsbanegårder (altså ikke på Togspor) skal oppgis med den reelle lengde man kan oppnå for materiellhensetting. Forhold som er nyttige å ta hensyn til ved hensetting kan noteres i merknader Må fylles ut Tall (m) 119
Lengde (m) Lengde fra stokkskinneskjøt til stokkskinneskjøt som utgjør krysningssporet. For andre spor legg inn full lengde. Må fylles ut Tall (m) 148
Fra signal Tekst/tall på signal ved innkjøring til hensettingssporet. NB! Denne må være identisk med navn/nr for signalet og det som står på signalet i sporet Må fylles ut Fritekst Spv 80
Til signal Tekst/tall på signal ved enden av hensettingssporet. NB! Denne må være identisk med navn/nr for signalet og det som står på signalet i sporet. Dersom Signal 66 «Togvei» står ved spor setter man inn en «S». Dersom det også er et annet signal setter man det slik: «S/DV4743». Er det bare en endebutt, settes det «Sporstopper» Må fylles ut Fritekst Sporstopper
KL-anlegg Om det finnes KL-anlegg på hensettingssporet Må fylles ut Forvalgsliste Ja
Nummer på skillebryter Oppgi nummer dersom det finnes «skillebryter» fra EL SIKKERHETSPLAN. Settes tom dersom det ikke finnes skillebryter Må fylles ut Fritekst 07-735-J
Servicerampe Vedlikeholdsramper, serviceplattform ved sporet Må fylles ut Forvalgsliste Ja
Lengde servicerampe (m) Settes tom dersom det ikke finnes servicerampe Må fylles ut Tall (m) 22
Merknader Må fylles ut Fritekst Buttspor. Kan benyttes til persontog hensetting
Type spor Må fylles ut Forvalgsliste Hensettingsspor/Driftsbanegårspor
Avising/glykol Må fylles ut Forvalgsliste Nei
Toaletttømming med bil Avløpsanlegget er tilrettelagt for tømming med hjelp av septikbil Må fylles ut Forvalgsliste Nei
Toalettømming stajonært Anlegget er tilkoblet offentlig / privat avløpsledning Må fylles ut Forvalgsliste Ja
Vannpåfylling Anlegget er tilkoblet offenlig / privat vannledning Må fylles ut Forvalgsliste Nei
Togvaskemaskin Serviceanlegget er utrustet med maskin for vask av togmateriell Må fylles ut Forvalgsliste Ja
Dieselpåfylling Det er på stedet påfyllingsanlegg for lokomotiv/motorvognsett Må fylles ut Forvalgsliste Ja
Helsveist/lasket Type sammenføying mellom skinner på driftsområdet Må fylles ut Forvalgsliste Helsveist/Lasket
Servicekiosk VVS/Strøm En mindre bygning med varmt og kaldt vann, utslagsvask, uttak 230V der det er store avstander til servicehus Må fylles ut Forvalgsliste Ja
Servicehus for renholdsleverandør Er hus/bygning med garderobe, kontor, oppholdsrom, lager Må fylles ut Forvalgsliste Ja
Grafittfjerning Må fylles ut Forvalgsliste Ja
Sportilgang med bil. Kioskvarer og vedlikehold Må fylles ut Forvalgsliste Nei

Feltinformasjon om spesifikke data

Generelt

  • Fylles ut av:
  • For eksisterende objekter: Fagansvarlig eller den som bemyndiges
  • For nye objekter: Prosjekterende/Entreprenør

Send tilbakemelding på denne siden

datakatalogen/overbygning/ko-hen.txt · Sist endret: 2024/03/08 09:19 av rueand

Donate Powered by PHP Valid HTML5 Valid CSS Driven by DokuWiki