Brukerverktøy

Nettstedverktøy


fag:underbygning:start

Underbygning

Hensikt

Hensikten med denne samlingen, beskrivelser, og tegninger/modeller er å gi retningslinjer og mer spesifikk beskrivelse av hva som normalt leveres for fagområdet Underbygning i hvert plannivå. Innholdet er ikke tilpasset en definert type eller størrelse på prosjektet, så det vil kunne oppstå avvik fra beskrivelsen i de forskjellige prosjekter.

Generelt om prosjektering av underbygningen

Prosjektering er et omfattende begrep som dekker all planlegging fra arbeid med utredninger og hovedplan til detaljplan, byggeplan og utarbeidelse av beskrivelser og tegninger. Den som prosjekterer underbygningsanlegg må ha nødvendig kunnskap til de forutsetninger og krav som stilles gjennom teknisk regelverk og forskrifter. Det betinger nødvendig opplæring og erfaring i faget. Alle som prosjekterer skal kunne fremvise dokumentasjon på utført tilsvarende arbeide, evt. at prosjekteringen omfatter bruk og veiledning fra person med nødvendig kompetanse. Jernbanens underbygning omfatter alle byggverk som er nødvendig for å bære oppe og sikre overbygningen et jevnt og stabilt leie. Dette er skjæringer, fyllinger, tunneler, bruer, stikkrenner, grøfter, rasforbygninger, støyskjermer, snøskjermer med mer. Underbygningen skal være dimensjonert tilstrekkelig for å møte dagens trafikkgrunnlag og evt. fremtidige løsninger. Det skal benyttes sjekklister for arbeidet, og det skal gjennomføres kontroll av prosjekteringsgrunnlaget som grunnlag for kvalitetskontrollen.

Det er viktig å huske på at underbygning inngår som en del av hele det jernbanetekniske anlegget. Planleggingen vil ikke være en enkeltstående prosess, men et samspill med de øvrige jernbanetekniske fagene og overbygging.

Banelegeme Geoteknikk Hydrologi Ingeniørgeologi Konstruksjoner

Banelegeme

Geoteknikk

Hydrologi

Ingeniørgeologi

Konstruksjoner


Send tilbakemelding på denne siden

fag/underbygning/start.txt · Sist endret: 2022/02/16 11:14 av stun

Donate Powered by PHP Valid HTML5 Valid CSS Driven by DokuWiki