Brukerverktøy

Nettstedverktøy


fag:underbygning:banelegeme:detaljplan

Banelegeme - Detaljplan og teknisk spesifikasjon

Fagspesifikke beskrivelser

Prosjekterende skal oppfylle alle eksterne og interne krav i gjeldende regelverk og håndbøker som omhandler banelegemets stabilitet, frostsikring, bæreevne mm.

Fagrapport fra prosjekterende skal inneholde beskrivelser, beregninger og vurderinger for fagområdet. Fagområdet omfatter blant annet:

 • Vurdering av ytelsen forsterkningslag skal håndtere.
 • Vurdering av forskjellige metoder av frostsikring, inklusive med lette materialer og materialenes egnethet gitt ytelseskrav til banelegemet.
 • Beregninger av banelegeme, formasjonsplan, forsterkningslag og frostsikringslag. Detaljere plassering og utstrekning av alle funksjoner og elementer i banelegemet, med skjæringer og fyllinger.
 • Beregning og uttegning av føringsveier for jernbaneanlegg, herunder å spesifisere tverrsnittet til kabelkanaler og andre føringsveier, som rørkryssinger og kummer.
 • Tverrfaglige vurderinger av fagområder i underbygningen og undergrunnen da særlig med tanke på å unngå at objekter fra forskjellige fag plasseres på samme sted (kollisjonskontroll) dette gjelder for, og mot alle fagområder.
 • Prosjekterende skal beregne og gjøre rede for hvor mye masseutskifting, herunder typer masser, som anlegget vil medføre. Fagrapport må ivareta massedisponering i anlegget og transportbehov av masser inn og ut av anleggsområdet, herunder areal til massemottak.

Det er klare forventninger til hvorledes arbeidet skal gjennomføres, hva arbeidet skal inneholde og utformingen av resultatet. Dette blant annet fordi prosjekteringen skal inngå i en tverrfaglig prosess. Forventningene er beskrevet i Bane NORs Håndbok Digital planlegging- Utførelse.

Beregninger og dokumentasjon

 • frostmengde og tykkelse frostisoleringslag
 • Fyllinger og skjæringer, massedeponi, og andre arealbehov

Leveransen for dette fagområdet skal gjennomføres i henhold til bestemmelser i kontrakt og retningslinjer beskrevet i Rapportering, dokumentasjon og arkivering

Eksempel på utførelse

Modeller på fagleveranse:

Tegninger og eksempler på fagleveranser:

Oversikten er ikke uttømmende. Vi arbeider kontinuerlig med å forbedre denne listen. Gi gjerne tilbakemelding om du har et eksempel vi kan legge ut som en god løsning. Noen av lenkene er røde. Det betyr at prosjekteringsveilederen ikke (ennå) har beskrivelse og eksempler på den aktuelle tegningen.

Versjonshistorikk

 • Versjon 5. Tilpasninger til nye retningslinjer. Gjeldende fra 15.02.2022
 • Versjon 4. Oppdatert med eksempler. Gjeldende fra 15.02.2021
 • Versjon 3 . Oppdateringer med felles prosessider. Gjeldende fra 01.03.2019
 • Versjon 2. Oppdatering etter høringsperiode. Gjeldende fra 01.09.2017
 • Versjon 1. Gjeldende fra 01.05.2017

Send tilbakemelding på denne siden

fag/underbygning/banelegeme/detaljplan.txt · Sist endret: 2022/02/03 08:46 av stun

Donate Powered by PHP Valid HTML5 Valid CSS Driven by DokuWiki