Brukerverktøy

Nettstedverktøy


rammeavtale

Oppdragsbeskrivelse rammeavtale D1

Bane NOR har etablert rammeavtaler med Rådgiver/Prosjekterende (R/P) for utarbeidelse av nødvendig plangrunnlag. Kategorier som er aktuelle for det enkelte avrop vil konkretiseres i forespørsel for de konkrete avrop. Disse rammeavtalene med vedlegg og henvisninger vil så langt det er praktisk mulig detaljere alle krav og forventninger Bane NOR har til de leveranser som forespørres for det konkrete avrop. De vil gjelde for avropet, med mindre annet er uttrykkelig uttrykt i selve avropet som et avvik fra konkrete krav i dette dokumentet. Under hvert fagområde finnes det en utfyllende tekst om hva som normalt er fagområdets ansvar og omfang. Teksten vil sees i sammenheng med Bane NOR sin prosjekteringsveileder og da som enten utfyllende eller avklarende om prosjekteringsveilederen er mangelfull. Oppdragsbeskrivelsen til rammeavtalen, og de senere kapitler, er ikke uttømmende på noen måte. Hvert enkelt avrop fra denne rammeavtalen vil i sitt kapittel D1 spesifisere det enkelte oppdragets omfang.


Send tilbakemelding på denne siden

rammeavtale.txt · Sist endret: 2018/12/24 08:51 av akhshe

Donate Powered by PHP Valid HTML5 Valid CSS Driven by DokuWiki