Brukerverktøy

Nettstedverktøy


fag:underbygning:ingeniorgeologi:detaljplan

Ingeniørgeologi - Detaljplan og teknisk spesifikasjon

Fagspesifikke beskrivelser

Her beskrives Bane NORs forventninger til utførelse og leveranse for Ingeniørgeologi.

Prosjekterende må, i den ingeniørgeologiske fagrapporten, gi sin vurdering om geologiske forhold kan være kritiske for kostnader, konsekvenser for togtrafikken og anleggsgjennomføring av aktuelle løsningsalternativer. Kritiske områder skal identifiseres og forhold som kan påvirke gjennomføringen og kostnadene i disse områdene skal avklares. Geoteknisk kategori og kontrollnivå i henhold til enhver tid gjeldende Eurocode 7 (NS-EN 1997) skal angis i geologiske rapporter.

Som underlag til beregning av mengder for kostnadsestimering er det viktig at prosjekterende vurderer bergkvaliteten for hele strekningen, at Q-verdier blir presentert og at sikringsmengder anslås. Størstedelen av de ingeniørgeologiske forundersøkelsene skal utføres i hovedplanfasen.

Følgende tema bør gjennomgås i ingeniørgeologisk fagrapport og eventuelt følges opp:

 • Gjennomgang av resultatene fra tidligere undersøkelser
 • Tiltak som innvirker på arealbruket må vurderes i denne fase, eksempelvis etablering av fjellhyller i høye skjæringer, slakere skjæringer, fanggrøft, skredvoll etc.
 • Planlegging og gjennomføring av supplerende grunnundersøkelser inkludert verifikasjon av tidligere konklusjoner
 • Bergspenninger eller store spennvidder. Ved f.eks. bergrom med store spennvidder eller hvis det forventes høye bergspenninger som kan innvirke ugunstig på stabiliteten, forventes prosjekterende å vurdere om det bør utføres forundersøkinger for bland annet å avdekke spenningsforhold. Prosjekterende forventes videre å vurdere behovet for å utføre numeriske analyser, med resultatet fra forundersøkingene som inngangsparameter, for å vurdere stabiliteten i bergrommet.
 • Prøvetaking og laboratorieanalyser med følgende formål:
 • - Avdekke spesielle utfordringer, f.eks. svelleleire, svakt berg, alunskifer etc.
 • - Fastsette inngangsparameter til simuleringsprogrammer.
 • - Fastsette bergets egnethet til konstruksjonsformål.
 • Rystelser. Grenser for tillatte rystelser innen influensområdet fastlegges, og det planlegges et måleprogram for oppfølging. Plan for bygningsbesiktigelse, registrering av setninger og skader samt tidspunkt for iverksettelse avklares.
 • Grunnvann, poretrykk og setninger (gjelder for tunnelprosjekter)

Med utgangspunkt i undersøkelsesdata skal prosjekterende foreta en vurdering av hvilke skader som kan oppstå og hvilke tiltak som er nødvendige for å sikre omgivelsene. Det skal også vurderes om det skal søkes om konsesjon for regulering av vann, utdrenering mv. som alternativ til en omfattende gjennomføring av tettearbeider.

Følgende forhold skal blant annet utredes:

 • Influensområder
 • Kartlegging av løsmassenes tykkelse og setningsømfintlighet.
 • Registrering av fundamenteringsforhold for byggverk
 • Fastlegging av tillatte innlekkasjer langs tunneltraseen
 • Vurdering av aktuelle tiltak for å oppfylle fastsatte lekkasjekrav

Det forventes at prosjekterende, med mindre annet er avtalt, utarbeider følgende tegningsgrunnlag til ingeniørgeologisk fagrapport:

 • Oversiktskart (1:100 – 1:50 000)
 • Geologisk kart og profil av traséen (1:1 000 – 1:5 000).
 • Geologisk kart og profiler av påhuggsområdene (1:400 – 1:500)
 • Stereografisk projeksjon av sprekkemålinger.
 • Berggrunnskart fra NGU. (1:50 000) hvis tilgjengelig, ellers 1:250 000-serien, grunnlag bør sjekkes med NGU.
 • Resultater av eventuelle geofysiske undersøkelser. Vist på kart og profil i forhold til tunneltraséen.
 • Resultater av eventuelle boringer. Vist på kart og profil i forhold til tunneltraseéen.
 • Resultater av eventuelle andre undersøkelser og målinger. Vist på kart og profil i forhold til tunneltraséen.

Det forventes at prosjekterende, med mindre annet er avtalt, beregner følgende forhold:

 • Ev. Innlekkasjekrav i tunneler, gjelder spesielt i urbane strøk.
 • Dimensjonering av ev. skredsikring.
 • Grenseverdier for vibrasjoner ved sprenging, NS-8141: 2001.

Et kapittel om de geologiske forholdene må inngå i hovedrapporten for den tekniske hovedplanen, med henvisning til relevante fagrapporter og tegninger.

Eksempel på utførelse

Tegninger og eksempler på fagleveranser:

Tegning kommer

Oversikten er ikke uttømmende. Vi arbeider kontinuerlig med å forbedre denne listen. Gi gjerne tilbakemelding om du har et eksempel vi kan legge ut som en god løsning. Noen av lenkene er røde. Det betyr at prosjekteringsveilederen ikke (ennå) har beskrivelse og eksempler på den aktuelle tegningen.

Versjonshistorikk

 • Versjon 4. Tilpasninger til nye retningslinjer. Gjeldende fra 15.02.2022
 • Versjon 3. Oppdateringer med felles prosessider. Gjeldende fra 01.03.2019
 • Versjon 2. Oppdatering etter høringsperiode. Gjeldende fra 01.09.2017
 • Versjon 1. Gjeldende fra 01.05.2017

Send tilbakemelding på denne siden

fag/underbygning/ingeniorgeologi/detaljplan.txt · Sist endret: 2022/02/01 12:25 av stun

Donate Powered by PHP Valid HTML5 Valid CSS Driven by DokuWiki