Brukerverktøy

Nettstedverktøy


fag:underbygning:hydrologi:hovedplan

Hydrologi - Hovedplan

Fagspesfikke beskrivelser

Før tiltakene kan beskrives, må det innhentes bakgrunnsmateriale/grunnlagsdata. Det er hensiktsmessig å få oversikt over behovet fra alle fag slik at det kan foretas en samlet innhenting av bakgrunnsmaterialet. Plangrunnlag skal etableres i henhold til Grunnlagsdata.

Det er forventninger til hvorledes arbeidet gjennomføres. Forventningene er beskrevet i Bane NORs Håndbok Digital planlegging .

Leveransen for dette fagområdet gjennomføres i henhold til bestemmelser i kontrakt og retningslinjer beskrevet i Rapportering, dokumentasjon og arkivering

Oppstart

Prosjekterende vil normalt gjøre seg kjent i oppdragsområdet ved befaring og identifisere aktsomhetssoner (hensynssoner) for flomfare. Potensiell fare skal kartlegges. Prosjekterende vurderer følgende punkter:

 • Sammenstilling av informasjon om kjente aktsomhetssoner
 • Planen omtaler de mest sårbare områdene m.h.t flom.
 • Kartlegging av eksisterende stikkrenner og andre dreneringstiltak.
 • Sammenstille data om kjente hendelser og skader
 • Vurdere om utbygging forverrer situasjonen for nedstrøms interesser.

Kart og beregninger

Aktsomhetssoner (hensynssoner) for flomfare og nedbørfeltene vises i kart.

Fagrapport

Prosjekterende vurderer følgende forhold i fagrapport:

 • Aktsomhetssoner for flomfare skal beskrives.
 • Flomfare beskrives og ivaretatt på aktsomhetsnivå.
 • Flomfare vurderes inngå i KU og ROS.

Eksempler på utførelse

Dette er en samling av tidligere utførte leveranser med hensikt å gi praktiske råd og veiledninger.

Tegninger og eksempler på fagleveranser:

Oversikten er ikke uttømmende. Vi arbeider kontinuerlig med å forbedre denne listen. Gi gjerne tilbakemelding om du har et eksempel vi kan legge ut som et eksempel på en god løsning. Noen av lenkene er røde. Det betyr at prosjekteringsveilederen ikke (ennå) har beskrivelse og eksempler på den aktuelle tegningen.

Versjonshistorikk

Hovedendringer er utført ved revisjoner. Mindre endringer kan utføres ved en underrevisjon. Retting av feil og små endringer er ikke vist, men de fremkommer i Endringshistorikk.

De store endringene veilederen har gjennomgått er dokumentert her:

 • Versjon 4. Tilpasninger til nye retningslinjer. Gjeldende fra 15.02.2022
 • Versjon 3. Oppdateringer med felles prosessider. Gjeldende fra 01.03.2019
 • Versjon 2. Oppdatering etter høringsperiode. Gjeldende fra 01.09.2017
 • Versjon 1. Opprettet side. Gjeldende fra 01.05.2017

Send tilbakemelding på denne siden

fag/underbygning/hydrologi/hovedplan.txt · Sist endret: 2022/02/16 11:40 av stun

Donate Powered by PHP Valid HTML5 Valid CSS Driven by DokuWiki