Brukerverktøy

Nettstedverktøy


fag:underbygning:konstruksjoner:v1:hovedplan

V1

Hovedplan Bru, tunnel og konstruksjoner

Plangrunnlag

Før arbeidet kan gjennomføres må det innhentes tilstrekkelig bakgrunnsmateriale. Dette for å kunne gi grunnlag for med sikkerhet å kunne definere tiltaket, og konsekvensene av det. Det kan være nødvendig med supplerende grunnundersøkelser og kartlegging av sideterreng for å få tilstrekkelig kvalitet på bakgrunnsmaterialet. Disse dataene skal benyttes av øvrige fag og prosjektdeltakere. Det er viktig å skaffe oversikt over behovet fra alle, slik at man kan få en samlet bestilling av bakgrunnsmaterialet. Kart og geodata over området med tilstrekkelig kvalitet og som viser bebyggelse, veier, områder som krever spesiell behandling, og høydereferanser.

Plangrunnlag skal etableres i henhold til krav gitt i Grunnlagsdata.

Krav til utførelse

Det er stilt detaljerte krav til hvorledes arbeidet skal gjennomføres. Dette for at arbeidet skal inngå i en tverrfaglig prosess, hva arbeidet skal inneholde, og hvordan resultatet skal utformes. Dette finner i Bane NORs retningslinjer (Håndbok Digital planlegging): Krav til utførelse.

I tillegg skal disse forhold vurderes:

 • Trasé, alternative løsninger og kostnader
 • Detaljlokalisering av viktige funksjoner
 • Standard på underbygningen
 • Tekniske løsninger
 • Gjennomføringsrekkefølge
 • Skal hele, eller deler, bygges i ett prosjekt (trinnvise faser)
 • Finnes det avvik fra lover, regelverk og standarder
 • Arealdisponering gjennom kommunedelplan/reguleringsplan
 • Bistå andre faggrupper

Forventinger til innhold i leveranser

Krav til utførelse

I tillegg til krav gitt i kontrakt og prosjektet PDP, skal leveransen gjøres etter disse retningslinjene: Krav til leveranse

Det skal vurderes og evalueres hvilken løsning som er den tekniske og økonomisk beste for utvidelsen/rehabiliteringen. Hovedplanen skal føre frem til en prioritert liste over alternativer. Funn og konklusjoner skal dokumenteres.

Om det fremkommer i kontraktsdokumentet skal det bidras til /leveres:

 • Beskrivelse av hvilke utfordringer, funksjoner og løsninger som må etableres (Systemdefinisjon med beskrivelse av situasjonen, og grensesnitt mot andre systemer/miljøer)
 • Vurdering av hvilke alternative muligheter og tekniske løsninger som finnes. (systemkravspesifikasjon med beskrivelse av funksjonskrav og tekniske forutsetninger (evt. identifikasjon av avvik/disp. søknad)).
 • Beskrivelse av valgte faglige alternativer og konsekvenser for de ulike alternativene.
 • Konklusjoner og anbefalinger.
 • Kostnadsoverslag innenfor ±20% (og evt. usikkerhetsanalyse)
 • Fase-, fremdrift og gjennomføringsforutsetninger.
 • Prosjektfaseverifikasjon med dokumentasjon av oppnådd krav til løsning.
 • Kvalitetssikring og kontrollplan med sjekkliste.
 • Fagmodell på hovedplannivå over alle aktuelle alternativer med nødvendige visualiseringer.
 • Vurdering av arealbehov til underbygning, driftsveier og riggområder til bruk i kommunedel- evt. reguleringsplan.
 • Leveranse og kontroll av dokumentasjon (kontrollplan og sjekklister)

I tillegg skal følgende teknisk dokumentasjon som minimum leveres:

Beregninger og dokumentasjon

 • Beskrivelse av ulike løsninger og konstruksjoner
 • Behov for arealbehov

Eksempel på utførelse

Fagmodell konstruksjon

Noen av lenkene er røde. Det betyr at prosjekteringsveilederen ikke (ennå) har beskrivelse og eksempler på den aktuelle tegningen. Men den forventes likevel i en leveranse.


Send tilbakemelding på denne siden

fag/underbygning/konstruksjoner/v1/hovedplan.txt · Sist endret: 2022/02/16 11:15 av stun

Donate Powered by PHP Valid HTML5 Valid CSS Driven by DokuWiki