Brukerverktøy

Nettstedverktøy


fag:underbygning:hydrologi:detaljplan

Hydrologi - Detaljplan og teknisk spesifikasjon

Forutsetning

For Totalentrepriser er det entreprenør som bestemmer hvilke dokumentasjon som skal utarbeides for å gjennomføre byggearbeidene. For Utførelsesentrepriser er byggeplanen å regne som tilbudsdokumentasjonen for utlysning av arbeidene og må tilpasses hvert enkelt prosjekt.

Fagspesifikke beskrivelser

Fagrapporten inneholder beskrivelser og dokumentasjon av vurderinger, beregninger, avklaringer og andre detaljeringer for fagområdet. Prosjekterende skal redegjøre for følgende forhold i fagrapporten:

Aktsomhetssoner for flom- og erosjonsfare skal beskrives og begrunnes for alle nedbørsfelt.

 • Beregne dimensjonerende vannføring i aktuelle nedbørsfelt etter krav i TRV.
 • Beregnekapasitet for dreneringssystemet, med utgangspunkt i resultater fra beregning av dim. vannføring (tilsig).
 • Vann på avveie / overvann skal beskrives og vises i flomvegskart.
 • Vurdere risikoreduserende tiltak med en påfølgende prioritert anbefaling.
 • Foreslå løsninger for dreneringssystemet langs hele traseen.
 • Illustrasjoner fra 3D-modell, kartverk og ortofoto skal legges som vedlegg.
 • Beregninger / metode skal fremkomme i dokumentet. Faglig skjønn og valg av parametere skal begrunnes.

Dette skal være innarbeidet i plangrunnlaget:

 • Flomfare skal være beskrevet og ivaretatt på aktsomhetsnivå.
 • Flomfare skal inngå i KU og ROS.
 • Reell flomfare skal være beskrevet.

Underlag til offentlig plan

Hovedrapporten for den offentlige planen skal gi en oppsummering av fagnotatet med beskrivelse av flom- og erosjonsfare for alle alternativ. Prosjekterende må gjøre en vurdering av risikoreduserende tiltak og gi en prioritert anbefaling. Det skal henvises til relevante fagrapporter og karttegninger.

Modell og tegningsleveranser

Leveres i henhold til Rapportering, dokumentasjon og arkivering

Eksempler på fagleveranser:

Oversikten er ikke uttømmende. Noen av lenkene er røde fordi eksempel ikke er lagt inn ennå.

Versjonshistorikk

 • Versjon 4. Tilpasninger til nye retningslinjer. Gjeldende fra 15.02.2022
 • Versjon 3. Oppdateringer med felles prosessider. Gjeldende fra 01.03.2019
 • Versjon 2. Oppdatering etter høringsperiode. Gjeldende fra 01.09.2017
 • Versjon 1. Gjeldende fra 01.05.2017

Send tilbakemelding på denne siden

fag/underbygning/hydrologi/detaljplan.txt · Sist endret: 2022/02/16 11:42 av stun

Donate Powered by PHP Valid HTML5 Valid CSS Driven by DokuWiki