Brukerverktøy

Nettstedverktøy


fag:ekom:start

Ekom

Hensikt

Hensikten med følgende er å tydeliggjøre forventninger til hva som normalt prosjekteres for fagområdet Ekom i hver planfase og for hvert delanlegg. Omfanget av leveransen avhenger av type prosjekt.

Krav og føringer

Prosjektering av infrastruktur for ekomnett skal baseres på krav i Teknisk Regelverk/Ekom/560 Prosjektering og bygging. Der henvises det videre til lover/forskrifter/standarder og Bane NORs styrende dokumenter.

Bane NORs infrastruktur for ekomnett

Ekomnett i Bane NOR består av følgende delanlegg:

 • Elektrotekniske rom, herunder rom med utstyr for ekomnett, telelosjirom og utendørs skap samt system for elektronisk adgangskontroll.
 • Kabelanlegg.
 • Transmisjonssystemer.
 • Togradiosystem, system for mobildekning og internett i tog (MIT) og system for Nødnett (Tetra).
 • Informasjonssystemer, kundeinformasjonsanlegg (herunder høyttaleranlegg, teleslynger, monitorer, anvisere, ur), SRO og ITV-anlegg.
 • Driftsstøttesystemer. Omhandles ikke i prosjekteringsveilederen da dette er et sentralisert system som ivaretas av infrastruktureier for teleanlegg.

Involvering av infrastruktureier

Enheten «IKT» er infrastruktureier for Bane NORs ekomnett. Enheten skal involveres i alle planfaser i henhold til retningslinjer nedfelt i dokument STY-605302:

STY-605302 Håndbok for prosjektering av IKT- og teleanlegg.

Innspill til offentlig plan

Som innspill til offentlig plan, er det arealbehov og evt. konsesjon som er mest aktuelt for anlegg med ekomnett. Arealbehov er aktuelt for blant annet elektrotekniske rom/-bygg, føringsveier for kabler og mastekonstruksjoner for togradio med tilhørende antenner.

Forventninger til prosjektering av anlegg for ekomnett

Versjonshåndtering

 • Endret navngivning fra «Tele» til «Ekom» i samsvar med endringer i Teknisk Regelverk 14.09.2023 (aasarn)
 • Versjon 5. Tilpasninger til nye retningslinjer. Gjeldende fra 15.02.2022
 • Versjon 4. Utvidet med Kjøreveis IKT. Gjeldende fa 15.02.2021
 • Versjon 3. Utvidet med produksjon og dokumentasjon. Gjeldende fra 10.02.2020.
 • Versjon 2. Oppdateringer med felles prosessider. Gjeldende fra 01.03.2019
 • Versjon 1. Første versjon. Gjeldende i fra 1.09.2017

Send tilbakemelding på denne siden

fag/ekom/start.txt · Sist endret: 2023/09/14 11:48 av elvhak

Donate Powered by PHP Valid HTML5 Valid CSS Driven by DokuWiki