Brukerverktøy

Nettstedverktøy


fag:underbygning:konstruksjoner:v1:utredning

v1

Utredning Bru, tunnel og konstruksjoner

Plangrunnlag

Før arbeidet kan gjennomføres må det innhentes tilstrekkelig bakgrunnsmateriale. Dette for å best mulig definere tiltaket, og med størst mulig sikkerhet vurdere konsekvenser som kommer som følge av tiltaket. Dette omfatter kart og geodata over området med tilstrekkelig kvalitet, som viser bebyggelse, veier, områder som krever spesiell behandling (Grunnforhold, naturtyper og andre restriksjonsområder) og høydereferanser. Evt. ortofoto som visualisering bør vurderes. Data fra eksisterende jernbaneanlegg.

Plangrunnlaget skal etableres i henhold til krav gitt i: Grunnlagsdata

Krav til utførelse

Det er stilt detaljerte krav til hvorledes arbeidet skal gjennomføres. Dette for at arbeidet skal inngå i en tverrfaglig prosess, hva arbeidet skal inneholde, og hvordan resultatet skal utformes. Dette finner i Bane NORs retningslinjer (Håndbok Digital planlegging): Krav til utførelse

Skissere opp alternative bruløsninger, tunneler og konstruksjoner med oversiktstegninger og etablere 3D-terrengmodell dersom relevant. Drøfting basert på fagnotater. Illustrasjoner til brukonsept. Erfaringspriser med nøkkeltall fra tidligere prosjekter.

Forventninger til innhold i leveranser

Krav til leveranse

I tillegg til krav gitt i kontrakt og prosjektets PDP skal leveransen gjøres etter disse retningslinjene: Krav til leveranse

Følgende dokumentasjon skal levers:

 • Dokumentasjon på alternative bruløsninger og konstruksjoner med oversiktstegninger og etablere 3D-terrengmodell dersom relevant.
 • Utarbeide fagnotater
 • Illustrasjoner til brukonsept.

I tillegg skall det bidras til /leveres:

 • Mulighetsstudie med idefase og alternativsøk
 • Overordnet systemkravspesifikasjon med funksjonskrav og tekniske forutsetninger
 • Konseptkontroll (Definisjon av rammer og mål)
 • Beskrivelse av alternativer, konsekvenser og anbefaling
 • Kostnadsoverslag over alternativene ±40%
 • Tidlig verifikasjon
 • Konklusjoner og anbefalinger
 • Fagmodell på utredningsnivå over alle aktuelle alternativer med nødvendige visualiseringer.

I tillegg skal følgende teknisk dokumentasjon som minimum leveres:

Eksempler på utførelse

I tillegg skal følgende teknisk dokumentasjon som minimum leveres:


Send tilbakemelding på denne siden

fag/underbygning/konstruksjoner/v1/utredning.txt · Sist endret: 2022/02/16 11:04 av stun

Donate Powered by PHP Valid HTML5 Valid CSS Driven by DokuWiki