Brukerverktøy

Nettstedverktøy


fag:underbygning:geoteknikk:hovedplan

Geoteknikk - Hovedplan

Fagspesfikke beskrivelser

Før tiltakene kan beskrives, må det innhentes bakgrunnsmateriale/grunnlagsdata. Det kan være nødvendig med supplerende innmålinger (evt. laserskanning), prøver, analyser og målinger for å få tilstrekkelig kvalitet på bakgrunnsmaterialet. Det er hensiktsmessig å få oversikt over behovet fra alle fag slik at det kan foretas en samlet innhenting av bakgrunnsmaterialet.

Plangrunnlag skal etableres i henhold til krav gitt i Grunnlagsdata.

Prosjekteringen for dette fagområdet skal gjennomføres i henhold til bestemmelser i kontrakt.

Det er klare forventninger til hvorledes arbeidet skal gjennomføres, hva arbeidet skal inneholde og utformingen av resultatet. Dette blant annet fordi prosjekteringen skal inngå i en tverrfaglig prosess. Forventningene er beskrevet i Bane NORs Håndbok Digital planlegging.

Leveransen for dette fagområdet skal gjennomføres i henhold til bestemmelser i kontrakt og retningslinjer beskrevet i Rapportering, dokumentasjon og arkivering

Prosjekterende skal gjøre seg kjent i oppdragsområdet ved befaring og innhente data fra tidligere utførte geotekniske grunnundersøkelser i området. Prosjekterende skal innhente kvartærgeologisk kart og aktsomhetskart over prosjektområdet som viser kvikkleire-aktsomhetssoner kartlagt av NVE og SVV, se også databasen NADAG. Prosjekterende skal sammenstille nevnte underlag i et kart for å gi oversikt og danne grunnlaget for eventuelt å planlegge undersøkelsesprogram i oppdraget. Prosjekterende skal vurdere om det er behov for å utføre supplerende geotekniske grunnundersøkelser før geoteknisk prosjektering utføres. Bane NOR skal godkjenne boreplan for supplerende grunnundersøkelser før undersøkelsene utføres.

Grunnundersøkelser og datarapport

Avrop på denne avtalen kan inneholde utførelse av grunnundersøkelser. Geotekniske grunnundersøkelser skal utføres i henhold til europeiske og norske standarder (NS-EN) og til Norsk Geoteknisk Forenings veiledninger for utførelse av felt- og laboratorieundersøkelser. Det skal utarbeides datarapport fra geotekniske grunnundersøkelser, med karttegning som viser hvor grunnboringer er utført og i tillegg tegninger som viser resultater fra alle felt- og laboratorieundersøkelsene.

Dokumentasjonskrav og utforming for geoteknisk prosjektering og kontroll er beskrevet i: Geoteknikk i UPB-prosessen.

Krav til innhold og oppsett for datarapporter fra geotekniske grunnundersøkelser finnes i Bane NORs tekniske regelverk 520, se kapittel 4, avsnitt 5.3, vedlegg e.

https://trv.jbv.no/wiki/Underbygning/Prosjektering_og_bygging/Generelle_tekniske_krav/Vedlegg/Geoteknisk_dokumentasjon_del_2

Utførte grunnundersøkelser skal i tillegg til levering til Bane NOR også leveres til NADAG.

Beregninger

R/P skal levere beregninger i hht. Bane NORs tekniske regelverk og Eurocode 7 på grunnlag av resultater fra både tidligere og nye grunnundersøkelser i prosjektområdet:

 • Beregningsmessig stabilitet av fyllinger og skjæringer
 • Konsolideringssetninger under fyllinger og under konstruksjoner
 • Alternative fundamenteringsløsninger for bruer og konstruksjoner
 • Beregne og vurdere områdestabilitet
 • Jordskjelvberegninger i henhold til Eurocode 8.

Fagrapport

På grunnlag av resultater fra tidligere og nye felt- og laboratorieundersøkelser skal R/P redegjøre for følgende forhold i fagrapport:

 • Prosjekteringsforutsetninger, også dimensjonerende jordparametere, for alle geotekniske beregninger
 • Geotekniske vurderinger på grunnlag av utførte beregninger av stabilitet og setninger etc.
 • Beskrivelse av løsninger samt utførelse. Program for kontroll av utførelse.
 • Områdestabilitet, vurdere behov og beskrive alternative former for tiltak
 • Beskrive arealbehov og båndlegging i prosjektets byggefase og permanentsituasjonen.

Det er avgjørende viktig for Bane NOR å ha mulighet til å velge blant flere ulike metoder for grunnforsterkning vurdert opp mot sikkerhet, anleggsteknisk kompleksitet, rasjonell anleggsdrift, konsekvenser for driftssatt jernbane og kostnader. R/P skal i Fagrapport geoteknikk beskrive, beregne og vurdere flere alternative løsningsmetoder for gjennomføring av de planlagte byggetiltakene. Alternative løsninger skal dekke prosjektenes behov og kan være grunnforsterkning, støttekonstruksjoner, fundamenteringsløsninger, setningsreduserende løsninger, spuntkonstruksjoner, og/eller andre tiltak som gir akseptabel sikkerhet mot grunnbrudd og akseptabel setningsutvikling for det ferdigbygde og driftssatte jernbaneanlegget.

R/P skal utarbeide fagrapport geoteknikk med tegningsvedlegg i henhold til kravene i Bane NORs tekniske regelverk 520 Underbygning, Prosjektering og bygging, kapittel 4, * Generelle tekniske krav, avsnitt 5.3 Krav til dokumentasjon av geoteknisk prosjektering, vedlegg g og h.

Bidrag til hovedrapport for teknisk hovedplan

Hovedrapporten for den tekniske hovedplanen skal inneholde et oversiktlig kapittel om grunnforhold og geoteknikk samt anbefalinger om eventuelle forsterkningstiltak. Det må vises til relevante fagrapporter, karttegninger og geotekniske tegninger. R/P er ansvarlig for å bestille uavhengig kontroll.

Det skal vurderes og evalueres hvilken løsning som er den tekniske og økonomisk beste for utvidelsen/rehabiliteringen, med minst samfunnsmessige konsekvenser. Hovedplanen skal føre frem til en prioritert liste over alternativer. Funn og konklusjoner skal dokumenteres.

Om det fremkommer i kontraktsdokumentet skal det bidras til /leveres:

 • Beskrivelse av hvilke utfordringer, funksjoner og løsninger som må etableres (Systemdefinisjon med beskrivelse av situasjonen, og grensesnitt mot andre systemer/miljøer)
 • Vurdering av hvilke alternative muligheter og tekniske løsninger som finnes. (systemkravspesifikasjon med beskrivelse av funksjonskrav og tekniske forutsetninger (evt. identifikasjon av avvik/disp. søknad)).
 • Beskrivelse av valgte faglige alternativer og konsekvenser for de ulike alternativene.
 • Konklusjoner og anbefalinger.
 • Kostnadsoverslag innenfor ±20% (og evt. usikkerhetsanalyse)
 • Fase-, fremdrift og gjennomføringsforutsetninger.
 • Prosjektfaseverifikasjon med dokumentasjon av oppnådd krav til løsning.
 • Kvalitetssikring og kontrollplan med sjekkliste.
 • Fagmodell på hovedplannivå over alle aktuelle alternativer med nødvendige visualiseringer.
 • Vurdering av arealbehov til underbygning, driftsveier og riggområder til bruk i kommunedel- evt. reguleringsplan.
 • Leveranse og kontroll av dokumentasjon (kontrollplan og sjekklister)

I tillegg skal følgende teknisk dokumentasjon som minimum leveres:

Beregninger og dokumentasjon:

 • Borreplaner og vurderinger
 • Rapport over målinger og undersøkelser
 • Beskrivelse og anbefalinger til tiltak

Eksempler på utførelse

Dette er en samling av tidligere utførte leveranser med hensikt å gi praktiske råd og veiledninger.

Oppbygging av en fagmodell

Tegninger og eksempler på fagleveranser:

Oversikten er ikke uttømmende. Vi arbeider kontinuerlig med å forbedre denne listen. Gi gjerne tilbakemelding om du har et eksempel vi kan legge ut som et eksempel på en god løsning. Noen av lenkene er røde. Det betyr at prosjekteringsveilederen ikke (ennå) har beskrivelse og eksempler på den aktuelle tegningen.

Versjonshistorikk

Hovedendringer er utført ved revisjoner. Mindre endringer kan utføres ved en underrevisjon. Retting av feil og små endringer er ikke vist, men de fremkommer i Endringshistorikk.

De store endringene veilederen har gjennomgått er dokumentert her:

 • Versjon 4. Tilpasninger til nye retningslinjer. Gjeldende fra 15.02.2022
 • Versjon 3. Oppdateringer med felles prosessider. Gjeldende fra 01.03.2019
 • Versjon 2. Oppdatering etter høringsperiode. Gjeldende fra 01.09.2017
 • Versjon 1. Opprettet side. Gjeldende fra 01.05.2017

Send tilbakemelding på denne siden

fag/underbygning/geoteknikk/hovedplan.txt · Sist endret: 2022/02/16 11:37 av stun

Donate Powered by PHP Valid HTML5 Valid CSS Driven by DokuWiki