Brukerverktøy

Nettstedverktøy


fag:underbygning:konstruksjoner:v1:detaljplan

v1

Bru og konstruksjoner - Detaljplan

Grunnlagsdata

Før tiltakene kan beskrives i en detaljplan, vil det normalt innhentes bakgrunnsmateriale/grunnlagsdata. Det kan være nødvendig med supplerende innmålinger (evt. laserskanning), grunnundersøkelser, tilstandsvurdering, analyser og målinger for å få tilstrekkelig kvalitet på bakgrunnsmaterialet. Det er hensiktsmessig å få oversikt over behovet fra alle fag slik at det kan foretas en samlet innhenting av bakgrunnsmaterialet.

Fagspesifikke beskrivelser

Her beskrives Bane NORs forventninger til utførelse og leveranse for Bru, tunnel og konstruksjoner. Prosjekterende skal i sin prosjektering oppfylle krav i regelverk og håndbøker som omhandler beregninger og dimensjonering av konstruksjonene. Det skal utarbeides tilstrekkelig dokumentasjon for å synliggjøre tiltaket i detaljplanen.

Fagrapport fra prosjekterende vil normalt inneholde beskrivelser og vurderinger for fagområdet. Fagområdet innebærer blant annet:

  • Vurdering av ytelsen og krefter konstruksjonene skal håndtere.
  • Vurdering av forskjellige løsninger og typer som er aktuelle. Det skal spesielt vurderes om det er mulig å benytte standardløsninger.
  • Beregning og uttegning av konstruksjoner for å dokumentere at konstruksjonene er innenfor gitte krav.
  • Tverrfaglige vurderinger av fagområder i underbygningen og undergrunnen da særlig med tanke på å unngå at objekter fra forskjellige fag plasseres på samme sted (kollisjonskontroll) dette gjelder for, og mot alle fagområder.
  • Prosjekterende skal beregne og gjøre rede for gjennomføring av bygging og ferdigstilling av konstruksjonene.

Det er klare forventninger til hvorledes arbeidet skal gjennomføres, hva arbeidet skal inneholde og utformingen av resultatet. Dette blant annet fordi prosjekteringen skal inngå i en tverrfaglig prosess. Forventningene er beskrevet i Bane NORs Håndbok Digital planlegging.

Leveranser

Leveransen for dette fagområdet skal gjennomføres i henhold til bestemmelser i kontrakt og retningslinjer beskrevet i Rapportering, dokumentasjon og arkivering.

Eksempler på utførelse

Modeller på fagleveranser:

s_f_modell_konstruksjon.jpg
F-modell i S-modell


Enkel overgangsbru


Undergang konstruksjon


Stor overgangsbru


Eksempel på tegning som tillegg til modell

Oversikten er ikke uttømmende. Vi arbeider kontinuerlig med å forbedre denne listen. Gi gjerne tilbakemelding om du har et eksempel vi kan legge ut som en god løsning. Noen av lenkene er røde. Det betyr at prosjekteringsveilederen ikke (ennå) har beskrivelse og eksempler på den aktuelle tegningen.

Versjonshistorikk

  • Versjon 3. Oppdateringer med felles prosessider. Gjeldende fra 01.03.2019
  • Versjon 2. Oppdatering etter høringsperiode. Gjeldende fra 01.09.2017
  • Versjon 1. Gjeldende fra 01.05.2017

Send tilbakemelding på denne siden

fag/underbygning/konstruksjoner/v1/detaljplan.txt · Sist endret: 2022/02/16 11:14 av stun

Donate Powered by PHP Valid HTML5 Valid CSS Driven by DokuWiki