Brukerverktøy

Nettstedverktøy


fag:arkitektur:start

Arkitektur

Generelle føringer for arkitektur.

Arkitekt kan ha oppgaver knyttet til planlegging og prosjektering av stasjoner / knutepunkt og jernbanelinjer og traséer.

Arkitektur og arkitekt benyttes som et samlet begrep for arkitekturdisiplinene. Arkitektur utføres av ulike arkitektdisipliner; bygningsarkitekt, landskapsarkitekt osv i henhold til oppgavens art.

Arkitektur defineres som formgivning og organisering av funksjonelle og tekniske krav og føringer. Funksjonelle og tekniske krav og føringer angis i styrende dokumenter for prosjektet, som konseptdokument, designbasis, Stasjonshåndboken og Teknisk regelverk.

Stasjoner / knutepunkt

Arkitekt kan ha oppgaver som omfatter helheten på stasjoner og knutepunkt, eller deler som utforming av landskapsplan, skilt og møblering, bygninger og konstruksjoner. Bane NOR har en forventning om at form følger funksjon, da det primære for en stasjon og et knutepunkt er at den fungerer i forhold til reisen. Samtidig vil god formgivning styrke reiseopplevelsen, og bidra til gode offentlige rom.

Tekniske og funksjonelle krav og føringer for stasjoner og knutepunkt er gitt i Stasjonshåndboken, Teknisk regelverk - Overbygning, 14 og 15, samt i Tekniske spesifikasjoner for Stasjonsobjekter.

Arkitekt må ha nær samhandling med fagene som ivaretar de tekniske og funksjonelle kravene og føringene. Gode arkitektoniske løsninger kan handle om å avklare og utnytte handlingsrommet til de ulike fagene.

Utredning / mulighetsstudie Hovedplan Detaljplan og teknisk spesifikasjon

Linjen / trasè

Arkitekt kan ha oppgaver som omfatter trasé og linjevalg i forhold til miljø / landskap, utforming av sideterreng, broer, tuneller etc. Både opplevelsen av jernbaneanlegget i landskapet og opplevelsen av landskapet fra toget / reiseopplevelsen kan være tema for trasé, linjevalg og formgivningen.

Banens tverrsnitt / profiler for under- og overbygning og kurvatur i forhold til togenes linjehastighet, vil være førende når arkitektur inngår i et tverrfaglig samarbeid med jernbanetekniske fag.

Utredning / mulighetsstudie Hovedplan Detaljplan og teknisk spesifikasjon

Versjonshistorikk

Hovedendringer er utført ved revisjoner. Mindre endringer kan utføres ved en underrevisjon. Retting av feil og små endringer er ikke vist, men de fremkommer i Endringshistorikk.

De store endringene veilederen har gjennomgått er dokumentert her:

  • Versjon 3. Tilpasninger til nye retningslinjer. Gjeldende fra 15.02.2022
  • Versjon 2. Oppdateringer med felles prosessider. Gjeldende fra 01.03.2019
  • Versjon 1. Opprettet side. Gjeldende fra 14.06.2018

Send tilbakemelding på denne siden

fag/arkitektur/start.txt · Sist endret: 2022/02/10 09:13 av stun

Donate Powered by PHP Valid HTML5 Valid CSS Driven by DokuWiki