Brukerverktøy

Nettstedverktøy


fag:underbygning:hydrologi:utredning

Hydrologi - Utredning

Fagspesfikke beskrivelser

Prosjekteringen for dette fagområdet skal gjennomføres i henhold til bestemmelser i kontrakt.

Før tiltakene kan beskrives vil det normalt innhentes bakgrunnsmateriale/grunnlagsdata for å kunne avdekke alle påvirkninger, muligheter og konsekvenser.

Plangrunnlag etableres i henhold til krav gitt i Grunnlagsdata.

Prosjekterende skal identifisere aktsomhetssoner (hensynssoner) for flomfare samt vurdere de mest sårbare områdene m.h.t flom.

Følgende dokumentasjon vil nomrmalt leveres:

  • Fagnotat med behovsanalyse, funksjonskrav og forutsetninger. Rapporten bør omtale hydrologiske vurderinger av aktsomhetssoner for flomfare.
  • Konsekvens- og kostnadsanalyse med nøyaktighet gitt i Samfunnsøkonomisk analyse.

Eksempler på utførelse

Dette er en samling av tidligere utførte leveranser med hensikt å gi praktiske råd og veiledninger.

Tegninger og eksempler på fagleveranser:

Gi gjerne tilbakemelding om du har et forslag vi kan legge ut som et eksempel på en god løsning.

Versjonshistorikk

Hovedendringer er utført ved revisjoner. Mindre endringer kan utføres ved en underrevisjon. Retting av feil og små endringer er ikke vist, men de fremkommer i Endringshistorikk.

De store endringene veilederen har gjennomgått er dokumentert her:

  • Versjon 4. Tilpasninger til nye retningslinjer. Gjeldende fra 15.02.2022
  • Versjon 3. Oppdateringer med felles prosessider. Gjeldende fra 01.03.2019
  • Versjon 2. Oppdateringer etter høringsperiode. Gjeldende fra 01.09.2017
  • Versjon 1. Opprettet side. Gjeldende fra 01.05.2017

Send tilbakemelding på denne siden

fag/underbygning/hydrologi/utredning.txt · Sist endret: 2022/02/01 12:09 av stun

Donate Powered by PHP Valid HTML5 Valid CSS Driven by DokuWiki