Brukerverktøy

Nettstedverktøy


fag:underbygning:banelegeme:hovedplan

Banelegeme - Hovedplan

Fagspesfikke beskrivelser

Før tiltakene kan beskrives i en hovedplan, vil det normalt innhentes bakgrunnsmateriale/grunnlagsdata. Det kan være nødvendig med supplerende innmålinger (evt. laserskanning), prøver, analyser og målinger for å få tilstrekkelig kvalitet på bakgrunnsmaterialet. Det er hensiktsmessig å få oversikt over behovet fra alle fag slik at det kan foretas en samlet innhenting av bakgrunnsmaterialet.

Plangrunnlag skal etableres i henhold til Grunnlagsdata.

Prosjekterende skal oppfylle alle eksterne og interne krav i gjeldende regelverk og håndbøker som omhandler banelegemets stabilitet, frostsikring, bæreevne mm. Fagområdet omfatter blant annet:

  • Vurdering av ytelsen forsterkningslag skal håndtere.
  • Vurdering av forskjellige metoder av frostsikring, inklusive med lette materialer og materialenes egnethet gitt ytelseskrav til banelegemet.
  • Tverrfaglige vurderinger av fagområder i underbygningen og undergrunnen da særlig med tanke på å unngå at objekter fra forskjellige fag plasseres på samme sted (kollisjonskontroll) dette gjelder for, og mot alle fagområder.
  • Prosjekterende skal beregne og gjøre rede for hvor mye masseutskifting, herunder typer masser, som anlegget vil medføre. Fagrapport må ivareta massedisponering i anlegget og transportbehov av masser inn og ut av anleggsområdet, herunder areal til massemottak.

Det er klare forventninger til hvorledes arbeidet skal gjennomføres, hva arbeidet skal inneholde og utformingen av resultatet. Dette blant annet fordi prosjekteringen skal inngå i en tverrfaglig prosess. Forventningene er beskrevet i Bane NORs Håndbok Digital planlegging .

Beregninger og dokumentasjon

  • frostmengde og tykkelse frostisoleringslag
  • Fyllinger og skjæringer, massedeponi, og andre arealbehov

Leveransen for dette fagområdet skal gjennomføres i henhold til bestemmelser i kontrakt og retningslinjer beskrevet i Rapportering, dokumentasjon og arkivering .

Eksempler på utførelse

Dette er en samling av tidligere utførte leveranser med hensikt å gi praktiske råd og veiledninger.

Oppbygging av en fagmodell

Tegninger og eksempler på fagleveranser:

Oversikten er ikke uttømmende. Vi arbeider kontinuerlig med å forbedre denne listen. Gi gjerne tilbakemelding om du har et eksempel vi kan legge ut som et eksempel på en god løsning. Noen av lenkene er røde. Det betyr at prosjekteringsveilederen ikke (ennå) har beskrivelse og eksempler på den aktuelle tegningen.

Versjonshistorikk

Hovedendringer er utført ved revisjoner. Mindre endringer kan utføres ved en underrevisjon. Retting av feil og små endringer er ikke vist, men de fremkommer i Endringshistorikk.

De store endringene veilederen har gjennomgått er dokumentert her:

  • Versjon 4. Tilpasninger til nye retningslinjer. Gjeldende fra 15.02.2022
  • Versjon 3. Oppdateringer med felles prosessider. Gjeldende fra 01.03.2019
  • Versjon 2. Oppdatering etter høringsperiode. Gjeldende fra 01.09.2017
  • Versjon 1. Opprettet side. Gjeldende fra 01.05.2017

Send tilbakemelding på denne siden

fag/underbygning/banelegeme/hovedplan.txt · Sist endret: 2022/02/03 08:39 av stun

Donate Powered by PHP Valid HTML5 Valid CSS Driven by DokuWiki