Brukerverktøy

Nettstedverktøy


fag:underbygning:banelegeme:start

Banelegeme

Hensikt

Hensikten med denne siden er å gi en veiledning på hva som normalt leveres i de ulike plannivåene innenfor de som prosjekterer banelegemet i henhold til Bane NORs forventninger til prosjektet. Veilederen viser ikke til noe bestemt kontraktstype eller størrelse på prosjektet så det vil oppstå forskjell fra denne listen i de forskjellige prosjektene.

Her beskrives Bane NORs forventninger til utførelse og leveranse for Banelegeme.

Egenskaper med banelegeme

Banelegemet inngår som en del av hele det jernbanetekniske anlegget og planleggingen vil ikke være en enkeltstående prosess, men et samspill med de øvrige jernbanetekniske fagene. Samordningen mellom fagene kan du finne i Grensesnittmatrise. Prosjekteringen må ha felles forståelse for avhengigheter mellom fagene, og samspillet har betydning for fremtidig driftssikkerhet og vedlikeholdsbehov.

Krav til prosjekterende

Den som prosjekterer banelegemet må ha nødvendig kunnskap om de forutsetninger og krav som stilles gjennom Teknisk regelverk og forskrifter. Det betinger nødvendig utdanning, opplæring og erfaring.

Innspill til offentlig plan

Som innspill til offentlig plan skal nødvendig arealbehov knyttet til tekniske anlegg avklares. Dette gjøres vanligvis i reguleringsplan, men i noen tilfeller også i kommunedelplan. Den prosjekterende bidrar i tilfelle til planutkast og planbeskrivelse. Konsekvenser samt varige og midlertidige arealdisponeringer skal beskrives.

Fagspesifikke beskrivelser

Prosjekteringen for dette fagområdet skal gjennomføres i henhold til bestemmelser i kontrakt.

Etableringen av modeller og tegninger er beskrevet under Håndbok Digital planlegging.

Leveransen for dette fagområdet skal gjennomføres i henhold til bestemmelser i kontrakt og følgende retningslinjer under Prosjektets PDP.

Utredning Hovedplan Detaljplan og teknisk spesifikasjon


Send tilbakemelding på denne siden

fag/underbygning/banelegeme/start.txt · Sist endret: 2022/11/09 12:32 av elvhak

Donate Powered by PHP Valid HTML5 Valid CSS Driven by DokuWiki