Brukerverktøy

Nettstedverktøy


fag:underbygning:banelegeme:utredning

Banelegeme - Utredning

Fagspesfikke beskrivelser

Prosjekteringen for dette fagområdet skal gjennomføres i henhold til bestemmelser i kontrakt. Normalt vil det ikke bli utarbeidet detaljer i utredningsfasen.

Før tiltakene kan beskrives, vil det normalt innhentes tilstrekkelig bakgrunnsmateriale/grunnlagsdata for å kunne avdekke alle påvirkninger, muligheter og konsekvenser.

Plangrunnlag etableres i henhold til krav gitt i Grunnlagsdata.

Fagområdet omfatter blant annet:

  • Vurdering av ytelsen forsterkningslag skal håndtere.
  • Vurdering av forskjellige metoder av frostsikring, inklusive med lette materialer og materialenes egnethet gitt ytelseskrav til banelegemet.
  • Tverrfaglige vurderinger av fagområder i underbygningen og undergrunnen.
  • Beregninger og redegjørelse for hvor mye masseutskifting, herunder typer masser, som anlegget vil medføre. Fagrapport må ivareta massedisponering i anlegget og transportbehov av masser inn og ut av anleggsområdet, herunder areal til massemottak.

Etableringen av modeller og tegninger er beskrevet under (Håndbok Digital planlegging): Utførelse.

Leveransen for dette fagområdet skal gjennomføres i henhold til bestemmelser i kontrakt og følgende retningslinjer: Rapportering, dokumentasjon og arkivering.

Rådgiver skal i sin prosjektering oppfylle alle eksterne og interne krav i gjeldende regelverk og håndbøker som omhandler banelegemets stabilitet, frostsikring, bæreevne m.m.

Eksempler på utførelse

Dette er en samling av tidligere utførte leveranser med hensikt å gi praktiske råd og veiledninger.

Oppbygging av en fagmodell

Tegninger og eksempler på fagleveranser:

Oversikten er ikke uttømmende. Vi arbeider kontinuerlig med å forbedre denne listen. Gi gjerne tilbakemelding om du har et eksempel vi kan legge ut som et eksempel på en god løsning.

Versjonshistorikk

  • Versjon 4. Tilpasninger til nye retningslinjer. Gjeldende fra 15.02.2022
  • Versjon 3. Oppdateringer med felles prosessider. Gjeldende fra 01.03.2019
  • Versjon 2. Oppdateringer etter høringsperiode. Gjeldende fra 01.09.2017
  • Versjon 1. Opprettet side. Gjeldende fra 01.05.2017

Send tilbakemelding på denne siden

fag/underbygning/banelegeme/utredning.txt · Sist endret: 2022/02/03 08:37 av stun

Donate Powered by PHP Valid HTML5 Valid CSS Driven by DokuWiki