Brukerverktøy

Nettstedverktøy


fag:underbygning:geoteknikk:utredning

Geoteknikk - Utredning

Fagspesfikke beskrivelser

Plangrunnlag etableres i henhold til krav gitt i Grunnlagsdata.

Prosjekteringen for dette fagområdet skal gjennomføres i henhold til bestemmelser i kontrakt.

Prosjekterende skal oppfylle alle eksterne og interne krav i gjeldende regelverk og håndbøker som omhandler banelegemets stabilitet, frostsikring, bæreevne m.m.

Etableringen av modeller og tegninger er beskrevet under (Håndbok Digital planlegging) 3.3 Modellbasert prosjektering (BIM).

Leveransen for dette fagområdet skal gjennomføres i henhold til bestemmelser i kontrakt og følgende retningslinjer: Håndbok digital planlegging.

Følgende dokumentasjon vil normalt leveres i tillegg:

 • Fagnotat med behovsanalyse, funksjonskrav og forutsetninger inkludert beregninger og vurderinger.
 • Datarapport som beskriver grunnlaget. Grunnlag for vurderinger:
  • Kvartærgeologiske kart, berggrunnskart og NVEs Fare- og aktsomhetskart.
  • Tidligere utførte grunnundersøkelser og annen tilgjengelig informasjon.
 • Geoteknisk fagrapport. Geotekniske vurderinger:
  • Beskrivelse av materialtype for løsmasser.
  • Grove geotekniske vurderinger basert på brede korridorer.
  • Beskrivelse av grunnlaget og overordnede løsninger.
  • Behov for grunnundersøkelser i neste planfase skisseres.
 • Konsekvens- og kostnadsanalyse med nøyaktighet Kostnadsestimering av prosjekter
 • Skisser og fagmodell som synliggjør faglige prinsippløsninger og konsepter
 • Beskrivelse av grunnforhold med vurderinger fra prøvetaking med analyseresultater og anbefaling.

Eksempler på utførelse

Dette er en samling av tidligere utførte leveranser med hensikt å gi praktiske råd og veiledninger.

Oppbygging av en fagmodell

Tegninger og eksempler på fagleveranser:

Oversikten er ikke uttømmende. Vi arbeider kontinuerlig med å forbedre denne listen. Gi gjerne tilbakemelding om du har et eksempel vi kan legge ut som et eksempel på en god løsning.

Versjonshistorikk

Hovedendringer er utført ved revisjoner. Mindre endringer kan utføres ved en underrevisjon. Retting av feil og små endringer er ikke vist, men de fremkommer i Endringshistorikk.

De store endringene veilederen har gjennomgått er dokumentert her:

 • Versjon 4. Tilpasninger til nye retningslinjer. Gjeldende fra 15.02.2022
 • Versjon 3. Oppdateringer med felles prosessider. Gjeldende fra 01.03.2019
 • Versjon 2. Oppdateringer etter høringsperiode. Gjeldende fra 01.09.2017
 • Versjon 1. Opprettet side. Gjeldende fra 01.05.2017

Send tilbakemelding på denne siden

fag/underbygning/geoteknikk/utredning.txt · Sist endret: 2022/02/01 12:02 av stun

Donate Powered by PHP Valid HTML5 Valid CSS Driven by DokuWiki