Brukerverktøy

Nettstedverktøy


prosjektgjennomforing:hovedplan

Planprosess i Hovedplan

Prosjekteringsprosess

Dette er et eksempel på en prosess for gjennomføring av hovedplanarbeidet. Prosessen består av mange aktiviteter av ulike deltakere og i rekkefølge med aksept og kontrollvurderinger underveis. Rekkefølgen og aktivitetene må tilpasses prosjektet og vil variere fra prosjekt til prosjekt.

Prosjekteringsprosess hovedplan

Beskrivelse av aktiviteter teknisk hovedplan

Avtaleinngåelse med felles planforståelse

Alternativsutvikling - siling

Forundersøkelser

Utarbeide teknisk hovedplan

Tverrfaglig kontroll

Oppdatering og sammenstilling av teknisk hovedplan

Vurdere og anbefale alternativ

Gjennomføring av offentlig planarbeider

Utarbeide forslag til planprogram

Offentlig ettersyn og medvirkning til planprogram

Utarbeide konsekvensutredning (KU)

Utarbeide kommunedelplan (KDP)

Sammenstille konsekvensutredning

Offentlig ettersyn og medvirkning – kommunedelplan

Oversende kommunedelplan til politisk planbehandling

Akseptvurdering / kontroll og godkjenningspunkt

Uavhengig verdianalyse forut for beslutningspunkt siling (store prosjekter)

UPG Planprogram

Uavhengig verdianalyse forut beslutning valgt løsning

Tidlig involvering av trafikalt teknisk godkjenning (TTG) H102 gjennomført

UPG Anbefaling offentlig plan (KDP)

UPG Løsning valgt

Merk:

  • Aktivitetene som vises er kun et utvalg av alle delaktivitetene i et hovedplanprosjekt. Det er aktiviteter der den prosjekterende har et eksplisitt bidrag. Prosjektleders aktiviteter som ikke berøerer de prosjekterende direkte vises for eksempel ikke.
  • Eventuell omprosjektering grunnet resulatet i analyser eller andre årsaker samt delvis overlappende aktiviteter er ikke illustrert i figuren.
  • Kontraheringsprosessen er ikke vist. Den prosjekterende kan med fordel bidra med faglige innspill i denne også.
  • For fagområdet Signal gjelder en egen prosess, se beskrivelse på fagsiden til signal.
  • Se i tillegg hver enkelt fagside for forventninger som er fagspesifikke.
  • Samfunnsøkonomisk analyse er ikke vist i prosessen da denne ikke påvirker selve prosjekteringen. I analysen benyttes derimot prosjektert løsning som grunnlag for konsekvensanalyse og siling av løsninger.

Systemgrensesnitt

Prosjektering av jernbane er en kompleks og tverrfaglig prosess der alle fag har grensesnitt mot ett eller flere av de andre fagene. Det må sikres at alle systemgrensesnitt ivaretas. Følgende tabell bør benyttes som et hjelpemiddel under hele prosjekteringsprosessen: Oversikt over systemgrensesnitt.

Versjonshistorikk

Hovedendringer er utført ved revisjoner. Mindre endringer kan utføres ved en underrevisjon. Retting av feil og små endringer er ikke vist, men de fremkommer i Endringshistorikk.

De store endringene veilederen har gjennomgått er dokumentert her:

  • Versjon 3. Oppdatert prosjektmodeller. Gjeldende i fra 15.02.2022
  • Versjon 2. Oppdatert tekst Gjeldende i fra 15.02.2021
  • Versjon 1. Første versjon. Gjeldende i fra 01.03.2019

Send tilbakemelding på denne siden

prosjektgjennomforing/hovedplan.txt · Sist endret: 2023/09/14 11:48 av elvhak

Donate Powered by PHP Valid HTML5 Valid CSS Driven by DokuWiki