Brukerverktøy

Nettstedverktøy


fag:lavspenning:hovedplan:start

Lavspenning - Hovedplan

Fagspesfikke beskrivelser

Før tiltakene kan beskrives, må det innhentes bakgrunnsmateriale/grunnlagsdata.

Plangrunnlag skal etableres i henhold til krav gitt i Grunnlagsdata.

Prosjekteringen for dette fagområdet skal gjennomføres i henhold til bestemmelser i kontrakt.

Det innhentes innledende, forberedende undersøkelser og innhenting av informasjon, med formål å avklare følgende for fordelingsnettet i området der det skal bygges ut eller rehabiliteres (ikke uttømmende):

 • Behov for anleggskonsesjon
 • Status for offentlige planer
 • Status for eget nett
 • Kapasitet i det offentlige nettet
 • Status for planer, herunder også vedlikehold og rehabilitering
 • Status for andre ledningsetater / eiere av infrastruktur

Det er klare forventninger til hvorledes arbeidet skal gjennomføres, hva arbeidet skal inneholde og utformingen av resultatet. Dette blant annet fordi prosjekteringen skal inngå i en tverrfaglig prosess. Forventningene er beskrevet i Bane NORs Håndbok Digital planlegging - Utførelse.

Generelt skal det leveres følgende på lavspenning:

 • En tilstrekkelig beskrivelse
 • Vurdering av risiko og egnethet
 • Nødvendige beregninger
 • Nødvendig tegningsunderlag
 • Samsvarserklæring

Der det er utført analyser i programvaren, skal de leveres på originalformat. Det skal normalt leveres enlinjeskjema for lavspent med teknisk hovedplan.

Avklaringen over er en del av grunnlaget for leveransen som består av:

 • Beskrivelse av hvilke anlegg som forsynes med strøm. Estimering av effektbehovet for alle anlegg i prosjektet. Grunnlag fra andre Jernbanetekniske fag og Underbygging (teknisk utstyr i tunneler)
 • Beskrivelse av behov for reservestrøm og valgt konsept for dette

Eksempler på utførelse

Dette er en samling av tidligere utførte leveranser med hensikt å gi praktiske råd og veiledninger.

I de tilfellene det skal lages en fagmodell i hovedplan:

På hovedplannivå bør det leveres:

 • Stigeledningsskjema for lavspenningsdelen og / eller
 • LS HP Enlinjeskjema for høyspenningsdelen av anlegget og
 • LS HP Situasjonsplan (kart) som viser inntakspunkt, nettstasjoner/ hovedfordelinger

Versjonshistorikk

 • Versjon 7. Tilpasninger til nye retningslinjer. Gjeldende fra 15.02.2022
 • Versjon 6. Oppdateringer med felles prosessider. Gjeldende fra 01.03.2019
 • Versjon 5. Oppdateringer etter høringsperiode. Gjeldende fra 01.09.2017
 • Versjon 4. Endringer som følge av kvalitetsmessige forbedringer. Gjeldende fra 01.05.2017
 • Versjon 3.1. Tillagt Forventninger til innhold i leveranser. Gjeldende fra 15.03.2017 Gjeldende fra 15.03.2017
 • Versjon 3. Organisatoriske navneendringer. Gjeldende fra 01.01.2017
 • Versjon 2. Gjeldende fra 15.01.2016
 • Versjon 1, Gjeldende fra 23.04.2014 til 15.01.2016. Ikke lenger tilgjengelig.

Send tilbakemelding på denne siden

fag/lavspenning/hovedplan/start.txt · Sist endret: 2022/02/04 11:55 av stun

Donate Powered by PHP Valid HTML5 Valid CSS Driven by DokuWiki