Brukerverktøy

Nettstedverktøy


fag:arkitektur:stasjoner-hovedplan

Stasjoner og knutepunkt - Teknisk Hovedplan

Hovedplan vil ta utgangspunkt i hovedgrep som er utarbeidet i Mulighetsstudie. Dersom dette ikke foreligger, skal det utarbeides et hovedgrep i henhold til krav i Stasjonshåndboken. Dette kan da inngå i et mulighetsstudium innledningsvis i Hovedplan. Hovedgrepet legger til rette for at prosjektets effekter og definerte krav kan bli oppfylt. Tema for videre behandling i hovedplan, for eksempel som alternativer, kan være:

 • Sideplattformer vs mellomplattformer i forhold til sporplan.
 • En eller flere hovedgangforbindelser mellom stedet og plattform, inkludert hovedadkomst.
 • Overgangsbro eller undergang i hovedgangforbindelsen for sikker kryssing av spor.
 • Rampe, heis og / eller trapp som gangforbindelse til overgangsbro eller undergang.
 • Alternative plasseringer av bygning / konstruksjon med oppvarmet venteareal i forhold til hovedadkomst.
 • Alternative plasseringer av byttefunksjoner som bussholdeplass, bilparkering osv.
 • Alternative gangforbindelser og kjøreadkomster.

En hovedplan viser for eksempel:

 • at plattformer og gangforbindelser er dimensjonert i forhold til forventet ferdsel i henhold til krav i Stasjonshåndboken og Teknisk regelverk.
 • at krav i Teknisk regelverk / TSI PRM til hinderfri gangforbindelse mellom definerte funksjoner og universell utforming kan bli oppfylt.
 • at det kan utarbeides et helhetlig ledesystem.
 • at det legges til rette for at plattformer, hovedadkomst og gangforbindelse kan ha jernbanetekniske elementer, skilt, informasjon og servicefunksjoner i henhold til krav.

Detaljeringsnivået for hovedplanen vil avspeile kostnadsestimater for klasse 4.

Eksempler på utførelse

Dette er en samling av tidligere utførte leveranser med hensikt å gi praktiske råd og veiledninger.

Oppbygging av en fagmodell

Tegninger og eksempler på fagleveranser:

Oversikten er ikke uttømmende. Vi arbeider kontinuerlig med å forbedre denne listen. Gi gjerne tilbakemelding om du har et eksempel vi kan legge ut som en god løsning. Noen av lenkene er røde. Det betyr at prosjekteringsveilederen ikke (ennå) har beskrivelse og eksempler på den aktuelle tegningen.

Versjonshistorikk

Hovedendringer er utført ved revisjoner. Mindre endringer kan utføres ved en underrevisjon. Retting av feil og små endringer er ikke vist, men de fremkommer i Endringshistorikk.

De store endringene veilederen har gjennomgått er dokumentert her:

 • Versjon 4. Tilpasninger til nye retningslinjer. Gjeldende fra 15.02.2022
 • Versjon 3. Oppdateringer med felles prosessider. Gjeldende fra 01.03.2019
 • Versjon 2. Oppdatering etter høringsperiode. Gjeldende fra 01.09.2017
 • Versjon 1. Opprettet side. Gjeldende fra 01.05.2017

Send tilbakemelding på denne siden

fag/arkitektur/stasjoner-hovedplan.txt · Sist endret: 2022/02/03 13:07 av cw

Donate Powered by PHP Valid HTML5 Valid CSS Driven by DokuWiki