Brukerverktøy

Nettstedverktøy


fag:kontaktledning:hovedplan:start

Kontaktledning - Hovedplan

Fagspesfikke beskrivelser

Før tiltakene kan beskrives i en hovedplan, må det innhentes bakgrunnsmateriale/grunnlagsdata. Det kan være nødvendig med supplerende innmålinger (evt. laserskanning), prøver, analyser og målinger for å få tilstrekkelig kvalitet på bakgrunnsmaterialet. Det er hensiktsmessig å få oversikt over behovet fra alle fag slik at det kan foretas en samlet innhenting av bakgrunnsmaterialet.

Plangrunnlag skal etableres i henhold til krav gitt i Grunnlagsdata.

Prosjekteringen for dette fagområdet skal gjennomføres i henhold til bestemmelser i kontrakt.

Det er klare forventninger til hvorledes arbeidet skal gjennomføres, hva arbeidet skal inneholde og utformingen av resultatet. Dette blant annet fordi prosjekteringen skal inngå i en tverrfaglig prosess. Forventningene er beskrevet i Bane NORs Håndbok Digital planlegging - Utførelse.

Leveransen for dette fagområdet skal gjennomføres i henhold til bestemmelser i kontrakt og retningslinjer beskrevet i Håndbok Digital planlegging - Leveranse.

Prosjektering av kontaktledning skal utføres med god forståelse og faglig innsikt innen både mekanikk og elkraft.

Følgende dokumentasjon skal leveres:

 • Faglig bidrag til dokumentet «Teknisk Hovedplan» med beskrivelse av bl.a.:
  • Eksisterende og nytt KL-anlegg
  • Systemgrensesnitt mot andre fag
  • Seksjoneringer, jordingskonsept, AT-anlegg, bryterinndeling i AT-systemet, plassering av AT-trafoer
  • Hastigheten for strekningen er viktig. Maks hastighet for kontaktledningssystemet er oppgitt for fremføring med en strømavtager, ved bruk av flere strømavtagere må en vurdere hastighetsklassen for kontaktledningsanlegget.
  • Kontaktledningssystem og valgt dimensjonerende vindhastighet skal oppgis
  • Løsninger med konsekvenser for de ulike alternativene
  • Beskrivelse av tiltak i forbindelse med nærhet til spenningsførende deler
  • Konklusjoner og anbefalinger
 • Fagrapport. Skal inneholde beskrivelser, og dokumentasjon på beregninger og vurderinger for fagområdet som grunnlag for innholdet i «Teknisk Hovedplan»
 • Kostnadsestimat med nøyaktighet +/- 20% henhold til tenkt løsning med f.eks. antall master, ledninger, avspenninger mmmed dokumentasjon av alle forutsetningene for estimatet. Kostnadsestimatet skal danne underlag for usikkerhetsanalysen.
 • Faglig bidrag til Systemdefinisjon
 • Faglig bidrag til Systemkravspesifikasjon
 • Faglig bidrag til Faseplan
 • Faglig bidrag til Prosjektfaseverifikasjon med dokumentasjon av oppnådd krav til løsning
 • Kontrollplan med sjekklister
 • Eventuelt enkel fagmodell kontaktledningsanlegg hovedplannivå om dette er påkrevd i prosjektet
 • Faglig bidrag av arealbehov til bruk i kommunedelplan eller reguleringsplan

Eksempler på utførelse

Dette er en samling av tidligere utførte leveranser med hensikt å gi praktiske råd og veiledninger.

Som regel leveres ingen detaljert modell eller tegninger for KL-anlegg i hovedplan.

Oppbygging av en fagmodell

Oversikten er ikke uttømmende. Vi arbeider kontinuerlig med å forbedre denne listen. Gi gjerne tilbakemelding om du har et eksempel vi kan legge ut som en god løsning. Noen av lenkene er røde. Det betyr at prosjekteringsveilederen ikke (ennå) har beskrivelse og eksempler på den aktuelle tegningen.

Versjonshistorikk

 • Versjon 6. Oppdateringer med felles prosessider. Gjeldende fra 01.03.2019
 • Versjon 5. Oppdateringer etter høringsperiode. Gjeldende fra 01.09.2017
 • Versjon 4. Endringer som følge av kvalitetsmessige forbedringer. Gjeldende fra 01.05.2017
 • Versjon 3.1. Tillagt Forventninger til innhold. Gjeldende fra 15.03.2017
 • Versjon 3. Organisatoriske navneendringer. Gjeldende fra 01.01.2017
 • Versjon 2. Gjeldende fra 15.01.2016
 • Versjon 1. Gjeldende fra 23.04.2014 til 15.01.2016. Ikke lenger tilgjengelig.

Send tilbakemelding på denne siden

fag/kontaktledning/hovedplan/start.txt · Sist endret: 2022/02/01 12:39 av stun

Donate Powered by PHP Valid HTML5 Valid CSS Driven by DokuWiki