Brukerverktøy

Nettstedverktøy


prosjektgjennomforing:detaljplan

Prosjekteringen i Detaljplan / Teknisk spesifikasjon

Hensikt

Dette er et eksempel på en prosess for gjennomføring av planarbeidet. Prosessen består av mange aktiviteter av ulike deltakere og i rekkefølge med aksept og kontrollvurderinger underveis.

Rekkefølgen og aktivitetene må tilpasses prosjektet og vil kunne variere fra prosjekt til prosjekt.

Beskrivelse av aktiviteter - Utforming teknisk plan

Her beskrives de viktigste aktivitetene som inngår i et typisk detaljplanprosjekt og som den prosjekterende bidrar til gjennom bestilling.

Avtaleinngåelse med felles planforståelse

Forundersøkelser

Utarbeide teknisk detaljplan

Tverrfaglig kontroll (TFK)

Forberedende verifikasjon sporplan

Oppdatering og sammenstilling teknisk detaljplan

Oppdaterte kostnadsprognoser

Kvalitetssikring

Beskrivelse av aktiviteter - Omfang og tekniske spesifikasjon totalentrepriser

Tekniske spesifikasjoner - TE

Offentlig plan - reguleringsplan

Varsel om oppstart av planarbeid - reguleringsplan

Utarbeide forslag til reguleringsplan

Offentlig ettersyn og medvirkning – reguleringsplan

Oversende reguleringsplan til politisk planbehandling

Oppdatering vedtatt reguleringsplan

Akseptvurdering / kontroll og godkjenningspunkt

Uavhengig verdianalyse forut designfrys

Tredjepartskontroller

Trafikal teknisk godkjenning

 • Aksept av plangrunnlag
 • Aksept av leveranse
 • Aksept av faseplan
 • Funksjonell godkjenning - TTG
 • Aksept av leveranse

Kravdokumenter

Til grunn for leveransen så forventer vi at følgende dokumenter blir lagt til grunn:

Merk:

 • Aktivitetene som vises er kun et utvalg av alle delaktivitetene i et detaljplanprosjekt. Det er aktiviteter der den prosjekterende har et eksplisitt bidrag. Prosjektleders aktiviteter som ikke berøerer de prosjekterende direkte vises for eksempel ikke.
 • Eventuell omprosjektering grunnet resulatet i analyser eller andre årsaker samt delvis overlappende aktiviteter er ikke illustrert i figuren.
 • Kontraheringsprosessen er ikke vist. Den prosjekterende kan med fordel bidra med faglige innspill i denne også.
 • For fagområdet Signal gjelder en egen prosess, se beskrivelse på fagsiden til signal.
 • Se i tillegg hver enkelt fagside for forventninger som er fagspesifikke.
 • Samfunnsøkonomisk analyse er ikke vist i prosessen da denne ikke påvirker selve prosjekteringen. I analysen benyttes derimot prosjektert løsning som grunnlag for konsekvensanalyse og siling av løsninger.

Systemgrensesnitt

Prosjektering av jernbane er en kompleks tverrfaglig prosess der alle fag har grensesnitt mot ett eller flere av de andre fagene. Det må sikres at alle systemgrensesnitt ivaretas. Følgende tabell bør benyttes som et hjelpemiddel under hele prosjekteringsprosessen: Oversikt over systemgrensesnitt. Tabellen er ikke uttømmende.

Versjonshistorikk

Hovedendringer er utført ved revisjoner. Mindre endringer kan utføres ved en underrevisjon. Retting av feil og små endringer er ikke vist, men de fremkommer i Endringshistorikk.

De store endringene veilederen har gjennomgått er dokumentert her:

 • Versjon 2. Oppdatert prosjektmodeller. Gjeldende i fra 15.02.2022
 • Versjon 1. Første versjon. Gjeldende i fra 5.02.2019

Send tilbakemelding på denne siden

prosjektgjennomforing/detaljplan.txt · Sist endret: 2022/09/16 08:22 av stun

Donate Powered by PHP Valid HTML5 Valid CSS Driven by DokuWiki