Brukerverktøy

Nettstedverktøy


fag:ytre_miljo:detaljplan:forurensning

Detaljplan Forurensning (luft/vann/grunn)

Siden er under arbeid

Fagspesifikke beskrivelser

Kildehenvisninger:

Følgende dokumentasjon skal leveres:

  • Miljøteknisk grunnundersøkelse: Undersøkelsen skal utføres i henhold til bestemmelser i forurensningsforskriften kap 2 og føringer i Miljødirektoratets veileder TA-2553/2009. Ved behov skal risikoberegning for helse og spredning utføres i henhold til Miljødirektoratets veileder 99:01.
  • Tiltaksplan: Blir det avdekket forurensning i tiltaksområdet, må det utarbeides en tiltaksplan for forurenset grunn i hht. Forurensningsforskriften kap. 2. Tiltaksplanen må godkjennes av forurensningsmyndighetene før tiltaket kan igangsettes. Ved behov skal også graveplan utarbeides. Behovet for graveplan avgjøres i samråd med Bane NOR.
  • Generelle søknader til forurensningsmyndighetene vedrørende forurenset grunn, vann og luft (f.eks. mudringssøknader, søknad om mellomlagring av forurenset masse, søknad om tiltak i vassdrag, søknad om utslipp av lensevann til resipient/kommunalt spillvannsnett).
  • Miljøkartlegging og miljøsaneringsbeskrivelse: Dersom tiltaket omfatter sanerings-, bygge- og/eller rivearbeider (dvs. rivning av konstruksjoner og/eller bygg som genererer over 10 tonn rivningsavfall) skal det utføres en miljøkartlegging av bygnings-/konstruksjonsmaterialer, samt utarbeides en miljøsaneringsbeskrivelse for håndtering av avfallet.
  • Avfallsplan: Det skal utarbeides en avfallsplan for alle sanerings-, bygge- og/eller rivningsarbeider med estimerte mengder avfall fra rivning og/eller etablering av nye bygninger og konstruksjoner. Avfallsplanen skal vedlegges søknad om igangsettelsestillatelse.
  • Før utarbeidelse av miljøoppfølgingsplan (MOP) skal det utføres en miljørisikoanalyse. Risikovurdering ytre miljø utarbeides i samsvar med brukerveiledning fra Bane NOR (metode og akseptkriterier HMS) i samråd med miljørådgiver i Bane NOR. Risiko for tiltakets påvirkning av/på forurensning av både grunn, vann og luft vurderes i risikovurderingen, og alle funn gjort i miljøteknisk grunnundersøkelse, miljøkartlegging og biologisk kartlegging skal inngå i miljørisikovurderingen.
  • Miljøoppfølgingsplan: Beskrivelse av konkrete tiltak og oppfølging av forurenset grunn/vann/luft skal utredes og implementeres i miljøoppfølgingsplanen (MOP), og utarbeides i samsvar med mal fra Bane NOR. Mål og krav fastsatt i miljøprogram legges til grunn for MOP. Risikoreduserende tiltak, krav og føringer fra risikovurdering ytre miljø følges opp i MOP.

Eksempler på utførelse

Her kommer etter hvert en samling av tidligere utførte leveranser med hensikt å gi praktiske råd og veiledninger.

Gi gjerne tilbakemelding om du har et eksempel vi kan legge ut som en god løsning.

Versjonshistorikk

Hovedendringer er utført ved revisjoner. Mindre endringer kan utføres ved en underrevisjon. Retting av feil og små endringer er ikke vist, men de fremkommer i Endringshistorikk.

De store endringene veilederen har gjennomgått er dokumentert her:

  • Versjon 3. Oppdateringer med felles prosessider. Gjeldende fra 01.03.2019
  • Versjon 2. Oppdatering etter høringsperiode. Gjeldende fra 01.09.2017
  • Versjon 1. Gjeldende fra 01.05.2017

Send tilbakemelding på denne siden

fag/ytre_miljo/detaljplan/forurensning.txt · Sist endret: 2022/02/15 10:03 av stun

Donate Powered by PHP Valid HTML5 Valid CSS Driven by DokuWiki