Brukerverktøy

Nettstedverktøy


fag:ytre_miljo:detaljplan:naturmangfold

Detaljplan Naturmangfold

Siden er under arbeid

Fagspesifikke beskrivelser

Følgende lovverk kan være relevant for temaet:

Følgende dokumentasjon skal leveres:

  • Risikoanalyse ytre miljø utarbeides i samsvar med brukerveiledning fra Bane NOR (metode og akseptkriterier HMS) i samråd med miljørådgiver Bane NOR. Risiko for påvirkning av naturmangfold vurderes i risikoanalyse.
  • Oppfølging av fagtema naturmangfold beskrives i miljøoppfølgingsplan (MOP) som utarbeides i samsvar med mal fra Bane NOR. Mål og krav i miljøprogram legges til grunn for MOP. Risikoreduserende tiltak fra risikoanalyse ytre miljø følges opp i MOP.
  • Det skal gjennomføres en miljøregistrering (kartlegging av naturmangfold) for tiltaksområdet. Kartleggingen må gjennomføres av botaniker/biolog/naturforvalter/økolog og dokumenteres i en kartleggingsrapport/-notat. Kartleggingen skal omfatte rødlistede arter og svartelistede arter. Rødlistede naturtyper inkluderes eventuelt i kartleggingen etter nærmere avtale med Bane NOR. Hvis det påvises truete arter og/eller naturtyper skal det tas kontakt med kommunenfor å få en vurdering av hvordan disse bør håndteres. Vurderingen skal inngå i rapporten.
  • Ved påvisning av svartelistearter skal det i samråd med miljørådgiver i Bane Nor, lages en graveinstruks for håndtering av infiserte masser.

Eksempler på utførelse

Her kommer etter hvert en samling av tidligere utførte leveranser med hensikt å gi praktiske råd og veiledninger.

Gi gjerne tilbakemelding om du har et eksempel vi kan legge ut som en god løsning.

Versjonshistorikk

Hovedendringer er utført ved revisjoner. Mindre endringer kan utføres ved en underrevisjon. Retting av feil og små endringer er ikke vist, men de fremkommer i Endringshistorikk.

De store endringene veilederen har gjennomgått er dokumentert her:

  • Versjon 3. Oppdateringer med felles prosessider. Gjeldende fra 01.03.2019
  • Versjon 2. Oppdatering etter høringsperiode. Gjeldende fra 01.09.2017
  • Versjon 1. Gjeldende fra 01.05.2017

Send tilbakemelding på denne siden

fag/ytre_miljo/detaljplan/naturmangfold.txt · Sist endret: 2022/02/15 10:02 av stun

Donate Powered by PHP Valid HTML5 Valid CSS Driven by DokuWiki