Brukerverktøy

Nettstedverktøy


fag:ytre_miljo:detaljplan:landskap

Detaljplan Landskapsbilde

Siden er under arbeid

Fagspesifikke beskrivelser

Lovverk som kan være relevant for temaet:

I plan -og bygningsloven er det utover nevnte forskrift om konsekvensutredninger, særlig formålsparagrafens (§1-1) henstilling til ivaretakelse av «estetisk utforming av omgivelsene», som er viktig for dette fagtemaet. https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2008-06-27-71

Følgende dokumentasjon skal leveres:

  • Risikoanalyse ytre miljø utarbeides i samsvar med brukerveiledning fra Bane NOR (metode og akseptkriterier HMS) i samråd med miljørådgiver Bane NOR. Risiko for påvirkning av landskapsbilde vurderes i risikoanalyse.
  • Oppfølging av fagtema landskapsbilde beskrives i miljøoppfølgingsplan (MOP) som utarbeides i samsvar med mal fra Bane NOR. Mål og krav i miljøprogram legges til grunn for MOP. Risikoreduserende tiltak fra risikoanalyse ytre miljø følges opp i MOP.

Eksempler på utførelse

Her kommer etter hvert en samling av tidligere utførte leveranser med hensikt å gi praktiske råd og veiledninger.

Gi gjerne tilbakemelding om du har et eksempel vi kan legge ut som en god løsning.

Versjonshistorikk

Hovedendringer er utført ved revisjoner. Mindre endringer kan utføres ved en underrevisjon. Retting av feil og små endringer er ikke vist, men de fremkommer i Endringshistorikk.

De store endringene veilederen har gjennomgått er dokumentert her:

  • Versjon 3. Oppdateringer med felles prosessider. Gjeldende fra 01.03.2019
  • Versjon 2. Oppdatering etter høringsperiode. Gjeldende fra 01.09.2017
  • Versjon 1. Opprettet side. Gjeldende fra 23.04.2017

Send tilbakemelding på denne siden

fag/ytre_miljo/detaljplan/landskap.txt · Sist endret: 2022/02/15 10:01 av stun

Donate Powered by PHP Valid HTML5 Valid CSS Driven by DokuWiki