Brukerverktøy

Nettstedverktøy


fag:underbygning:hydrologi:byggeplan

Hydrologi - Byggeplan

Forutsetning

For Totalentrepriser er det entreprenør som bestemmer hvilke dokumentasjon som skal utarbeides for å gjennomføre byggearbeidene. For Utførelsesentrepriser er byggeplanen å regne som tilbudsdokumentasjonen for utlysning av arbeidene og må tilpasses hvert enkelt prosjekt.

Plangrunnlag

Grunnlagsdata skal verifiseres og evt suppleres i henhold til krav til Grunnlagsdata

Utførelse

Byggeplanen er grunnlaget for tilbudsbeskrivelsen og skal være utformet med tilstrekkelig detaljeringsgrad til å beskrive gjennomføring av det prosjekterte anlegget. Entreprenør skal kunne bygge etter det som er beskrevet i prosjekteringsunderlaget og i prosesskodene, samt kunne gi komplette priser for alle tiltak og arbeider. Herunder også for midlertidige anlegg.

Det stilles krav til innhold og utforming. Byggeplan skal gjennomføres i henhold til Bane NORs Håndbok Digital planlegging.

Leveranse

I byggeplan inngår i utgangspunktet samme dokumenter som i detaljplan med ytterligere detaljering og med tillegg av nye tegninger. Dersom ikke annet framkommer i kontraktdokument skal følgende leveres:

  • Fagmodell hydrologi
  • Dokumentplan: Liste over alle dokumenter med dokumentnummer, tittel m.m.
  • Beskrivelse i teksthefte. Detaljert ned til objektnivå for alle delanlegg.
  • Fasebeskrivelser
  • Innspill til andre fagområder: Eksakt plassering, beregninger,
  • Tegninger (omfang vil variere noe avhengig av prosjekttype):

Forventinger til innhold i leveranser hydrologi

Tegningene skal vise eksisterende og nytt anlegg. Beskrivelse av byggefaser kan være en tekstlig beskrivelse eller i form av tegninger. Tegninger skal utarbeides på format i hht 6 Teknisk dokumentasjon.

Annet:

Versjonshistorikk

  • Versjon 1. Første versjon. Gjeldende fra 10.02.2022

Send tilbakemelding på denne siden

fag/underbygning/hydrologi/byggeplan.txt · Sist endret: 2022/02/01 09:45 av stun

Donate Powered by PHP Valid HTML5 Valid CSS Driven by DokuWiki