Brukerverktøy

Nettstedverktøy


fag:underbygning:forventninger:forventninger_til_innhold_i_leveranser_hydrologi_2

Forventinger til innhold i leveranser hydrologi

Oppstart

R/P skal gjøre seg kjent i oppdragsområdet ved befaring og identifisere aktsomhetssoner (hensynssoner) for flom- og erosjonsfare. Potensiell fare skal kartlegges. Det er viktig at R/P tar stilling til følgende punkter:

 • Sammenstilling av informasjon om kjente aktsomhetssoner
 • Planen skal vurdere de mest sårbare områdene m.h.t flom og vann på avveie.
 • Kartlegging av eksisterende stikkrenner og andre dreneringstiltak (vær ekstra obs på kritiske punkter der oversvømmelse som følge av for liten dimensjon eller gjentetting kan føre til skader).
 • Arealbruk og inngrep i vannveiene
 • Kartlegging av tidligere hendelser og skader
 • Planlagt utbygging skal ikke forverre situasjonen for nedstrøms interesser, jf. PBL § 28.1 og TEK 10 kapittel 7. Dersom utbyggingen vil forverre situasjonen for nedstrøms interesser skal risikoreduserende tiltak vurderes

Kart og beregninger

Aktsomhetssoner (hensynssoner) for flom- og erosjonsfare skal vises i kart. R/P skal gjennomføre beregninger av dim. vannføring for aktuelle nedbørfelt og kapasitet for dreneringssystemet (i henhold til Bane NORs tekniske regelverk). De aktuelle nedbørfeltene skal vises i kart.

Fagrapport

R/P skal redegjøre for følgende forhold i fagrapport:

 • Aktsomhetssoner for flom- og erosjonsfare skal beskrives og begrunnes for alle nedbørsfelt.
 • Beregne dimensjonerende vannføring i aktuelle nedbørsfelt etter krav i TRV.
 • Beregnekapasitet for dreneringssystemet, med utgangspunkt i resultater fra beregning av dim. vannføring (tilsig).
 • Vann på avveie / overvann skal beskrives og vises i flomvegskart.
 • Vurdere risikoreduserende tiltak med en påfølgende prioritert anbefaling.
 • Foreslå løsninger for dreneringssystemet langs hele traseen.
 • Illustrasjoner fra 3D-modell, kartverk og ortofoto skal legges som vedlegg.
 • Beregninger / metode skal fremkomme i dokumentet. Faglig skjønn og valg av parametere skal begrunnes.
 • Flom- og erosjonsfare skal være beskrevet og ivaretatt på aktsomhetsnivå.
 • Flom- og erosjonsfare skal inngå i KU og ROS.

Bidrag til hovedrapport for teknisk hovedplan

Hovedrapporten for den tekniske hovedplanen skal gi en oppsummering av fagnotatet med beskrivelse av flom- og erosjonsfare for alle alternativ. Det forventes at R/P gir råd/forslag til løsninger for dreneringssystemet langs hele traseen. R/P må gjøre en vurdering av risikoreduserende tiltak og gi en prioritert anbefaling. Det skal henvises til relevante fagrapporter og karttegninger.


Send tilbakemelding på denne siden

fag/underbygning/forventninger/forventninger_til_innhold_i_leveranser_hydrologi_2.txt · Sist endret: 2022/02/01 09:32 av stun

Donate Powered by PHP Valid HTML5 Valid CSS Driven by DokuWiki