Brukerverktøy

Nettstedverktøy


fag:ytre_miljo:utredning:naturmangfold:v1

Utredning Naturmangfold

Plangrunnlag

Retningslinjer gitt i Grunnlagsdata. Før arbeidet kan gjennomføres må det innhentes tilstrekkelig bakgrunnsmateriale. Dette for å best mulig definere tiltaket, og med størst mulig sikkerhet vurdere konsekvenser som kommer som følge av tiltaket. Dette omfatter kart og geodata over området med tilstrekkelig kvalitet, som viser bebyggelse, veier, områder som krever spesiell behandling (Grunnforhold, naturtyper og andre restriksjonsområder) og høydereferanser. Evt. ortofoto som visualisering bør vurderes. Data fra eksisterende jernbaneanlegg. Status for offentlige arealplaner.

I tillegg skal det vurderes og evalueres i forhold til hvilken løsning som er den tekniske og økonomisk beste for utvidelsen / rehabiliteringen. Utredninger skal føre frem til en prioritert liste over alternativer. Funn og konklusjoner skal dokumenteres.

 • Klarlegge mål, samfunnsmål og effektmål
 • Hva er mest aktuelle korridorer og/eller alternative løsninger og kostnader (P85 og P50)
 • Lokalisering av viktige funksjoner og stasjoner
 • Valg av standard for banen, spesielt hastighet fordi andre valg påvirkes av den
 • Konsekvenser for arealdisponering i område
 • Miljøbelastninger
 • Flom og skredfare
 • Hvilke absolutte og viktige krav som skal stilles

Krav til utførelse

Forventninger til innhold i leveranser

Krav til leveranse

I tillegg til krav gitt i kontrakt og prosjektets PDP skal leveransen gjøres etter disse retningslinjene: Krav til leveranse

Om ikke annet fremkommer i kontraktsdokumentet skal følgende vurderinger leveres:

 • Funksjonskrav og tekniske forutsetninger
 • Konseptanalyse
 • Beskrivelse av tiltaket og anbefaling
 • Konsekvensvurdering, RAMS, ±40% kostnadsoverslag og usikkerhetsanalyse
 • Planleggingsprosess og gjennomføring
 • Kapasitetsberegninger
 • Forhold til andre planer
 • Tegningsliste
 • Oversiktsplan, stasjons-/ strekningsplan med påtegninger

Følgende teknisk dokumentasjon leveres:

Tegningsleveranser

Eksempler på utførelse


Send tilbakemelding på denne siden

fag/ytre_miljo/utredning/naturmangfold/v1.txt · Sist endret: 2018/12/27 10:28 av akhshe

Donate Powered by PHP Valid HTML5 Valid CSS Driven by DokuWiki