Brukerverktøy

Nettstedverktøy


fag:ytre_miljo:forventninger_til_innhold_i_leveranser_naturmangfold_1

4.9.2.1 Forventninger til innhold i leveranser naturmangfold

Utredning

Beregning av direkte virkninger inkludert tap av naturmangfold gjennom arealbeslag, herunder antall daa beregnet inngrep fordelt på henholdsvis naturreservat, landskapsvernområde, nasjonalpark og biotopvernområde. Hvordan en kommer frem til resultatet, og hvilke forutsetninger som lagt til grunn skal fremkomme i fagrapport.

Hente data om arter og naturtyper som har nasjonale forvaltningsinteresse fra aktuelle databaser og kartlegging i felt. Resultater beskrives i fagnotat.

Dersom prosjektet skriftlig har bestilt 3D modell/tegninger skal utbredelse av arter og naturtyper som har nasjonal forvaltningsinteresse syngliggjøres i disse.

Følgende lovverk kan være relevant for temaet:


Send tilbakemelding på denne siden

fag/ytre_miljo/forventninger_til_innhold_i_leveranser_naturmangfold_1.txt · Sist endret: 2018/12/22 19:23 av akhshe

Donate Powered by PHP Valid HTML5 Valid CSS Driven by DokuWiki