Brukerverktøy

Nettstedverktøy


fag:ytre_miljo:utredning:naturmangfold

Utredning Naturmangfold

Siden er under arbeid

Fagspesfikke beskrivelser

Prosjekterende skal:

  • Medvirke til å utvikle ulike prinsippløsninger / konsepter gjennom faglige bidrag.

Kartlegging av nåværende miljøtilstand og potensielle arealbaserte konflikter i det aktuelle området skal utføres ved bruk av tilgjengelig informasjon. Langsiktige konsekvenser for naturmangfold skal analyseres og omtales. Blant annet bør det omtales hvordan tiltaket bidrar til oppfyllelse av nasjonale mål.

Gjennomføring av tidlig (miljø)konsekvensanalyse for aktuelle tiltak/tiltaksalternativer skal utføres i henhold til metodikk og konsekvenskategorier i Statens vegvesens håndbok V712. Analysen tilpasses et detaljnivå som anses som hensiktsmessig for utredningsfasen. Vurdering av naturmangfold på strategisk nivå bør tilpasses arbeidet med overordnede (lite detaljerte) konsepter med fokus på konfliktpotensialet. Konsekvensanalysen i tidligfase bør avdekke viktige sammenhenger for miljøtema naturmangfold og identifisere mulige konflikter som representerer brudd på nasjonale miljømål.

Følgende dokumentasjon utarbeides og leveres:

  • Fagrapport som innspill til konsekvensanalyse

Beregning av direkte virkninger inkludert tap av naturmangfold gjennom arealbeslag, herunder antall daa beregnet inngrep fordelt på henholdsvis naturreservat, landskapsvernområde, nasjonalpark og biotopvernområde. Hvordan en kommer fram til resultatet, og hvilke forutsetninger som er lagt til grunn skal fremkomme i fagrapport. Data om arter og naturtyper som har nasjonale forvaltningsinteresse, hentet fra aktuelle databaser og kartlegging i felt, skal beskrives i fagrapport.

Dersom prosjektet skriftlig har bestilt 3D modell/tegninger skal utbredelse av arter og naturtyper som har nasjonal forvaltningsinteresse synliggjøres i disse.

Eksempler på utførelse

Her kommer etter hvert en samling av tidligere utførte leveranser med hensikt å gi praktiske råd og veiledninger.

Gi gjerne tilbakemelding om du har et eksempel vi kan legge ut som en god løsning.

Versjonshistorikk

Hovedendringer er utført ved revisjoner. Mindre endringer kan utføres ved en underrevisjon. Retting av feil og små endringer er ikke vist, men de fremkommer i Endringshistorikk.

De store endringene veilederen har gjennomgått er dokumentert her:

  • Versjon 3. Oppdateringer med felles prosessider. Gjeldende fra 01.03.2019
  • Versjon 2. Oppdatering etter høringsperiode. Gjeldende fra 01.09.2017
  • Versjon 1. Opprettet side. Gjeldende fra 01.05.2017

Send tilbakemelding på denne siden

fag/ytre_miljo/utredning/naturmangfold.txt · Sist endret: 2022/02/15 09:58 av stun

Donate Powered by PHP Valid HTML5 Valid CSS Driven by DokuWiki