Brukerverktøy

Nettstedverktøy


fag:kontaktledning:byggeplan:start

Kontaktledning - Byggeplan

Plangrunnlag

Før tiltakene kan beskrives, må det innhentes tilstrekkelig bakgrunnsmateriale/grunnlagsdata. Det kan være nødvendig med supplerende innmålinger evt. laserskanning for å få tilstrekkelig kvalitet på bakgrunnsmaterialet. Det er viktig å skaffe oversikt over behovet fra alle, slik at man kan få en samlet bestilling av bakgrunnsmaterialet.

Plangrunnlag skal etableres i henhold til krav gitt i Grunnlagsdata.

Utførelse

Bane NOR har klare forventninger til hvorledes arbeidet skal gjennomføres, hva arbeidet skal inneholde og hvordan resultatet skal utformes. Dette blant annet for at prosjekteringen skal inngå i en tverrfaglig prosess. Disse forventningene er beskrevet i Bane NORs retningslinjer Håndbok Digital planlegging - Utførelse

Det skal gjennomføres en vurdering av risiko, i henhold til FEF §2-2, for kartlegging av risiko i, og i tilknytning til, det elektriske anlegget. Ved utførelsen skal vurderingen legges til grunn for valg av løsninger. Dette skal dokumenteres. Samsvarserklæring leveres for utført prosjektering.

Løsningene skal være det tekniske og økonomisk beste for prosjektet i henhold til produktspesifikasjon og levetidsvurderinger. Disse oppgavene utføres:

 • Gjennomgang og aksept av tidligere planfase, detaljplanen, og evt.vurdere om det er behov for endringer og optimaliseringer. Alle endringer skal dokumenteres og argumenteres for. Ved vesentlige endringer skal detaljplanen revideres og godkjennes på nytt.
 • Beregninger av det tekniske anlegget med alle nødvendige komponenter.
 • Utvikling fagmodeller og tegninger med detaljert plassering og utstrekning av alle funksjoner og elementer.
 • Medvirkning til detaljering av faseplaner og gjennomføringsrekkefølge for innhold i faget.
 • Medvirkning i felles prosjektering med andre faggrupper.
 • Rådgiver har ansvaret for at fundamenter for kontaktledningsanlegget kan utplasseres etter prosjektert byggeplan og skal kontrollere at det ikke er hindringer eller andre konflikter for plassering av fundamenter og master. I tunneler hvor fundamenter/bolter ikke kan koordinatfestes skal rådgiver kontrollere at innfesting av bolter for konsoller og avspenninger kan plasseres etter prosjektert byggeplan.

I tillegg skal disse forhold vurderes:

 • Detaljering av det digitale tegningsunderlag fra detaljplannivå
 • Detaljerte tegninger og beskrivelser av tekniske spesialløsninger må utarbeides
 • Utarbeidelse av faseplaner
 • Ved endringer i koblingsbildet skal koblingsskjema utarbeides
 • Plassering av AT-trafoer
 • Avvikshåndtering
 • Kostnad ved gjennomføring av tiltak
 • Hvilket tegningsformat papirkopier skal leveres i
 • Språk

Jernbanespesifikt materiell

Generelt om tilbudsfasen

Leveranse

I tillegg til krav gitt i kontrakt og prosjektets PDP skal leveransen gjøres etter retningslinjene beskrevet i Håndbok digital planlegging - Leveranse

Byggeplanen skal vise detaljer og nødvendige avklaringer for å definere et ferdig bygget anlegg. Detaljeringsgraden på innholdet skal være så høy at tekniske løsninger og plassering av disse er bestemt. Funn og konklusjoner skal dokumenteres.

Følgende dokumenter skal leveres:

 • Tilbudsbeskrivelse for faget.
 • Fagrapport med beskrivelse av eksisterende og nytt anlegg, ut fra valg som er gjort i hovedplanen.
 • Fagmodell og nødvendige tilleggstegninger, over tiltaket etter beskrivelse i Tegningsleveranser.
 • Systembeskrivelse, beregninger og teknisk dokumentasjon (Candrop), kontaktledningssystem og valgt vindhastighet skal oppgis.
 • Alle digitale tegninger skal utarbeides og overleveres på DWG-format til byggherre. Tegningene skal inneholde nok informasjon til at det er mulig å kontrollere at prosjekteringen er i henhold til Teknisk regelverk.
 • Kostnadsoverslag, innenfor ±5%,
 • Beskrivelse av tiltak som del av felles detaljplandokument.
 • Kontrolldokumentasjon av innholdet etter kvalitetsplan.

Dersom ikke annet framkommer i kontraktdokument skal følgende leveres:

På dette plannivået skal følgende vurderinger og dokumenter leveres:

 • Dokumentplan
 • Tegningsliste
 • Beregninger og teknisk dokumentasjon (Candrop)
 • Systembeskrivelse
 • Kontaktledningssystem og valgt vindhastighet skal oppgis
 • Vurdering av risiko i henhold til FEF §2-2 og samsvarserklæring

Fagmodell kontaktledning

I tillegg skal nødvendig dokumentasjon utarbeides:

Alle digitale tegninger skal utarbeides og overleveres på DWG-format til byggherre.

Tegningene skal inneholde nok informasjon til at det er mulig å kontrollere at prosjekteringen er i henhold til Bane NORs Tekniske regelverk

Versjonshistorikk

 • Versjon 7. Utvidet med produksjon og dokumentasjon. Gjeldende fra 20.02.2020
 • Versjon 6. Oppdateringer med felles prosessider. Gjeldende fra 01.03.2019
 • Versjon 5. Gjeldende fra 01.09.2017 Oppdateringer etter høringsperiode.
 • Versjon 4. Gjeldende fra 01.05.2017 Endringer som følge av kvalitetsmessige forbedringer.
 • Versjon 3.1.Gjeldende fra 15.03.2017 Forventninger til innhold i leveranser
 • Versjon 3. Gjeldende fra 01.01.2017 Organisatoriske navneendringer.
 • Versjon 2. Gjeldende fra 15.01.2016
 • Versjon 1. Gjeldende fra 23.04.2014 til 15.01.2016. Ikke lenger tilgjengelig.

Send tilbakemelding på denne siden

fag/kontaktledning/byggeplan/start.txt · Sist endret: 2020/09/18 09:54 av stun

Donate Powered by PHP Valid HTML5 Valid CSS Driven by DokuWiki