Brukerverktøy

Nettstedverktøy


fag:ekom:utredning:v1

v1

Utredning Tele

Beskrivelse planfase

Hensikten med en tiltaksutredning er å vurdere ulike utbyggingskonsepter for et avgrenset tiltak (for eksempel et infrastrukturtiltak, et teknisk anlegg eller et bygningsmessig anlegg) som grunnlag for teknisk hovedplan. Mål og funksjonelle krav til tiltaket som vurderes i utredningen, vil ofte være definert i en tidligere strekningsutredning eller strategisk utredning. En tiltaksutredning skal munne ut i ett eller et fåtall alternativ(er) som videreføres i teknisk hovedplan og eventuelt kommunedelplan eller reguleringsplan. I en del tilfelle kan tiltaksutredning være første fase i en hovedplanprosess, ved at det underveis i planprosessen gjennomføres en siling av alternativer fra tiltaksutredningen som videreføres og detaljeres i teknisk hovedplan.

Utredning har som hovedmål å etablere et overordnet strategisk beslutningsunderlag for valg av korridorer for ny, eller utvidelse av alternativer for eksisterende korridor. Det skal også gjøres en vurdering av kostnader knyttet til de forskjellige aktuelle løsningene. For mer detaljer henvises det til Håndbok for utrednings- plan- og byggeprosjekter i Bane NOR.

Krav til utførelse

Det utarbeides normalt ikke egne tegninger for teleinstallasjoner i utredningsfasen. Det kan likevel være aktuelt å utarbeide enkle skisser dersom det er et behov for dette i prosjektet. R/P skal levere en fagrapport for tele som beskriver tekniske løsninger på systemnivå, utbyggingsgrad og grensesnitt mot sentrale systemer med bakgrunn i tekniske krav. I hovedrapporten for den tekniske hovedplanen skal vurderinger og anbefalinger av tekniske løsninger på systemnivå være drøftet og beskrevet.

Forventinger til innhold i leveranser tele

Krav til leveranse

Det utarbeides normalt ikke egne tegninger i utredningsfasen. Det kan likevel være aktuelt å utarbeide enkle skisser dersom det er et behov for dette i prosjektet. R/P skal levere en fagrapport som beskriver tekniske løsninger på systemnivå, utbyggingsgrad og grensesnitt mot sentrale systemer med bakgrunn i tekniske krav.


Send tilbakemelding på denne siden

fag/ekom/utredning/v1.txt · Sist endret: 2023/09/14 11:48 av elvhak

Donate Powered by PHP Valid HTML5 Valid CSS Driven by DokuWiki