Brukerverktøy

Nettstedverktøy


fag:overbygning:produksjon

Overbygning - Produksjon

Fagspesifikke beskrivelser

Under byggeaktiviteten kan det oppstå behov for revisjoner av prosjektert grunnlag for produksjonen av anlegget. Slike endringer av det prosjekterte materialet kan komme som følge av uforutsette årsaker på byggeplassen, endrede forutsetninger, prosjekteringsgrunnlaget ikke var byggbart m.m.

Justering av produksjonsdata er en viktig leveranse for å kunne gjennomføre og sluttføre byggeaktiviteten, og prosjekterende må være forberedt på å måtte levere data raskt og effektivt. Entreprenøren har mange aktiviteter som pågår samtidig som er avhengige av hverandre, leveransefrister og togfire perioder. Det betyr at leveranser til produksjonsfasen vil ha strammere fremdrift og leveransekrav enn tidligere planfaser.

Det må stilles høye krav til denne typen leveranse da resultatet av det oppdaterte materialet vil bli det bygde resultatet. Vær derfor nøye med at leveransen er kvalitetssikret og godkjent før det sendes til utførelse.

En av oppgavene som kan bli etterspurt under produksjonsfasen er justering av spor, høyde og overhøyde, og evt. beregning av baks (data for hvor mye sporet skal flyttes for å oppnå korrekt trase). Justeringen gjøres normalt av pakkmaskiner som krever spesifikke korreksjonsdata. Gjennom programvaren som beregner sporets trase vil det også være muligheter for å finne beregninger for sporkorreksjoner. Dette kan være beregnet ut fra pilhyødemålinger og bakseberegninger. Dette kan også gjøres ut fra geometriske data hentet fra sporets trasedata. Dette vil kreve at sporet innmåles mellom hver sporjustering. Ved denne metoden vil sporets beregnede beliggenhet bli opprettholdt.

Du finner mer informasjon i Lærebøker, sporjustering.

Noe av leveransen kan være styrt under begrepet jernbanespesifikt materiell som har spesielle leveransevilkår.

Leveranser

Eksempler på hva som kan bli forespurt i produksjonen:

  • Oppretting av feil i prosjekteringsgrunnlaget som oppdages i utførelsen
  • Det har dukket opp objekter i grunnen som ikke var kjent i prosjekteringen
  • Arbeid knyttet til midlertidige sportraseer som krever godkjenning

Stikningsdata for spor er:

  • Linjeberegninger, løfteskjema, banemodeller, koordinat-tabell for legging av sporveksler. Eventuelt også dwg-tegninger og Quadri-modeller.

Eksempler

Versjonshistorikk

  • Versjon 1. Gjeldende fra 10.02.2020

Send tilbakemelding på denne siden

fag/overbygning/produksjon.txt · Sist endret: 2022/03/11 08:28 av stun

Donate Powered by PHP Valid HTML5 Valid CSS Driven by DokuWiki