Brukerverktøy

Nettstedverktøy


prosjektgjennomforing:utredning

Oppgaver i utredningsfasen

Hensikt

Dette er et eksempel på en prosess. Det er Jernbanedirektoratet som bestiller utredninger for å kartlegge og danne grunnlag for langsiktige plangrunnlag gjennom konseptvalgutredninger (KVU-ar) og nye rutemodellar. Rekkefølgen og aktivitetene må tilpasses prosjektet og vil kunne variere fra prosjekt til prosjekt.

Prosjekteringsprosess

Et eksempel på prosessbeskrivelse for fagene i utredningsfasen.

Her følger en beskrivelse av de viktigste aktivitetene som inngår i et typisk utredningsprosjekt og som den prosjekterende bidrar til direkte.

Beskrivelse av aktiviteter

Behovsanalyse

Etablere plangrunnlag

Mulighetsstudie

Utarbeide alternativ

Konseptkontroll

Konsekvensutredning

Konseptuelt alternativ

Analyser

Samfunnsøkonomisk analyse

Analyse av ytre miljø

Akseptpunkter

Anbefalte akseptansepunkter underveis i prosjekteringen:

Som grunnlag for en god prosess for oppfølging og overtakelse av dokumentasjonen utarbeides det en samordnet plan for dette. Denne lages i samråd med prosjektet og evt. fagrepresentanter i prosjektet. Det bør planlegges en tidsfestet overtakelse og gjennomgang av dokumentasjonen ut fra disse leveransene:

  • Aksept mulighetsstudie: Vurdering av mulighetskriterier og resultat
  • Aksept NTP oppfyllelse: Validitet av konseptdokument
  • Aksept leveranse: Gjennomgang av leverte dokumenter opp mot forventning

I leveranseplanene innarbeides det tid for gjennomgang og akseptvurderinger.

Merk:

  • Aktivitetene som vises er kun et utvalg av alle delaktivitetene i et utredningsprosjekt. Administrative og indirekte leveranser vises for eksempel ikke.
  • Eventuell omprosjektering som følge av resultatet i analyser eller andre årsaker samt delvis overlappende aktiviteter er ikke illustrert i figuren.
  • Kontraheringsprosessen og godkjenningsfaser er ikke vist.
  • For fagområdet Signal gjelder en egen prosess, se beskrivelse på fagsiden til signal.
  • Se i tillegg hver enkelt fagside for forventninger som er fagspesifikke.

Send tilbakemelding på denne siden

prosjektgjennomforing/utredning.txt · Sist endret: 2022/05/18 06:02 av stun

Donate Powered by PHP Valid HTML5 Valid CSS Driven by DokuWiki