Brukerverktøy

Nettstedverktøy


fag:ytre_miljo:utredning:stoy

Utredning Støy og vibrasjoner

Siden er under arbeid

Fagspesfikke beskrivelser

Prosjekterende skal:

* Medvirke til å utvikle ulike prinsippløsninger / konsepter gjennom faglige bidrag med beskrivelse av prissatte konsekvenser.

Generell beskrivelse, alle faser:

 • Det skal utarbeides en fagrapport i alle planfaser som vurderer støy- og vibrasjonsforhold der dette er et pliktmessig behov
 • Alle beregninger og målinger skal utføres iht. alminnelig gjeldende praksis og standardiserte metoder, ved usikkerhet rundt dette, plikter utførende konsulent å avklare dette på forhånd med oppdragsgiver. Dette inkluderer detaljgrad på beregningstekniske parametere
 • Støyberegninger for nye jernbanetraséer, utbygging av dobbeltspor og krysningsspor utføres iht. nordisk beregningsmetode for jernbanestøy
 • Støyberegninger for terminaler – begrepet omfatter både hensettingsområder, godsterminaler, stasjoner, driftsbanegårder og driftsbaser – skal utføres basert på nordisk beregningsmetode for industristøy, med fokus på støyende hendelser/aktiviteter. Etter avklaring med oppdragsgiver kan det være aktuelt å benytte forenklet metode for vurdering av ekvivalent støynivå fra stasjonsområder
 • Hvis ingen prosjektspesifikke føringer foreligger anbefales det å benytte prognosesituasjon slik beskrevet i trafikkdata for 2027/2035
 • For alle prognosesituasjoner etter 2032 skal man anse konvensjonelle godsvogner som støysvake
 • For støyberegninger for terminaler skal valg av emisjonsdata godkjennes av Bane NOR, ettersom ingen offisiell data foreligger på nåværende tidspunkt
 • Tiltak skal vurderes i denne rekkefølge; unngå, begrense og til sist avbøte. Unngå tilsvarer å fjerne støyende hendelser, mens begrense omfatter å redusere utbredelsen av støy gjennom tiltak på infrastruktur, kilde eller ved kilde (som voll/skjerm), mens avbøtende vil være lokale tiltak som avbøter støybelastningen lokalt
 • Vibrasjoner og strukturstøy skal alltid beskrives i fagrapporten. Der det bedømmes å ikke være en miljøkonsekvens som krever ytterligere vurdering, skal det foreligge en faglig begrunnelse for dette
 • I alle planfaser forutsettes det en god norsk språkform på fagrapportene. Rapportene skal være strukturerte og inkludere alle relevante henvisinger, faglig drøfting av skjønnsmessige vurderinger, metodiske tilnærmelser og beregningsteknisk/måleteknisk usikkerhet, samt entydig konklusjon
 • Relevante støysonekart skal utarbeides og alle beregningsmodeller skal oversendes oppdragsgiver i CadnaA-format i alle planfaser

Beskrivelse utredningsfase:

 • Fagrapport utføres som grunnlag til konsekvensanalyse
 • Beregningsoppløsning skal være 5x5m eller bedre i områder med tett bebyggelse. Det kan søkes avklaring for bruk av redusert grad av oppløsning, men denne skal aldri overskride 15x15m.
 • For tettbebygde områder med mye hard mark skal dette inkluderes som grunnabsorpsjon i modellen.
 • En overordnet vurdering av strukturstøy og vibrasjoner skal gjøres, med anbefaling for videre arbeid i neste planfase der dette er en potensiell miljøkonsekvens.
 • En overordnet tiltaksvurdering skal utføres, med fokus på tiltak på kilde og infrastruktur for å unngå støyende hendelser og begrense utbredelsen.

Kilder:

Temanord:1996 – Nordisk beregningsmetode for jernbanestøy Nordisk beregningsmetode for industristøy
Retningslinje t-1442 for behandling av støy i arealplanlegging
Veileder M-128 til retningslinje t-1442 for behandling av støy i arealplanlegging
Konsekvensanalyser (veiledning, håndbok V712) (https://www.vegvesen.no/_attachment/704540/binary/1273191?fast_title=H%C3%A5ndbok+V712+Konsekvensanalyser.pdf)

Følgende dokumentasjon skal leveres:

 • Fagrapport som innspill til konsekvensanalyse.

Eksempler på utførelse

Her kommer etter hvert en samling av tidligere utførte leveranser med hensikt å gi praktiske råd og veiledninger.

Gi gjerne tilbakemelding om du har et eksempel vi kan legge ut som en god løsning.

Versjonshistorikk

Hovedendringer er utført ved revisjoner. Mindre endringer kan utføres ved en underrevisjon. Retting av feil og små endringer er ikke vist, men de fremkommer i Endringshistorikk.

De store endringene veilederen har gjennomgått er dokumentert her:

 • Versjon 3. Oppdateringer med felles prosessider. Gjeldende fra 01.03.2019
 • Versjon 2. Oppdatering etter høringsperiode. Gjeldende fra 01.09.2017
 • Versjon 1. Opprettet side. Gjeldende fra 01.05.2017

Send tilbakemelding på denne siden

fag/ytre_miljo/utredning/stoy.txt · Sist endret: 2022/02/15 09:58 av stun

Donate Powered by PHP Valid HTML5 Valid CSS Driven by DokuWiki