Brukerverktøy

Nettstedverktøy


fag:ytre_miljo:utredning:naturressurser

Utredning Naturressurser

Siden er under arbeid

Fagspesifikke beskrivelser

Prosjekterende skal:

  • Medvirke til å utvikle ulike prinsippløsninger / konsepter gjennom faglige bidrag.

Kartlegging av nåværende miljøtilstand og potensielle arealbaserte konflikter i det aktuelle området skal utføres ved bruk av tilgjengelig informasjon. Langsiktige konsekvenser for naturressurser skal analyseres og omtales. Blant annet bør det omtales hvordan tiltaket bidrar til oppfyllelse av nasjonale mål.

Gjennomføring av tidlig (miljø)konsekvensanalyse for aktuelle tiltak/tiltaksalternativer skal utføres i henhold til metodikk og konsekvenskategorier i Statens vegvesens håndbok V712. Analysen tilpasses et detaljnivå som anses som hensiktsmessig for utredningsfasen. Vurdering av naturressurser på strategisk nivå bør tilpasses arbeidet med overordnede (lite detaljerte) konsepter med fokus på konfliktpotensialet. Konsekvensanalysen i tidligfase bør avdekke viktige sammenhenger for miljøtema naturressurser og identifisere mulige konflikter som representerer brudd på nasjonale miljømål.

Følgende dokumentasjon skal leveres:

  • Fagrapport som innspill til konsekvensanalyse

Arealbeslag av de ulike registreringskategoriene skal oppgis. Beregning av direkte virkninger inkludert tap av naturressurser gjennom arealbeslag, herunder antall daa beregnet inngrep i dyrket jord skal beskrives i fagrapport. Hvordan en kommer frem til resultatet og hvilke forutsetninger som er lagt til grunn, skal fremkomme i fagrapport. Resultater av innhentet data om naturressurser fra aktuelle databaser og ev. kartlegging i felt skal beskrives i fagrapport.

Dersom prosjektet skriftlig har bestilt 3D modell/tegninger, skal utbredelse av naturressurser f.eks dyrka jord og vannressurser synliggjøres i 3D modell/tegninger

Kilder som kan være relevant for fagtema:

Eksempler på utførelse

Her kommer etter hvert en samling av tidligere utførte leveranser med hensikt å gi praktiske råd og veiledninger.

Gi gjerne tilbakemelding om du har et eksempel vi kan legge ut som en god løsning.

Versjonshistorikk

Hovedendringer er utført ved revisjoner. Mindre endringer kan utføres ved en underrevisjon. Retting av feil og små endringer er ikke vist, men de fremkommer i Endringshistorikk.

De store endringene veilederen har gjennomgått er dokumentert her:

  • Versjon 3. Oppdateringer med felles prosessider. Gjeldende fra 01.03.2019
  • Versjon 2. Oppdatering etter høringsperiode. Gjeldende fra 01.09.2017
  • Versjon 1. Opprettet side. Gjeldende fra 01.05.2017

Send tilbakemelding på denne siden

fag/ytre_miljo/utredning/naturressurser.txt · Sist endret: 2022/02/15 09:58 av stun

Donate Powered by PHP Valid HTML5 Valid CSS Driven by DokuWiki