Brukerverktøy

Nettstedverktøy


fag:ytre_miljo:utredning:naermiljo

Utredning Friluftsliv / by- og bygdeliv

Siden er under arbeid

Fagspesfikke beskrivelser

Prosjekterende skal:

  • Medvirke til å utvikle ulike prinsippløsninger / konsepter gjennom faglige bidrag.

Kartlegging av nåværende miljøtilstand og potensielle arealbaserte konflikter i det aktuelle området skal utføres ved bruk av tilgjengelig informasjon. Langsiktige konsekvenser for Friluftsliv / by- og bygdeliv skal analyseres og omtales. Blant annet bør det omtales hvordan tiltaket bidrar til oppfyllelse av nasjonale mål.

Gjennomføring av tidlig (miljø)konsekvensanalyse for aktuelle tiltak/tiltaksalternativer skal utføres i henhold til metodikk og konsekvenskategorier i Statens vegvesens håndbok V712. Analysen tilpasses et detaljnivå som anses som hensiktsmessig for utredningsfasen. Vurdering av Friluftsliv / by- og bygdeliv på strategisk nivå bør tilpasses arbeidet med overordnede (lite detaljerte) konsepter med fokus på konfliktpotensialet. Konsekvensanalysen i tidligfase bør avdekke viktige sammenhenger for miljøtema Friluftsliv / by- og bygdeliv og identifisere mulige konflikter som representerer brudd på nasjonale miljømål.

Følgende dokumentasjon utarbeides og leveres:

  • Fagrapport som innspill til konsekvensanalyse

Beregning av direkte virkninger i form av antall dekar inngrep i friluftsområder og ubebygde områder skal beskrives i fagrapport. Illustrasjoner, kart og flyfoto kan legges til grunn i fagrapporten.Norge digitalt gir gode data om rekreasjonsområder. Informasjon om befolkningsmessige forhold er tilgjengelig via Statistisk sentralbyrå (www.ssb.no). Kommunens arealplan gir informasjon om områdenes planstatus og hvordan arealene er vedtatt disponert. Opplysninger om skoler, barnehage og idrettsarenaer har kommunen oversikt over. Ulike internettsider gir også ofte informasjon om nærmiljø. Flere fylkeskommuner har også gjennomført kartlegging av nærmiljø, og kan være en viktig kilde. Kommunen kan være en god kilde til informasjon om arenaer som har betydning for Friluftsliv / by- og bygdeliv.

Dersom prosjektet skriftlig har bestilt 3D modell/tegninger, skal utbredelse av nærmiljø- og friluftslivsområder synliggjøres i 3D modell/tegninger.

Eksempler på utførelse

Her kommer etter hvert en samling av tidligere utførte leveranser med hensikt å gi praktiske råd og veiledninger.

Gi gjerne tilbakemelding om du har et eksempel vi kan legge ut som en god løsning.

Versjonshistorikk

Hovedendringer er utført ved revisjoner. Mindre endringer kan utføres ved en underrevisjon. Retting av feil og små endringer er ikke vist, men de fremkommer i Endringshistorikk.

De store endringene veilederen har gjennomgått er dokumentert her:

  • Versjon 3. Oppdateringer med felles prosessider. Gjeldende fra 01.03.2019
  • Versjon 2. Oppdatert etter høringsrunde. Gjeldende fra 01.09.2017
  • Versjon 1. Opprettet side. Gjeldende fra 01.04.2017.

Send tilbakemelding på denne siden

fag/ytre_miljo/utredning/naermiljo.txt · Sist endret: 2022/02/15 09:57 av stun

Donate Powered by PHP Valid HTML5 Valid CSS Driven by DokuWiki