Brukerverktøy

Nettstedverktøy


fag:ytre_miljo:regplan:naturressurs

Reguleringsplan Naturressurser

Siden er under arbeid

Fagspesifikke beskrivelser

Planleggingen skal utføres i henhold til retningslinjer gitt i Plan- og bygningsloven for å sikre åpne, forutsigbare og inkluderende planprosesser.

Prosjekterende skal:

  • Medvirke i utarbeidelsen av planprogram.
  • Bidra til planutkast med faglig innhold. Konsekvenser samt midlertidige og varige arealdisponeringer skal beskrives.

Prosjekter som inkluderer offentlige planer skal gjennomføres i henhold til plan- og bygningsloven. I tillegg er jordloven, skogbruklova, mineralloven, viltloven, vannressursloven særlig relevant. I oppstartsfasen skal det utarbeides et innspill til planprogram når det gjelder utredningsbehovet for tema naturressurser.

Et viktig grunnlag for reguleringsplanarbeidet er registreringer og analyser. Disse registreringene og analysene vil delvis overlappe arbeid som gjøres i forbindelse med teknisk hovedplan. Typiske tema som kreves belyst i forbindelse med regulering er

  • vurdering av inngrep i dyrket jord og skogressurser
  • påvirkning på vannressurser og georessurser
  • Påvirkning på vilt

Rådgiver skal bidra med kartgrunnlag for planlegging og gjennomføring av undersøkelsene. I tillegg skal det utarbeides en oversikt over naturressurser i planområdet.

Eksempler på utførelse

Her kommer etter hvert en samling av tidligere utførte leveranser med hensikt å gi praktiske råd og veiledninger.

Gi gjerne tilbakemelding om du har et eksempel vi kan legge ut som en god løsning.

Versjonshistorikk

Hovedendringer er utført ved revisjoner. Mindre endringer kan utføres ved en underrevisjon. Retting av feil og små endringer er ikke vist, men de fremkommer i Endringshistorikk.

De ulike versjonene veilederen har gjennomgått er dokumentert her:

  • Versjon 3. Oppdateringer med felles prosessider. Gjeldende fra 01.03.2019
  • Versjon 2. Oppdatering etter høringsperiode. Gjeldende fra 01.09.2017
  • Versjon 1. Gjeldende fra 01.05.2017

Send tilbakemelding på denne siden

fag/ytre_miljo/regplan/naturressurs.txt · Sist endret: 2022/02/15 10:07 av stun

Donate Powered by PHP Valid HTML5 Valid CSS Driven by DokuWiki