Brukerverktøy

Nettstedverktøy


fag:ytre_miljo:regplan:naermiljo

Reguleringsplan Friluftsliv / by- og bygdeliv

Siden er under arbeid

Fagspesifikke beskrivelser

Planleggingen skal utføres i henhold til retningslinjer gitt i Plan- og bygningsloven for å sikre åpne, forutsigbare og inkluderende planprosesser.

Prosjekterende skal:

  • Medvirke i utarbeidelsen av planprogram.
  • Bidra til planutkast med faglig innhold. Konsekvenser samt midlertidige og varige arealdisponeringer skal beskrives.

Prosjekter som inkluderer offentlige planer skal gjennomføres i henhold til plan- og bygningsloven. I tillegg er folkehelseloven relevant. Det skal utarbeides et innspill til planprogram når det gjelder utredningsbehovet for tema Friluftsliv / by- og bygdeliv.

Et viktig grunnlag for reguleringsplanarbeidet er registreringer og analyser. Disse registreringene og analysene vil delvis overlappe arbeid som gjøres i forbindelse med teknisk hovedplan. Påvirkning på menneskelige aktiviteter er typisk tema som kreves belyst i forbindelse med regulering. Dette inkluderer følgende vurderinger:

  • vurdere områder som har verdi for Friluftsliv / by- og bygdeliv
  • vurdering av inngrep og påvirkning på viktige nærmiljø- og friluftslivsområder
  • påvirkning på barn og unges interesser

Konsekvenser for barn og unges interesser skal vurderes og beskrives og inkluderes og hensyntas i planarbeidet.

I tillegg er det krav om at planleggingen skal bidra til å forebygge kriminalitet (jf Plan og bygningslovens § 3.1 bokstav f)

Eksempler på utførelse

Her kommer etter hvert en samling av tidligere utførte leveranser med hensikt å gi praktiske råd og veiledninger.

Gi gjerne tilbakemelding om du har et eksempel vi kan legge ut som en god løsning.

Versjonshistorikk

Hovedendringer er utført ved revisjoner. Mindre endringer kan utføres ved en underrevisjon. Retting av feil og små endringer er ikke vist, men de fremkommer i Endringshistorikk.

De ulike versjonene veilederen har gjennomgått er dokumentert her:

  • Versjon 3. Oppdateringer med felles prosessider. Gjeldende fra 01.03.2019
  • Versjon 2. Oppdatering etter høringsperiode. Gjeldende fra 01.09.2017
  • Versjon 1. Gjeldende fra 01.05.2017

Send tilbakemelding på denne siden

fag/ytre_miljo/regplan/naermiljo.txt · Sist endret: 2022/02/15 10:06 av stun

Donate Powered by PHP Valid HTML5 Valid CSS Driven by DokuWiki